22 August, 2017

Preambul

Conform Statutului Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, pentru a fi recunoscută de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii, o societate națională de Cruce Roșie sau Semilună Roșie trebuie să întrunească următoarele condiții:
1. să se constituie pe teritoriul unui stat independent în care este în vigoare Convenția de la Geneva privind ameliorarea condiției răniților și bolnavilor din armatele în campanie;
2. să fie singura societate națională din acea țară și să fie condusă de un organism central care să fie competent să o reprezinte în relațiile cu alte componente ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, denumită în continuare Mișcarea;
3. să fie corespunzător recunoscută de către guvernul legitim al țării, pe baza convențiilor de la Geneva din 1949 și a legislației naționale, ca societate de ajutor voluntar, auxiliară a autorităților publice în domeniul umanitar;
4. să aibă statut autonom care să îi permită să opereze în conformitate cu Principiile fundamentale ale Mișcării;
5. să folosească denumirea și emblema de Cruce Roșie sau Semilună Roșie, în conformitate cu convențiile de la Geneva din 1949;
6. să fie organizată astfel încât să fie capabilă să își îndeplinească sarcinile definite în propriul statut, inclusiv cele referitoare la pregătirea sa în timp de pace pentru sarcinile statutare în caz de conflict armat;
7. să își extindă activitățile pe întreg teritoriul statului;
8. să își recruteze membrii voluntari și personalul fără deosebire de rasă, sex, categorie socială, religie sau opinii politice;
9. să adere la Statutul mișcării, la valorile care unesc componentele mișcării și să coopereze cu acestea;
10. să respecte Principiile fundamentale ale mișcării și să se conducă în activitatea sa după principiile dreptului internațional umanitar.

I. Dispoziții generale

Art. 1. —
Societatea Națională de Cruce Roșie din România (denumită în continuare și SNCRR sau Crucea Roșie Română), fondată la 4 iulie 1876, este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență nelimitată. Ea este organizată și funcționează pe baza Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  a statutului propriu, precum și în conformitate cu convențiile de la Geneva din 1949 și cu protocoalele lor adiționale din 1977, la care România a aderat. SNCRR acționează în conformitate cu Principiile fundamentale ale Mișcării.

UMANITATE:

Născută din grijă de a ajuta, fără discriminare, răniții de pe câmpurile de luptă, Mișcarea, sub aspectul său internațional și național, se angajează să prevină și să aline suferințele oamenilor în orice împrejurare. Scopul ei este acela de a proteja viața și sănătatea acestora și de a asigura respectarea ființei umane. Mișcarea promovează înțelegerea mutuală, prietenia, cooperarea și o pace durabilă între toate popoarele.

IMPARȚIALITATE:

Mișcarea nu face nicio deosebire de naționalitate, rasă, religie, condiție socială sau apartenență politică. Ea se dedică numai ajutorării indivizilor pe măsura suferințelor lor și acordă ajutor prioritar în cazul celor mai urgente nenorociri.

NEUTRALITATE:

În scopul menținerii încrederii tuturor, Mișcarea se abține să ia parte la ostilități și controverse de ordin politic, rasial, religios sau ideologic.

INDEPENDENȚĂ:

Mișcarea este independentă. Auxiliare ale autorităților publice în activitățile lor umanitare și supuse legilor care le guvernează țările, societățile naționale de Cruce Roșie sau Semilună Roșie trebuie să își păstreze o autonomie care să le permită să acționeze întotdeauna numai conform Principiilor fundamentale ale Mișcării.

VOLUNTARIAT:

Este o Mișcare de ajutor voluntar și dezinteresat.

UNITATE:

Într-o țară nu poate exista decât o singură societate națională de Cruce Roșie sau Semilună Roșie. Ea trebuie să fie deschisă tuturor și să își extindă acțiunile umanitare pe întreg teritoriul țării.

UNIVERSALITATE:

Mișcarea, în cadrul căreia toate societățile naționale de Cruce Roșie sau Semilună Roșie au drepturi egale și datoria de a se întrajutora, este universală.

Art. 2. —
SNCRR este recunoscută oficial de către statul român ca societate de ajutor voluntar, cu caracter umanitar, autonomă, auxiliară a autorităților publice în domeniul umanitar, care se organizează și funcționează pe baza prezentului statut, ca singură societate de Cruce Roșie, atât în timp de pace, cât și în timp de război, în baza legii și a convențiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte, și își desfășoară activitatea pe teritoriul României în deplină concordanță cu Constituția și legile statului român.
Art. 3. —
SNCRR își păstrează autonomia față de autoritățile publice, astfel încât să acționeze în orice împrejurare numai pe baza Principiilor fundamentale ale Mișcării. Autoritățile publice respectă în permanență aderarea Crucii Roșii Române la Principiile fundamentale ale Mișcării.
Art. 4. —
SNCRR, recunoscută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii la 23 august 1876, membră a Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din 14 iulie 1919, face parte din Mișcare, iar prezentul statut garantează respectarea deciziilor și a rezoluțiilor organismelor statutare ale Mișcării.
Art. 5. —
SNCRR funcționează în spațiile proprii și în cele repartizate, precum și în alte spații care i se pun la dispoziție de către Guvern, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, de către consiliile locale, precum și de către orice alte autorități competente, după caz, în vederea desfășurării activității, și beneficiază de aceleași măsuri de protecție pe care legea le stabilește în favoarea instituțiilor publice.
Art. 6. —
Sediul central al SNCRR este în imobilul propriu, situat în București, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1.
Art. 7. —
Societatea Națională de Cruce Roșie din România va purta această denumire în toate actele oficiale sau va folosi inițialele SNCRR, putându-se utiliza și denumirea de Crucea Roșie Română.
Art. 8. —
(1) Crucea Roșie Română are ca emblemă semnul heraldic al crucii roșii pe fond alb. Aceasta folosește emblema în conformitate  cu  convențiile  de  la  Geneva  din  1949  și  cu protocoalele  adiționale,  cu  reglementările  privind  folosirea emblemei de către societățile naționale de Cruce Roșie sau Semilună Roșie, după cum au fost modificate de Consiliul delegaților în 1991, și în conformitate cu legislația din România. (2) Crucea Roșie Română va elabora reglementări adecvate pentru personalul său, membri și voluntari, în conformitate cu instrumentele mai sus menționate.

 II. Scopul și atribuțiile SNCRR

Art. 9. —
SNCRR are ca scop prevenirea și alinarea, în mod imparțial, a suferinței umane în orice împrejurare, fără nicio discriminare bazată pe cetățenie, naționalitate, rasă, limbă, sex, religie, vârstă, apartenență militară, socială sau politică.
Art. 10. —
În îndeplinirea misiunii sale umanitare, SNCRR, în condițiile legii, poate desfășura următoarele activități:
a) să acționeze în caz de conflict armat, iar, în timp de pace, să se pregătească să acționeze ca auxiliară a autorităților publice în toate domeniile prevăzute de convențiile de la Geneva din 1949 și în favoarea tuturor celor în suferință, atât persoane civile, cât și militare;
b) să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor și la alinarea suferințelor, prin programe și servicii de sănătate în beneficiul tuturor categoriilor de persoane defavorizate din comunități;
c) să organizeze la nivel național, regional, județean sau local servicii de asistență socială, de ajutorare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, servicii de ambulanță și de îngrijire a persoanelor defavorizate, bolnave sau vârstnice;
d) să instruiască și să pregătească prin cursuri de prim ajutor personalul navigant civil și militar, aerian, maritim și terestru, operatorii de transport public de persoane, viitorii conducători auto, alte categorii profesionale, precum și mediatori și formatori de prim ajutor în comunitățile vulnerabile;
e) să organizeze cursuri de formare și instruire a personalului și voluntarilor necesari îndeplinirii misiunii sale, precum și pentru alte nevoi speciale;
f) să organizeze cursuri și alte activități pentru formare și perfecționare profesională în domeniul sanitar, social, informare, consiliere, mediere și în alte domenii în conformitate cu scopul său declarat;
g) să înființeze la nivel central departament de tineret, să susțină și să încurajeze participarea tinerilor la activitățile sale, precum și la desfășurarea unor activități, programe și proiecte proprii de tineret;
h) să organizeze și să participe la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și natura dezastrelor; i) în colaborare cu autoritățile, din rațiuni umanitare, să desfășoare activități de căutare a persoanelor dispărute și pentru restabilirea contactelor familiale întrerupte din diferite motive;
j) să promoveze activitățile sale și ale Mișcării, dreptul internațional umanitar și Principiile fundamentale ale Mișcării;
k) să încheie acorduri, contracte sau parteneriate cu organizații neguvernamentale, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cu sectorul privat, în vederea elaborării și desfășurării unor programe/proiecte agreate de comun acord;
l) să promoveze, prin proiecte și programe, donarea voluntară și neremunerată de sânge;
m) să inițieze și să sprijine programe și proiecte sociale, să furnizeze servicii de asistență socială primare și specializate și servicii medico-sociale prin mijloace fixe și mobile, cum ar fi cantine  și  ambulanțe  sociale,  pentru  toate  categoriile  de persoane aflate în dificultate, la nivel național, regional, județean și comunitar, ținând cont de vulnerabilitățile și capacitățile locale;
n) să colaboreze cu autoritățile publice pentru a garanta respectarea  dreptului  internațional  umanitar  și  a  asigura protecția Crucii Roșii, Semilunii Roșii și Cristalului Roșu în realizarea misiunii sale umanitare;
o) să organizeze cursuri de surori de Cruce Roșie conform legii și regulamentelor în vigoare;
p) să promoveze în spiritul legii activități de educație și cultură civică;
q) să organizeze servicii de salvare montană și servicii de salvare în apă a persoanelor aflate în pericol de înec și în scopul prevenirii oricăror accidente de acest fel pe plaje, în ștranduri, în parcuri acvatice, în porturi de agrement nautic și în alte locuri organizate pentru îmbăiere, situate pe litoralul Mării Negre și pe apele interioare naturale sau amenajate;
r) să furnizeze servicii de prim ajutor de bază și de prim ajutor calificat;
s) să promoveze acțiuni în scopul conștientizării comunității asupra importanței ocrotirii mediului înconjurător;
t) să organizeze târguri, expoziții, concerte, festivaluri menite să promoveze imaginea instituției și a comunității;
u) să dezvolte și să furnizeze programe de formare continuă și să evalueze competențele în domeniul asistenței sociale;
v) să dezvolte studii și programe de cercetare și educație relevante pentru beneficiarii săi, campanii și programe de advocacy, în colaborare cu instituții publice, companii, organizații neguvernamentale, altele;
w) să dezvolte servicii multidisciplinare (medicale, sociale, psihologice, educaționale) și/sau specializate.

III. Membrii SNCRR

Art. 11. —
SNCRR este deschisă tuturor persoanelor, fără deosebire de cetățenie, naționalitate, rasă, sex, limbă, vârstă, clasă socială, religie și opinii politice.
Art. 12. —
(1) Categoriile de membri ai SNCRR sunt următoarele: membru activ, membru susținător și membru de onoare.
a) Membru activ poate fi orice persoană care cunoaște și dorește să acționeze în conformitate cu Statutul SNCRR și cu Principiile fundamentale ale Mișcării, este înregistrată în una dintre structurile SNCRR și plătește cotizație.
b) Membru susținător este orice persoană fizică sau juridică care contribuie la sprijinirea financiară sau materială a SNCRR. c) Membru de onoare este persoana învestită cu acest titlu de către Consiliul național al SNCRR, ca o recunoaștere a serviciilor excepționale aduse SNCRR.
(2) Doar membrii activi pot fi aleși în organele deliberative. Art. 13. — (1) Drepturile membrilor activi ai SNCRR sunt următoarele:
a) să participe la activitatea SNCRR și la conducerea activităților sale, în condițiile prevăzute de prezentul statut;
b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale SNCRR, fără alte restricții decât cele impuse de Principiile fundamentale ale Mișcării;
c) să participe și să voteze în cadrul reuniunilor adunării generale la nivel de subfilială, precum și în cadrul adunărilor de la nivelurile superioare ale organizației, în cazul în care au fost aleși;
d) să beneficieze de cursuri de formare și de alte activități organizate de SNCRR
e) să primească titlul de membru de onoare și distincții, conform Regulamentului de acordare a distincțiilor;
f) să fie desemnați ca reprezentanți ai SNCRR la acțiuni interne și internaționale.
(2) Drepturile membrilor susținători sunt următoarele:
a) să fie informați cu privire la programele și strategia SNCRR;
b) să fie informați cu privire la modul de folosire a sprijinului financiar sau material acordat SNCRR;
c) să primească diplome și distincții conform regulamentului de acordare a acestora.
(3) Drepturile membrilor de onoare sunt următoarele:
a) să participe la activitatea SNCRR;
b) să fie informați cu privire la programele și strategia SNCRR.
Art. 14. —
(1) Îndatoririle membrilor activi SNCRR sunt următoarele:
a) să facă parte din una dintre structurile SNCRR, să participe la activitățile acesteia, să contribuie la dezvoltarea, sub toate aspectele, a SNCRR și să își plătească cotizația;
b) să respecte și să promoveze în activitatea lor statutul și Principiile fundamentale ale Mișcării și să ducă la îndeplinire deciziile organelor de conducere;
c) să nu permită și să nu se implice în acte care pot afecta integritatea și prestigiul SNCRR.
(2) Îndatoririle membrilor susținători și ale membrilor de onoare sunt: să nu permită și să nu se implice în acte care pot afecta integritatea și prestigiul SNCRR.
Art. 15. —
(1) Pierderea calității de membru activ se produce în următoarele situații:
— Calitatea de membru activ de Cruce Roșie se pierde prin demisie sau excludere.

Demisia

— Orice membru activ de Cruce Roșie își poate da demisia. Cererea de demisie, formulată în scris, se înaintează comitetului filialei pe lângă care este înregistrat membrul, iar calitatea de membru se pierde la data primirii acesteia.

Excluderea

— Un membru activ al SNCRR poate fi exclus din organizație în următoarele cazuri:
a) dacă a produs pagube materiale sau morale SNCRR ori dacă acțiunile sale compromit activitatea SNCRR;
b) dacă a încălcat Principiile fundamentale ale Mișcării, hotărârile importante ale organelor deliberative, altele decât cele ale adunării generale, dacă a încălcat în mod repetat deciziile sau hotărârile adunării generale;
c) dacă prin activitățile sale împiedică realizarea scopului sau a sarcinilor SNCRR;
d) dacă nu își plătește cotizația de membru.
(2) Hotărârea de excludere se ia de către comitetul filialei la care este înregistrat membrul, la propunerea biroului filialei. Data excluderii este considerată a fi data la care comitetul filialei adoptă hotărârea de excludere. Hotărârea de excludere poate fi contestată de către cel interesat în termen de 30 de zile.
(3) Contestația se analizează de Comisia de onoare și arbitraj.
(4) Prevederile comune pentru pierderea calității de membru sunt următoarele:
— în cazul în care un membru al SNCRR își dă demisia sau este exclus din organizație, el nu are dreptul de a pretinde ori de a încerca să înstrăineze bunurile SNCRR sau mijloacele sale financiare, iar pe viitor nu mai poate folosi denumirea ori emblema SNCRR.
Art. 16. —
(1) Calitatea de angajat în orice structură funcțională a SNCRR este incompatibilă cu orice funcție de reprezentare în cadrul structurilor deliberative ale SNCRR, indiferent de nivelul de organizare.
(2) Pe perioada exercitării unei funcții salariate în cadrul SNCRR se suspendă, de drept, funcția de reprezentare în structurile de conducere ale SNCRR.

IV. Voluntarii SNCRR

Art. 17. —
(1) Voluntarul Crucii Roșii Române este persoana care, ocazional sau cu regularitate, desfășoară activități de voluntariat pentru SNCRR, în baza unui contract de voluntariat.
(2) Drepturile și obligațiile voluntarilor sunt următoarele:
2.1. Voluntarii SNCRR au, în principal, următoarele drepturi:
1. să primească sprijin de la reprezentanții și structurile relevante de conducere ale organizației;
2. să primească instruirea corespunzătoare pentru a putea să își îndeplinească sarcinile sau rolul convenite;
3. să primească legitimații de voluntar al SNCRR și o adeverință care să ateste prestarea activității de voluntariat, numărul de ore de voluntariat, perioada și tipul de activitate desfășurată;
4. să aibă posibilitatea de a alege să devină sau nu membri ai SNCRR, conform prevederilor statutului SNCRR;
5. să primească informații corespunzătoare privind activitățile desfășurate de SNCRR;
6. să primească uniforma și echipamentul de protecție pe timpul acțiunilor de intervenție;
7. să accepte sau să refuze o anumită sarcină, în funcție de conținutul contractului de voluntariat încheiat;
8. alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.
2.2. În acord cu angajatorii, autoritățile locale, societățile comerciale, instituțiile publice și de învățământ, voluntarii Crucii Roșii Române pot avea dreptul la:
1. păstrarea locului de muncă și acordarea drepturilor salariale la instituția/operatorul economic la care sunt angajați — până la 80 de ore pe an, în cazul activităților de voluntariat și până la 80 de ore pe an, în cazul participării la cursuri de pregătire sau concursuri specifice organizate în cadrul SNCRR;
2. gratuități pe mijloacele de transport în comun;
3. scutiri la plata unor taxe și impozite, în baza hotărârilor consiliilor locale sau ale altor autorități competente;
4. reduceri la achiziționarea de bunuri și servicii;
5. burse de studiu;
6. alte beneficii prevăzute de legislația în vigoare.
2.3. În aceste cazuri, voluntarii sunt obligați să prezinte angajatorului/autorităților/operatorului economic, la solicitarea acestora, contractul de voluntariat nominal, având anexată fișa postului, precum și o adeverință eliberată de SNCRR sau de către una din filialele acesteia, care să ateste durata și natura activităților la care au participat.
2.4. Voluntarii SNCRR au următoarele obligații:
1. să recunoască și să acționeze în conformitate cu Principiile fundamentale ale Mișcării, statutul și regulamentele SNCRR, precum și să asigure diseminarea acestora;
2. să respecte Regulamentul privind folosirea emblemei;
3. să nu solicite niciun beneficiu material sau financiar ca răsplată pentru activitatea lor;
4. să nu se implice în controverse politice, religioase, rasiale sau de alt fel care contravin Principiilor fundamentale ale Mișcării ori poziției oficiale a SNCRR;
5. să nu acționeze împotriva intereselor SNCRR;
6. să nu influențeze decizii ale SNCRR, care ar conduce la obținerea unui câștig financiar în favoarea unei persoane fizice sau juridice față de care voluntarul în cauză are anumite interese;
7. să nu folosească apartenența sa la SNCRR pentru scopuri personale (politice, ideologice, comerciale);
8. să nu divulge sau să folosească informații confidențiale, fără permisiunea expresă a persoanei relevante din cadrul SNCRR;
9. să fie disponibili, în caz de urgență, conform prevederilor contractului de voluntariat încheiat;
10. să dea dovadă de spirit de echipă și să colaboreze cu ceilalți membri, voluntari și salariați ai SNCRR;
11. să respecte și să protejeze demnitatea beneficiarilor SNCRR și să dea dovadă de discreție în legătură cu informațiile referitoare la aceștia;
12. să răspundă la nevoile beneficiarilor;
13. să lucreze la cele mai înalte standarde de calitate;
14. să promoveze activitățile SNCRR, scopul specific al programelor în cadrul cărora desfășoară activitate de voluntariat în fața persoanelor fizice, autorităților și persoanelor juridice;
15. să participe la cursurile de instruire organizate sau propuse de SNCRR, pentru o mai bună desfășurare a activității de voluntariat.
2.5. SNCRR are următoarele obligații față de voluntarii săi:
1. să recruteze voluntarii pentru anumite sarcini sau roluri specifice și bine determinate;
2. să recruteze voluntarii pe baza angajamentului și a potențialului acestora;
3. să recruteze voluntarii fără nicio discriminare bazată pe motive de naționalitate, rasă, sex, credințe religioase, politice, dizabilități, vârstă;
4. să stabilească cu claritate în cuprinsul contractului de voluntariat condițiile în care urmează a se efectua activitatea de voluntariat (timpul consacrat activității de voluntariat, funcția sau rolul voluntarului, asigurarea contra riscurilor care decurg din activitatea prestată, relațiile voluntarului cu salariații sau alți voluntari ai SNCRR);
5. să ofere voluntarilor o instruire adecvată, care să le permită acestora să își îndeplinească responsabilitățile, sarcinile sau rolul pentru care au fost recrutați ori activitățile de intervenție în caz de urgență la care li se cere să participe;
6. să asigure voluntarilor echipament adecvat pentru sarcinile sau rolul care le-au fost încredințate;
7. să recunoască meritele voluntarilor, să le acorde premii ori de câte ori este posibil și necesar și să ofere voluntarilor oportunități de dezvoltare personală și profesională;
8. să garanteze că opiniile și ideile voluntarilor sunt analizate și luate în considerare în toate etapele de elaborare, implementare și evaluare a programului în cadrul căruia desfășoară activitate de voluntariat;
9. să ramburseze cheltuielile suportate de voluntari pe parcursul executării sarcinilor, aprobate în prealabil de structuri ale SNCRR;
10. să garanteze că activitățile voluntare nu sunt un substitut al muncii salariate;
11. să depună eforturi pentru promovarea colaborării și a parteneriatelor cu alte organizații ale societății civile sau persoane juridice publice ori private care încurajează voluntariatul.
2.6. La concursurile pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul SNCRR, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, vor primi un punctaj suplimentar persoanele care prezintă unul ori mai multe adeverințe de validare a competențelor dobândite prin voluntariat, în special ca urmare a experienței dobândite din desfășurarea activității de voluntariat în cadrul SNCRR.

V. Structura organizatorică a SNCRR

Art. 18. —
Principiile care guvernează organizarea și funcționarea structurilor teritoriale sunt următoarele:
a) Principiul legalității presupune ca întreaga activitate a structurilor teritoriale să se desfășoare conform Constituției și legilor statului român, statutului și Principiilor fundamentalele ale Mișcării.
b) Principiul autonomiei locale a filialelor teritoriale reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a structurilor teritoriale ale SNCRR de a-și gestiona interesele, conform Principiului fundamental al unității, în limitele legii și ale competențelor conferite de prezentul statut.
c) Principiul descentralizării reprezintă dreptul structurilor teritoriale de a realiza atribuții, servicii, programe, proiecte, conform strategiilor, cu respectarea Strategiei naționale a SNCRR, în condițiile autonomiei și a personalității juridice.
d) Principiul eligibilității reprezintă dreptul structurilor teritoriale de a-și alege independent organele de conducere, conform statutului și reglementărilor în vigoare.
Art. 19. —
(1) Orice sesizare privind disfuncționalități în activitatea structurilor SNCRR se adresează secretariatului sediului central care o va înainta Comitetului de direcție.
(2) Analiza tuturor sesizărilor din cadrul Crucii Roșii Române se face de către Comisia de onoare și arbitraj la cererea Comitetului de direcție.
(3) Comisia de onoare și arbitraj va fi aleasă de către adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, prin vot secret, dintre persoanele cu o vechime de cel puțin 5 ani, cu experiență în cadrul organizației, având o conduită ireproșabilă. Comisia va funcționa după un regulament aprobat de către adunarea generală.
(4) Comisia va înainta Comitetului de direcție propuneri privind modalitatea de remediere sau de aplicare a unei sancțiuni, după caz.
Art. 20. —
SNCRR este organizată după principiul teritorial. Ea este alcătuită din:
a)  filiale  județene  și  filiale  ale  sectoarelor  municipiului București;
b) subfiliale municipale, orășenești și comunale.
Art. 21. —
Filialele și subfilialele SNCRR pot autoriza crearea, în subordinea lor, de comisii, servicii specializate, formațiuni ale SNCRR în cadrul diverselor instituții de învățământ, societăți comerciale, regii autonome, instituții de stat și private, unități militare, sanitare și cartiere.
Art. 22. —
(1) Organele centrale ale SNCRR supraveghează și monitorizează activitatea structurilor teritoriale.
(2)  Organizațiile  teritoriale  sunt  obligate  să  comunice organelor centrale ale SNCRR componența nominală a organelor de conducere alese la nivelul filialei, precum și toate actele care atestă acest lucru.
(3) Neîndeplinirea acestei obligații în termen de 30 zile atrage de drept invalidarea în funcție a organelor de conducere teritoriale.
(4) Organizațiile teritoriale se află în relații de colaborare cu organele centrale ale SNCRR; ele cuprind toți membrii de Cruce Roșie din județe, din sectoarele municipiului București, precum și din municipii, orașe și comune.
(5) Filialele județene și ale sectoarelor municipiului București au personalitate juridică și autonomie locală.
(6) SNCRR va ține prin grija directorului general un registru de evidență a filialelor, în calitate de persoane juridice, și va elibera în termen de 48 de ore de la înregistrarea solicitării certificate constatatoare valabile timp de 30 de zile, care să ateste situația juridică a filialelor.
Art. 23. —
Filialele județene și ale sectoarelor municipiului București au următoarele drepturi:
a) să aleagă în cadrul adunării generale, prin vot secret, organele de conducere proprii;
b) să conceapă strategii proprii, să organizeze și să conducă programe, proiecte, cursuri, servicii și activități, cu respectarea strategiei SNCRR și a statutului, să implementeze programele naționale ale SNCRR, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
c) să organizeze și să conducă servicii sociale și activități în favoarea victimelor dezastrelor și conflictelor sau a persoanelor vulnerabile;
d) să stabilească, să constituie și să execute bugetul propriu de venituri și cheltuieli;
e) să acorde ajutoare ocazionale celor mai vulnerabile persoane;
f) să inițieze contacte directe cu filiale similare ale altor societăți naționale de cruce roșie sau semilună roșie, informând în acest sens directorul general al SNCRR;
g) să acceseze în nume propriu, în calitate de persoane juridice, finanțări rambursabile sau nerambursabile din cadrul programelor și proiectelor naționale și transnaționale, adresate organizațiilor neguvernamentale, precum și din cadrul altor oportunități;
h) să colaboreze cu alte structuri teritoriale;
i) să încheie acorduri, contracte, parteneriate cu organizații neguvernamentale, cu autorități publice, instituții, societăți comerciale, la nivelul filialei, pentru desfășurarea unor programe, proiecte, acțiuni, cu respectarea statutului și legilor țării;
j) să înființeze la nivel teritorial departament de tineret, să susțină și să încurajeze participarea tinerilor la activitățile sale, precum și la desfășurarea unor activități, programe și proiecte proprii de tineret.
Art. 24. —
(1) Filialele județene și ale sectoarelor municipiului București au următoarele obligații:
a) să respecte statutul, Principiile fundamentale ale Mișcării și cele structurale ale SNCRR, precum și Constituția și legile țării;
b) să păstreze integritatea morală și spirituală, prestigiul și patrimoniul SNCRR, precum și emblema acesteia;
c) să îndeplinească hotărârile și deciziile luate de structurile centrale și teritoriale de conducere și să respecte competențele exclusive ale organelor centrale de conducere;
d) să implementeze strategia de dezvoltare și programele SNCRR;
e) să depună bilanțul contabil la organele financiare teritoriale și să transmită o copie la sediul central al SNCRR, însoțită de raportul Comisiei de control financiar sau al auditorului extern, precum și de un certificat de atestare fiscală, până la data de 31 martie a fiecărui an;
f) să transmită trimestrial la sediul central al SNCRR rapoarte de activitate privind implementarea politicilor și deciziilor mai sus menționate, după un model standard furnizat de sediul central, directorul general urmând a face o sinteză a acestor rapoarte, pe care o va prezenta la următoarea reuniune a Comitetului de direcție;
g) să notifice directorului general orice schimbare în situația juridică a filialei, în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea acesteia;
h) să nu înstrăineze niciun sediu din proprietatea SNCRR sau a filialei și niciun mijloc fix aflat în proprietatea SNCRR fără aprobarea Comitetului de direcție.
(2) Nerespectarea acestor obligații se constată de Comisia de onoare și arbitraj, la solicitarea oricărui membru al SNCRR.
(3) Comisia va întocmi un raport și va face propunerile corespunzătoare, ce urmează să fie înaintate Comitetului de direcție în vederea emiterii unei hotărâri în acest sens, în termen de 60 de zile de la data depunerii raportului.
(4) Pentru nerespectarea acestor obligații, structurile teritoriale și/sau persoanele vinovate pot fi sancționate cu: mustrare, avertisment, retragerea dreptului de vot în cadrul reuniunii adunării generale a consiliului național și a Comitetului de direcție, precum și cu orice alte sancțiuni prevăzute de regulamentele SNCRR, în funcție de gravitate, prin decizia Comitetului de direcție al SNCRR.

Art. 25. —
Pentru ca SNCRR să poată respecta Principiul fundamental al unității, următoarele funcții rămân un atribut exclusiv al sediului central:
a) protecția integrității SNCRR, inclusiv protecția și folosirea emblemei Crucii Roșii;
b) reprezentarea în raporturile cu instituțiile și autoritățile publice centrale și, numai pe cale de excepție, au acest atribut și filialele, atunci când se reclamă un interes punctual al acestora;
c) relațiile internaționale cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) și cu Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FISCRSR) și a politicilor în principalele domenii de activitate;
d) coordonarea programelor naționale;
e) stabilirea strategiei naționale a SNCRR;
f) răspunderea pentru fondurile din surse externe, destinate programelor naționale;
g) administrarea alocației bugetare;
h) elaborarea Raportului de activitate al SNCRR care se prezintă Consiliului național și adunării generale, după caz;
i) elaborarea și supunerea spre aprobare organelor centrale de conducere, adunării generale sau Consiliului național a bugetului de venituri și cheltuieli și a execuției bugetare ale SNCRR pe baza documentelor înaintate de filiale.

VI. Organele teritoriale de conducere

Art. 26. —
(1) Organele teritoriale de conducere ale SNCRR sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetele și birourile filialelor județene și ale sectoarelor municipiului București;
c) comitetele și birourile subfilialelor municipale și orășenești;
d) comitetele subfilialelor comunale.
(2) Organizarea și funcționarea organelor teritoriale de conducere se stabilesc prin Regulamentul de aplicare a statutului și sunt similare cu cele ale conducerii centrale.

Art. 27. —
(1) Adunarea generală este organul deliberativ suprem.
(2) Ea se întrunește în sesiune ordinară, o dată la 2 ani. Poate fi convocată în sesiune extraordinară de către președintele filialei, de către comitetul filialei sau de către o treime din membrii adunării generale. Adunarea generală se consideră statutar constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din totalul membrilor săi. Dacă nu este realizată această majoritate, președintele filialei va proceda la o nouă convocare, în cel mult 15 zile. Dacă nici atunci nu se realizează majoritatea prevăzută, adunarea generală va avea loc cu prezența unei treimi din membri.
(3) Dacă președintele filialei refuză să conducă ședința, aceasta va fi condusă de oricare alt membru al comitetului filialei, caz în care va trebui să fie prezent și un delegat al Comitetului de direcție al SNCRR.
(4) Adunarea generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi a celor prezenți, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii săi. În cazul alegerilor votul secret reprezintă regulă, conform prevederilor prezentului statut.

Art. 28. —
(1) Președinții filialelor teritoriale de Cruce Roșie reprezintă organizația în fața autorităților publice locale și, atunci când se reclamă interesul exclusiv al filialei, în fața autorităților centrale.
(2) Mandatul președinților filialelor este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.
(3) Mandatele pot fi și consecutive.
(4) Președinții filialelor sunt delegați la adunarea generală și fac parte din Consiliul național. La sesiunile acestor organe, ei pot fi înlocuiți de vicepreședinți, dacă este cazul (cu mandat scris din partea președintelui filialei).

Art. 29. —
Alegerea organelor teritoriale de conducere și a delegaților la adunările generale ierarhic superioare se face prin vot secret. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.

Art. 30. —
(1) Comitetele filialelor și ale subfilialelor SNCRR stabilesc strategiile de dezvoltare cu respectarea Principiului unității și sunt răspunzătoare pentru îndeplinirea strategiei organizației la nivelurile respective. Ele conduc, îndrumă, sprijină și controlează activitatea structurilor de Cruce Roșie din teritoriu.
(2) Comitetele filialelor județene și ale sectoarelor municipiului București, precum și ale subfilialelor municipale, orășenești și comunale conduc activitatea acestora, analizează activitatea desfășurată, inițiază și adoptă programe, proiecte de activitate și le actualizează. Organizează servicii de asistență socială și orice alt tip de servicii în funcție de vulnerabilități, dezbat și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli.
(3) Ele se întrunesc anual sau ori de câte ori este nevoie. Ele se consideră statutar constituite dacă sunt prezenți jumătate plus unu din totalul membrilor lor.
(4) În exercitarea atribuțiilor sale, comitetul filialei adoptă hotărârile cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.

Art. 31. —
(1) Birourile comitetelor filialelor județene și ale sectoarelor municipiului București, precum și cele ale subfilialelor municipale și orășenești, formate din 7—11 membri (președinte și vicepreședinți, de drept), organizează și conduc întreaga activitate a acestora. Ele răspund de modul de îndeplinire a programelor naționale și județene, la nivelurile respective. Se reunesc cel puțin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui de filială.
(2) Ele decid asupra bunurilor mobile și a mijloacelor fixe aflate în proprietatea filialei. Ele se consideră statutar constituite dacă sunt prezenți jumătate plus unu din totalul membrilor lor. În exercitarea atribuțiilor lor, birourile comitetelor filialelor adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor.

Art. 32. —
(1) Directorii filialelor de Cruce Roșie, salariați ai structurilor teritoriale, sunt ordonatori de credite și participă la toate sesiunile organelor teritoriale și centrale de conducere.
(2) Directorii de filială se află în raporturi de colaborare cu directorul general al SNCRR, iar atribuțiile acestora sunt similare directorului SNCRR, raportate la scară teritorială.
(3) Directorii sunt salariați ai filialelor, reprezintă organizația în fața autorităților publice locale și, atunci când se reclamă interesul exclusiv al filialei, și în fața autorităților centrale. Pentru fondurile accesate direct de la autorități, directorii filialelor sunt ordonatori principali.
(4)   Directorii   de   filială   răspund   de   administrarea   și gestionarea patrimoniului filialei pe care o reprezintă la nivel executiv. Directorii de filială vor semna cu președintele filialei un contract de management ale cărui clauze unitare la nivel național vor fi aprobate de Comitetul de direcție.
(5) Directorii de filială sunt numiți în urma unui concurs și revocați, prin decizie, de către comitetul filialei, cu avizul sau la propunerea Comitetului de direcție.
(6) Comitetul de direcție stabilește condițiile de organizare a concursului și componența comisiei de evaluare a candidaților.
(7) La concursul pentru ocuparea postului de director al filialei participă în mod obligatoriu un membru al Comitetului de direcție, președintele filialei și directorul general.
(8) Candidatul declarat câștigător va fi propus Comitetului de direcție spre validare de către președintele filialei.

