21 August, 2017

Având în vedere:
— Referatul de aprobare nr. E.N. 3.315 din 2 aprilie 2013 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 689 din 1 aprilie 2013 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
— Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează
1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:
ORDIprivind stabilirea sumelor  minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienții acuți”
2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. —
(1) Sumele minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienții acuți se stabilesc în funcție de clasificarea aprobată în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătățiinr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare, precum și în funcție de prioritățile pentru sistemul de sănătate stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Suma minimă prevăzută la alin. (1) se stabilește prin raportare la suma posibil de contractat în funcție de capacitatea maximă de funcționare a fiecărui spital, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.”
3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. —
Pentru următoarele unități spitalicești suma minimă contractată în condițiile art. 1 nu poate fi mai mică de 95% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienții acuți:
a) pentru spitalele clasificate în categoriile I și IM, în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) pentru spitalele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.085/2012, cu modificările și completările ulterioare, și pentru Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, spitale care asigură conducerea operativă a unităților funcționale prevăzute în anexa nr. 3 la același ordin.”
4. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:
„Modalitatea de calcul  al sumei  minime  contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienții acuți”
5. La anexă, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
„Art. 21. —
(1) Pentru spitalele prevăzute la art. 5 lit. b) din ordin, suma minimă contractată cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienții acuți se calculează în conformitate cu formula: Sm = Sp x P%, numai dacă suma astfel calculată este mai mare decât cea rezultată prin calculul prevăzut la art. 1 și 2.
(2) Pentru spitalele prevăzute în anexele nr. 2 și 6 la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.085/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru alte spitale care participă cu structuri implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă la constituirea unităților funcționale regionale de urgență prevăzute în anexa 3 la același ordin, suma minimă contractată cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienții acuți se calculează astfel: Sm = Sp x (P-3)%, numai dacă suma astfel calculată este mai mare decât cea rezultată prin calculul prevăzut la art. 1 și 2.”
6. La anexă, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. —
(1) Suma posibil de contractat în funcție de capacitatea maximă de funcționare a fiecărui spital se calculează astfel:
Sp = Nr_pat x IU_pat/DMS_nat x ICM x TCP x F1.
(2) În formula prevăzută la alin. (1), Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate și contractabile după aplicarea prevederilor Planului național de paturi, IU_pat, DMS_nat, TCP și ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel național, tariful pe caz ponderat și, respectiv, indicele case-mix, care sunt prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, iar F1 reprezintă factorul de corecție, care se calculează astfel:
F1 = numărul de medici cu contract de muncă sau contract de prestări servicii/numărul minim de medici necesar pentru numărul de paturi aprobat și posibil de contractat, conform normativului de personal.
(3) Factorul de corecție F1 se include în calculul formulei prevăzute la alin. (1) numai în situația în care valoarea lui este sub 1.
(4) Pentru anul 2013, în formula prevăzută la alin. (1) se ia în calcul o valoare a tarifului pe caz ponderat (TCP) de 1.800 pentru institutele de oncologie și pentru spitalele prevăzute la art. 21 alin. (1), de 1.600 pentru institutele clinice și pentru spitalele prevăzute la art. 21 alin. (2), respectiv de 1.444 pentru celelalte spitale de urgență județene, pentru Spitalul Clinic de Urgență Militar Central, Spitalul de Urgență «Prof. dr. Dimitrie Gerota» și Spitalul Militar de Urgență «Prof. dr. Agrippa Ionescu».
(5) Pentru anul 2013, valoarea TCP la care s-a realizat decontarea în cursul anului 2012, pentru spitalele prevăzute la alin. (4), se utilizează în calculul formulei prevăzute la alin. (1) numai în situația în care această valoare este mai mare decât cele care sunt prevăzute la alin. (4) pentru spitalele respective. (6) Pentru anul 2013, în formula prevăzută la alin. (1) se ia în calcul o valoare a TCP de 95,56% din valoarea TCP la care s-a realizat decontarea în cursul anului 2012 pentru toate spitalele care nu sunt prevăzute la alin. (4).”
Art. II. — Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna aprilie 2013.

 

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu