24 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. —
(1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităților aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă integral subvenționată și/sau cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare I.M.M.) la obținerea de finanțări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfășurării activității, precum și condițiile în care acestea pot fi prelungite.
(2) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei și Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., și instituțiile de credit finanțatoare vor implementa prezentele norme metodologice pe baza unei convenții de colaborare.”
2. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
a1) pentru anul 2013 cuantumul subvenției este în sumă de16.115 mii lei;”.
3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) plafonul garanțiilor ce pot fi acordate în anul 2013 este de 300 milioane lei.”
4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Subvențiile se acordă în limita bugetului anual alocat. După epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda în limita plafonului prevăzut la alin. (1) numai facilități de garantare în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare program, pentru noi beneficiari și pentru prelungirile liniilor de credit.”
5. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Valoarea liniei de credit nu trebuie să depășească 30% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situațiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă, în situația în care beneficiarul programului are în derulare și alte facilități de credit pe termen scurt.
(3) Dacă beneficiarul programului nu are în derulare alte facilități de credit pe termen scurt, valoarea maximă a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situațiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă.”
6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. —
(1) I.M.M. care a solicitat acordarea subvenției de dobândă și garanția de stat, după caz, este eligibilă în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1), și respectă prevederile art. 3 alin. (3)—(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012.”
7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobândă total subvenționată în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfășurat și/sau vor desfășura activități din sectorul/domeniul:
a) intermedieri financiare și asigurări:
1. 641 — Intermediere monetară;
2. 642 — Activități ale holdingurilor;
3. 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
4. 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
5. 651 — Activități de asigurări;
6. 652 — Activități de reasigurare;
7. 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
8. 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;
9. 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
10. 663 — Activități de administrare a fondurilor;
b) tranzacții imobiliare:
1. 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
2. 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
3. 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
c) 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;
d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:
1. 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
2. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;
3. 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;
4. 2051 — Fabricarea explozivilor;
5. 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
6. 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
7. 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
8. 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
9. 191 — Fabricarea produselor de cocserie;
10. 192 — Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului;
11. 351 — Producția, transportul și distribuția energiei electrice;
12. 352 — Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte;
e) activități de închiriere și leasing:
771 — Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;
772 — Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești;
773 — Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;
774 — Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
f) activități de investigare și protecție:
801 — Activități de protecție și gardă;
802 — Activități de servicii privind sistemele de securizare;
803 — Activități de investigații;
g) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului   (CE)   nr.   1.998/2006   al   Comisiei   din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, respectiv:
I.  activități   de   pescuit   și   acvacultură,   prevăzute   de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999  privind  organizarea  comună  a  piețelor  în  sectorul produselor pescărești și de acvacultură;
II. activități legate de producția primară a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
III. activități de procesare și marketing al produselor agricole, așa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:
1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;
2. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
IV. activități legate de export către state terțe sau state membre,  și  anume  ajutoarele  legate  direct  de  cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; V.  ajutoarele  destinate  utilizării  produselor  naționale  în detrimentul celor importate;
VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);
VII. ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.”
8.  După  articolul  6,  se  introduce  un  nou  articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
„Art. 61. — Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului I.M.M.-urile care desfășoară activități în sectorul/domeniul:
a) intermedieri financiare și asigurări:
1. 641 — Intermediere monetară;
2. 642 — Activități ale holdingurilor
3. 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
4. 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
5. 651 — Activități de asigurări;
7. 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
8. 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;
9. 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
10. 663 — Activități de administrare a fondurilor;
b) tranzacții imobiliare:
1. 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
2. 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
3. 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
c) 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;
d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare:
1. 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
2. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;
3. 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;
4. 2051 — Fabricarea explozivilor;
5. 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
6. 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
7. 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
8. 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
9. 191 — Fabricarea produselor de cocserie;
10. 192 — Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului;
11. 351 — Producția, transportul și distribuția energiei electrice;
12. 352 — Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte;
e) activități de închiriere și leasing:
771 — Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;
772 — Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești;
773 — Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;
774 — Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
f) activități de investigare și protecție:
801 — Activități de protecție și gardă;
802 — Activități de servicii privind sistemele de securizare;
803 — Activități de investigații.”

9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. —
(1) Înscrierea în program și solicitarea acordului de principiu pentru subvenționarea dobânzii în cadrul programului se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei.
(2) Solicitările pentru înscrierea în program pentru acordarea subvenției de dobândă vor fi analizate și selectate în limita bugetului alocat programului, respectiv în limita plafonului anual al garanțiilor, în ordinea înscrierii.
(3) Demararea implementării programului se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării pe site-ul Ministerului Economiei a începerii procesului de înregistrare on-line în program, timp în care se vor desfășura campanii de informare cu privire la facilitățile acordate în cadrul programului.
(4) Înscrierea on-line se desfășoară în sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat programului, respectiv în limita
(5) Solicitantul trebuie să completeze on-line formularul de înscriere în program.
(6) Aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obținut și cu datele corespunzătoare completate de către acesta.
(7) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei verifică formularul de înscriere în program și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3  alin.  (1)  lit.  a)—d),  i)  și  j),  precum  și  respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) și, după caz, alin. (4) și (5), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012.
(8) În urma verificărilor, structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei poate lua decizia de acceptare în program, caz în care îi transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subvenționarea dobânzii. Dacă, prin verificările efectuate, se constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, și ale prezentelor norme metodologice, structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei decide respingerea solicitării I.M.M. pentru subvenționarea dobânzii în cadrul programului. Decizia de respingere cuprinde motivarea pentru care solicitantul este considerat neeligibil, precum și căile de atac prevăzute de lege. În toate cazurile, decizia i se comunică solicitantului în cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuării înregistrării, prevăzut la alin. (6).
(9) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei va întocmi listele cu I.M.M.-urile eligibile în program și le va transmite instituției de credit finanțatoare.
(10) Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile în program la instituția de credit se va face continuu, până la epuizarea bugetului programului, respectiv în limita plafonului anual al garanțiilor.”