VII. Organele centrale de conducere ale SNCRR

Art. 33. —
(1) Organele centrale ale SNCRR sunt: adunarea generală, Consiliul național, Comitetul de direcție.
(2)  Organizarea  și  funcționarea  organelor  centrale  de conducere se stabilește prin Regulamentul de aplicare a statutului.

Art. 34. —
(1) Adunarea generală este organ deliberativ suprem.
(2) Adunarea generală se reunește în sesiune ordinară o dată la 2 ani, la locul și la data stabilite de către adunarea generală precedentă sau de către Consiliul național.
(3) Adunarea generală poate fi convocată, în sesiune extraordinară, astfel:
• la cererea unei treimi din membrii adunării generale;
• de către Consiliul național;
• de Comitetul de direcție;
• la cererea președintelui SNCRR.
(4) Convocarea se face în scris de către președinte cu cel puțin 30 de zile înainte pentru reuniunile ordinare și cu cel puțin 10 zile înainte de reuniunile extraordinare.
(5) Adunarea generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi a celor prezenți, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii săi. Alegerea organelor de conducere se va face prin vot secret.

Art. 35. —
Competențele Adunării generale a SNCRR sunt următoarele:
a) să analizeze și să aprobe activitatea SNCRR între cele două adunări generale;
b) să aprobe strategii de dezvoltare ale SNCRR în domeniile sale de activitate;
c) să aprobe statutul și modificările ce i se aduc acestuia;
d) să numească comisii de lucru în diverse domenii;
e) să delibereze asupra tuturor problemelor legate de exercițiul financiar pentru perioada de 2 ani precedentă și să aprobe execuția bugetară;
f) să delibereze asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi și să adopte hotărâri și rezoluții în legătură cu activitatea generală a SNCRR;
g) să aleagă, prin vot secret, președintele, vicepreședinții și trezorierul; unul dintre vicepreședinți va fi ales din rândul tinerilor voluntari;
h) să aleagă, prin vot secret, membrii Consiliului național a căror alegere nu intră în competența altor organe, respectiv 5 reprezentanți ai tineretului (cu vârsta cuprinsă între 18—35 de ani neîmpliniți la data alegerii și cu o vechime în Crucea Roșie Română de cel puțin 2 ani), membri din departamentele de tineret ale filialelor.
Art. 36. —
(1) Adunarea generală este constituită din membrii de drept ai Consiliului național: 2 delegați din partea fiecărei filiale, respectiv: un delegat ales de adunarea generală a filialei (reprezentant al tineretului din cadrul departamentului de tineret al filialei) și președintele filialei — în calitate de membru de drept al Consiliului național.
(2) Adunarea generală se consideră statutar constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din totalul membrilor săi și este prezidată de președintele Crucii Roșii Române. Dacă nu se întrunește majoritatea prevăzută, președintele face o nouă convocare în cel mult 30 de zile.
(3) Hotărârile se iau cu majoritatea celor prezenți, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii săi. Alegerea organelor de conducere se face prin vot secret.
Art.  37.  —  
Consiliul  național  este  organul  ce  conduce SNCRR între sesiunile adunării generale.
Art. 38. —
(1) Consiliul național se reunește în sesiune ordinară o dată la 2 ani, respectiv în anii când nu are loc adunarea generală.
(2) Consiliul național se poate convoca în sesiuni extraordinare, la propunerea Comitetului de direcție, a președintelui SNCRR sau la cererea unei treimi din membrii săi. Convocarea se face în scris de către președinte cu 15 zile înainte pentru reuniunile ordinare și cu 5 zile înainte pentru cele extraordinare.
(3) Consiliul național adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenți, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii săi. În cazul alegerilor, votul secret reprezintă regulă, conform prevederilor prezentului statut.
Art. 39. —
(1) Consiliul național se compune din: președintele SNCRR, 7 vicepreședinți, trezorierul, președinții filialelor, 5 tineri membri din departamentele de tineret ale filialelor, aleși de adunarea generală, precum și din 5—9 persoane reprezentând diferite ministere și instituții cu care SNCRR colaborează. Reprezentanții ministerelor și ai altor instituții vor avea numai statut de observatori.
(2) Mandatul membrilor Consiliului național este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. Mandatele pot fi și consecutive.
Art. 40. —
(1) Competențele Consiliului național sunt următoarele:
a) să analizeze modul de îndeplinire a strategiilor de dezvoltare ale SNCRR și să le actualizeze în funcție de nevoile în schimbare ale acesteia;
b) să examineze și să aprobe rapoartele de activitate ale Comitetului de direcție, precum și raportul de activitate al SNCRR;
c) să analizeze și să aprobe bugetul SNCRR și execuția bugetară;
d)  să  analizeze  și  să  aprobe  bilanțul  contabil  anual  al SNCRR;
e) să valideze crearea filialelor și subfilialelor;
f) să aleagă prin vot secret membrii Comitetului de direcție, alții decât cei aleși de adunarea generală;
g) să numească și să elibereze din funcție directorul general al SNCRR;
h) să aprobe diferite regulamente de aplicare a prezentului statut și de funcționare a SNCRR;
i) să acorde titlul de membru de onoare;
j) să fixeze cuantumul anual al cotizației pentru membrii activi.
(2) Între reuniunile adunării generale, Consiliul național poate exercita și următoarele atribuții:
a) să numească comisii de lucru în diverse domenii;
b) să delibereze asupra tuturor problemelor legate de exercițiul financiar pentru perioada de 2 ani precedentă și să aprobe execuția bugetară;
c) să delibereze asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi și să adopte hotărâri și rezoluții în legătură cu activitatea generală a SNCRR.

Art. 41. —
Consiliul național se consideră statutar constituit dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi. Președintele Crucii Roșii Române prezidează aceste reuniuni. Dacă nu se întrunește cvorumul de ședință, președintele face o nouă convocare în cel mult 15 zile, când este suficientă prezența a unei treimi din totalul membrilor. Consiliul național adoptă hotărâri cu majoritatea celor prezenți, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii săi, cu excepția alegerilor în care votul secret este obligatoriu, conform prevederilor prezentului statut.

