23 August, 2017

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale nr. E.N. 3.260 din 1 aprilie 2013, în temeiul prevederilor:
— art. 695 pct. 17 și ale art. 792 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

 ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa la prezentul ordin.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 31 decembrie 2013 se suspendă temporar distribuirea în  afara  teritoriului  României  a  medicamentelor  din  lista prevăzută la alin. (1).
Art. 2. —
Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu


 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 456.

 

ANEXĂ

 

 

Nr. crt.

 

Denumirea comună internațională

1.

ASPARAGINAZUM

2.

BLEOMYCINUM SULFAS

3.

BUSULFANUM

4.

CARMUSTINA

5.

CHLORAMBUCILUM

6.

CISPLATINUM

7.

CYCLOPHOSPHAMIDUM

8.

CYTARABINUM

9.

DACARBAZINUM

10.

DACTINOMICINUM

11.

DAUNORUBICINUM

ep-n