10.  După  articolul  8  se  introduce  un  nou  articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. (1) În cazul în care solicitantul optează exclusiv pentru acordarea garanției în cadrul programului, finanțatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de garantare, după aprobarea finanțării de către structurile sale competente, cu condiția suspensivă de acordare a garanției și după ce a obținut un acord privind încadrarea în limita maximă prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, din partea structurii specializate din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei. Solicitarea se formulează în temeiul convenției de lucru încheiată cu finanțatorul.
(2) F.N.G.C.I.M.M. analizează, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme, solicitarea de garantare și, în cazul în care constată că aceasta îndeplinește condițiile de acordare, comunică finanțatorului decizia sa.”

11. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea obținerii liniei de credit cu dobândă integral subvenționată și/sau garanție de stat, solicitanții declarați eligibili de către structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei se pot prezenta la oricare instituție de credit din lista prevăzută la alin. (1), cu formularul de înscriere în program semnat și ștampilat de către beneficiar și cu notificarea privind acordul de principiu pentru subvenționarea dobânzii și/sau acordarea garanției în cadrul programului.”

12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. —
(1) În cazul în care se solicită acordarea subvenției de dobândă și a garanției de stat, după ce solicitantul a parcurs etapa prevăzută la art. 8 și după aprobarea liniei de credit de către structurile sale competente, instituția de credit finanțatoare, direct sau prin unitățile sale teritoriale, se va adresa, după caz, F.N.G.C.I.M.M. în vederea obținerii unei garanții în condițiile prevăzute în convențiile de lucru încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituțiile de credit finanțatoare prevăzute la art. 9 alin. (1).”

13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. —
(1) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condițiile de acordare, F.N.G.C.I.M.M. semnează și transmite instituției de credit finanțatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune și contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012.”

14. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.14. — În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit finanțatoare un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere a ipotecii mobiliare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.”

15. La articolul 16, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În vederea constituirii garanției prevăzute la art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012,  instituția  de  credit  și  beneficiarul  semnează contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9  alin.  (2)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012,    iar    fideiusorul    beneficiarului    semnează contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1).
……………………………………………………………………………………..
(4) Predarea/Primirea unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum și a contractelor privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire încheiat între instituția de credit finanțatoare și F.N.G.C.I.M.M.”

16. La capitolul VI, titlul Etapei V se modifică și va avea următorul cuprins:

„Etapa V. Etapa implementării, monitorizării, prelungirii și recuperării facilităților”

17. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20. —
(1) Beneficiarul creditului va efectua trageri din linia de credit în urma unei solicitări scrise adresate instituției de credit finanțatoare, fără să depășească în niciun moment plafonul maxim aprobat. Instituția de credit finanțatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit.
(2) Linia de credit poate fi prelungită pe maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului, în condițiile în care, la data aprobării prelungirii, se constată că beneficiarul îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) și respectă prevederile art. 3 alin. (3)—(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, după caz, fără a fi necesară reîntregirea plafonului liniei de credit la scadență.”

18. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. —
(1) Cererea de plată se transmite de către instituția de credit finanțatoare în perioada de valabilitate a garanției, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, împreună cu următoarele documente:
a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului și fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituției de credit finanțatoare, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;
b) contractul de credit, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
c) un exemplar al contractului de garantare, în original;
d) copia procesului-verbal de predare-primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune și a contractului de garanție reală mobiliară;
e) dovada plății comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanției, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
f) avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituția de credit finanțatoare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, valabil până la stingerea tuturor creanțelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;
g) extrasul contului curent și extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferent întregii perioade de derulare a finanțării garantate, din care să reiasă fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;
h) notificarea instituției de credit finanțatoare către beneficiarul finanțării garantate conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanță a finanțării garantate, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data scadenței liniei de credit;i) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, în copii certificate de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;
j) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;
k) copia certificată de instituția de credit finanțatoare a rezultatului consultării Centralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012,   la   aprobarea   creditului;   în   cazul   în   care beneficiarul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, va fi prezentată copia documentului  din care rezulta  justificarea corespunzătoare, acceptată de instituția de credit finanțatoare;
l) copia certificată de instituția de credit finanțatoare a rezultatului consultării C.R.B., însoțită de documentele care atestă achitarea restanțelor, după caz, documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului.”

19. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26. — (1) Dobânda aferentă liniei de credit este integral subvenționată și se calculează de la data utilizării și până la rambursarea integrală a creditului și se plătește lunar.”

20. La articolul 26, alineatele (2) și (3) se abrogă.

21. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii” se înlocuiește cu sintagma

„Structura specializată din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii din cadrul Ministerului Economiei”.

Art. II.
Pentru liniile de credit a căror valabilitate expiră după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarul poate solicita prelungirea și majorarea liniei de credit în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) și art. 20 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare.
Art. III.
Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul economiei, Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,

Maria Grapini


 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 139.