Art. 42. —
(1) Comitetul de direcție, ca organ deliberativ, este format din: președintele SNCRR, vicepreședinții, trezorierul, 3 tineri membri și 6 președinți ai comitetelor de filială. Ședința este publică pentru conducerea executivă și deliberativă a structurilor teritoriale. O filială nu poate propune decât o singură candidatură în Comitetul de direcție.
(2)  Mandatul  Comitetului  de  direcție  este  de  4  ani. Reprezentanții tineretului și președinții comitetelor de filială se aleg o dată la 2 ani, în reuniunea Consiliului național sau adunării generale.
Art. 43. —
Comitetul de direcție se reunește o dată la două luni, în ședință ordinară, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau la cererea a jumătate plus unu dintre membrii acestuia. Convocarea se face în scris de către președinte, cu 10 zile înainte, pentru ședințele ordinare, și cu 5 zile înainte, ori de câte ori este nevoie. Președintele Crucii Roșii Române prezidează aceste reuniuni. Comitetul de direcție se consideră statutar constituit dacă după prima convocare sunt prezenți jumătate plus unu din membrii săi. Comitetul de direcție adoptă decizii cu majoritate simplă de voturi, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii acestuia, cu excepția alegerilor în care votul secret este obligatoriu, conform prevederilor prezentului statut. Dacă nu se întrunește cvorumul de ședință la prima convocare, președintele face o nouă convocare în 24 de ore, fiind suficientă prezența unei treimi din numărul membrilor Comitetului de direcție, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți.
Art. 44. —
(1) Comitetul de direcție are următoarele atribuții:
a) să conducă și să coordoneze întreaga activitate și să rezolve  problemele  curente  ale  SNCRR,  între  sesiunile Consiliului național;
b) să decidă asupra patrimoniului SNCRR, cu excepția bunurilor mobile și a mijloacelor fixe aflate în administrarea structurilor teritoriale;
c) să urmărească aplicarea strategiilor de dezvoltare ale SNCRR, a programelor naționale și a hotărârilor adoptate de adunarea generală și Consiliul național;
d) să elaboreze și să aprobe documente care reglementează bună funcționare a SNCRR și a activităților sale;
e) să aplice toate hotărârile adoptate de adunarea generală și de Consiliul național;
f) să analizeze și să rectifice bugetul anual de venituri și cheltuieli și să controleze execuția acestuia;
g) să aprobe organigrama sediului central;
h) să accepte donațiile și legatele oferite SNCRR, în concordanță cu legislația națională și cu standardele Mișcării;
i) să analizeze și să aprobe bugetul sediului central;
j) să hotărască asupra propunerilor Comisiei de onoare și arbitraj.
(2) Între reuniunile Consiliului național, Comitetul de direcție poate exercita atribuțiile Consiliului național, cu excepția celor prevăzute la art. 40, alin. (1) lit. a), b), f), g) și h).

Art. 45. —
(1) Președintele este personalitatea reprezentativă a SNCRR.
(2) Președintele reprezintă SNCRR în raporturile cu orice altă instituție și organizație din țară, precum și în relațiile internaționale.
(3) Președintele stabilește relații de parteneriat și colaborare cu alte societăți naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, cu alte componente ale mișcării, la nivel bilateral, regional, sub- regional și internațional.
(4) El răspunde, împreună cu Comitetul de direcție, în fața adunării generale de modul în care SNCRR își îndeplinește obiectivele stabilite.
(5) Președintele acționează sub autoritatea adunării generale, a Consiliului național și a Comitetului de direcție și conduce SNCRR, respectând deciziile organelor centrale de conducere.
(6) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite dispoziții.
(7) Funcția de președinte este funcție onorifică.
(8) Mandatul președintelui este de 4 ani.
(9) O persoană nu poate deține funcția de președinte decât pentru cel mult două mandate.
(10) Acestea pot fi și succesive.
(11) În caz de absență sau impediment al președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de un vicepreședinte desemnat de către președinte, iar în caz de imposibilitate, de cel mai în vârstă vicepreședinte.

Art. 46. —
(1) Vicepreședinții sunt personalități publice, care, împreună cu președintele, asigură supravegherea generală și bunul mers al SNCRR.
(2) Funcția de vicepreședinte este onorifică.
(3) Vicepreședinții vor primi responsabilități pe domenii de competență, prin dispoziția președintelui, și vor prezenta anual un raport de activitate pe domeniul de care răspund.
(4) Mandatul de vicepreședinte este de 4 ani.
(5) O persoană nu poate deține funcția de vicepreședinte decât cel mult pentru două mandate.
(6) Acestea pot fi și succesive.

Art. 47. —
(1) Directorul general este principalul funcționar executiv al SNCRR.
(2) Directorul general are următoarele atribuții principale:
a) să aplice hotărârile adunării generale, ale Consiliului național și deciziile Comitetului de direcție;
b) să conducă aparatul propriu al sediului central al SNCRR și să răspundă de executarea responsabilităților încredințate;
c) să acționeze în calitate de ordonator principal de credite; să coordoneze elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și să răspundă de execuția bugetară;
d) să reprezinte SNCRR în calitatea ei de persoană juridică;
e) să îndeplinească și alte sarcini încredințate de organele centrale de conducere sau de către președinte;
f) să prezinte, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, în fața Comitetului de direcție, rapoarte privind activitatea SNCRR; g) să îndeplinească, din oficiu, funcția de secretaral adunării generale, al Consiliului național și al Comitetului de direcție;
h) să pregătească, să organizeze și să participe, fără drept de vot, la sesiunile adunării generale, ale Consiliului național și ale Comitetului de direcție;
i) să numească și să elibereze din funcție personalul din aparatul propriu din cadrul sediului central al SNCRR;
j) să răspundă de administrarea și gestionarea patrimoniului sediului central al SNCRR;
k) să stabilească relații de colaborare cu diverse ministere, instituții guvernamentale și neguvernamentale care manifestă interes față de misiunea umanitară a Crucii Roșii.
(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite dispoziții.
(4) Între reuniunile Comitetului de direcție, directorul general poate exercita atribuțiile prevăzute la art. 44 lit. g).

Art. 48. —
(1) Trezorierul este consilierul financiar al SNCRR. El este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani. În cazul în care activitatea sa nu este satisfăcătoare, la propunerea Comitetului de direcție, Consiliul național îl poate revoca, urmând a numi un trezorier interimar.
(2) Trezorierul are următoarele atribuții:
a) să elaboreze și să prezinte Comitetului de direcție elementele politicii financiare ale SNCRR;
b) să acorde consultanță privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNCRR și în orice probleme cu implicații financiare, la solicitarea Comitetului de direcție sau a directorului general.

VIII. Patrimoniul — gestiune și control

Art. 49. —
(1) Patrimoniul SNCRR este format din bunuri mobile și imobile, precum și din orice drepturi și obligații, conform legii.
(2) Resursele SNCRR provin din:
a) cotizații ale persoanelor fizice, juridice și autorităților publice centrale sau locale;
b) donații în bani și în natură din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române ori străine, acceptate cu respectarea Principiilor fundamentale ale Mișcării;
c) legate acceptate cu respectarea Principiilor fundamentale ale Mișcării;
d) sponsorizări în bani și în natură din partea oricărei persoane juridice, române sau străine;
e) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri și alte asemenea acțiuni;
f) venituri din desfășurarea de activități economice directe, respectiv din organizarea de cursuri, prestarea de servicii și vânzarea de produse, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură cu domeniul de activitate al SNCRR;
g) închirierea spațiilor proprii disponibile, autovehiculelor și altor bunuri, în conformitate cu legislația țării;
h) organizarea, împreună cu Compania Națională „Loteria Română” — S.A., de evenimente speciale de colectă de fonduri, conform legislației în vigoare;
i) venituri din bugetele autorităților publice centrale sau locale;
j) organizarea de campanii naționale de colectă de fonduri pentru susținerea unor proiecte și programe;
k) venituri stabilite anual prin Legea bugetului de stat pentru realizarea atribuțiilor sale, precum și pentru achitarea cotizației SNCRR de membru al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și a contribuției la finanțarea Comitetului Internațional al Crucii Roșii;
l) contravaloarea timbrului Crucii Roșii perceput pentru biletele și abonamentele vândute pentru evenimente culturale, de divertisment și sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, național și internațional, în conformitate cu Legea nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare;
m) venituri obținute din editarea și vânzarea de periodice proprii, publicații și cărți privind domeniul său de activitate;
n) venituri obținute din vânzarea de produse și materiale de promovare a Crucii Roșii;
o) accesarea de surse de finanțare naționale și transnaționale, rambursabile sau nerambursabile, prin proiecte adresate organizațiilor neguvernamentale;
p) venituri din prestarea de orice fel de activități economice, cu condiția ca acestea să nu contravină principiilor Crucii Roșii, iar fondurile obținute să fie folosite pentru activitățile sale umanitare;
q) alte surse, conform legii.
(3) Modul de administrare și gestionare a patrimoniului este reglementat prin regulament aprobat conform prezentului statut.

Art. 50. —
SNCRR, în calitatea sa de organizație umanitară de ajutor voluntar, auxiliară a autorităților publice în situații de conflict armat sau dezastru, are dreptul la toate facilitățile fiscale și privilegiile pe care i le conferă legile țării.
Art. 51. —
Controlul financiar al gestionării patrimoniului și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, aflat la dispoziția structurilor deliberative, este organizat sub forma comisiilor de control financiar, în mod distinct, atât la nivelul filialelor SNCRR, cât și pe ansamblul SNCRR.
Art. 52. —
(1) Comisiile de control financiar de la nivelul filialelor sunt compuse din 3 membri aleși de adunările generale ale filialelor pentru un mandat de 4 ani.
(2) Activitatea acestora se realizează pe bază de voluntariat.
(3) Cel puțin unul din membrii comisiei de control financiar al filialei trebuie să aibă calitatea de contabil autorizat, expert contabil, auditor financiar sau să exercite funcții de control financiar în cadrul instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, ce funcționează legal pe teritoriul României.
(4) Principalele atribuții ale comisiei de control financiar sunt următoarele:
a) verificarea modului în care este administrat patrimoniul filialei;
b) acordarea de consultanță privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei, la solicitarea directorului de filială; c) sesizarea cu promptitudine a biroului filialei în cazul constatării unor nereguli de natură financiar-contabilă;
d) întocmirea raportului asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli al filialei și prezentarea acestuia comitetului filialei înainte de aprobare.
(5) Comisiile de control vor funcționa conform unui regulament special de funcționare.
Art. 53. —
Adunarea generală a filialei poate opta pentru Comisia de control financiar sau pentru externalizare în conformitate cu legile statului român. Raportul său va fi prezentat comitetului filialei și va fi transmis Comitetului de direcție.
Art. 54. —
(1) Comisia centrală de control financiar este compusă din 5 membri, aleși de Adunarea Generală a SNCRR pentru un mandat de 4 ani.
(2) Activitatea acestora se desfășoară, de regulă, pe bază de voluntariat.
(3) Cel puțin unul din membrii comisiei centrale de control financiar trebuie să aibă calitatea de contabil autorizat, expert contabil, auditor financiar sau să exercite funcții de control financiar în cadrul instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, ce funcționează legal pe teritoriul României.
(4) Principalele atribuții ale Comisiei centrale de control financiar sunt următoarele:
a) verificarea modului în care este administrat patrimoniul SNCRR la nivelul filialelor și al sediului central;
b) acordarea de consultanță privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNCRR, la solicitarea directorului general; c) sesizarea cu promptitudine a Comitetului de direcție în cazul constatării unor nereguli de natură financiar-contabilă;
d) întocmirea raportului asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli al SNCRR și prezentarea acestuia Consiliului național, înainte de aprobare.
(5) Comisia centrală de control va funcționa conform unui regulament special de funcționare.
Art. 55. —
Adunarea generală a SNCRR poate opta pentru Comisia centrală de control financiar sau pentru externalizare, în conformitate cu legile statului român. Raportul său va fi prezentat Consiliului național.
Art. 56. —
Activitatea generală de control se poate asigura prin intermediul auditului intern aflat în subordinea directă a directorului general, ca principal funcționar executiv al SNCRR sau ca serviciu externalizat la o firmă specializată.

IX. Dispoziții finale

Art. 57. —
În conformitate cu Acordul de la Sevilla privind acțiunile internaționale ale componentelor Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, cu statutele organismelor internaționale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii, SNCRR participă la operațiuni de solidaritate, în funcție de resursele disponibile, și dezvoltă relații de colaborare cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, precum și cu alte societăți naționale de Cruce Roșie sau Semilună Roșie.
Art. 58. —
(1) Amendamentele la prezentul statut trebuie supuse analizei Comisiei mixte CICR/FISCRSR pentru statutele societăților naționale, înainte de aprobarea lor de către adunarea generală.
(2) Hotărârile privind amendamentele la prezentul statut se vor adopta de Adunarea generală a SNCRR cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor adunării generale.
Art. 59. —
Membrii tuturor organelor de conducere, atât la nivel central, cât și la nivel local, vor acționa numai în interesul Crucii Roșii Române. În cazul în care un membru al organelor de conducere obține o poziție înaltă în serviciul public sau într-un partid politic, acesta va face tot ce îi stă în putință să se asigure că pozițiile sale nu dau naștere unui conflict de interese. În cazul unui conflict de interese, membrul se va abține de la a lua parte la procesul de decizie și va rezolva conflictul de interese în favoarea Crucii Roșii Române.
Art. 60. —
Dizolvarea SNCRR nu poate fi pronunțată decât prin hotărârea Adunării generale a SNCRR, votată cu o majoritate de 3/4 din numărul total al membrilor săi. În caz de dizolvare, fondurile SNCRR vor fi folosite în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 61. —
Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea generală, la 16 iunie 2012, și înlocuiește în întregime Statutul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, adoptat de Adunarea generală la data de 8 martie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 9 martie 2005.
Art. 62. —
Prezentul statut se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Directorul general al Societății Naționale de Cruce Roșie din România,

Ioan Silviu Lefter