20 August, 2017

Având în vedere:
— Referatul de aprobare nr. E.N. 3.314 din 2 aprilie 2013 al Ministerului Sănătății și nr. DG 683 din 1 aprilie 2013 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
— titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014;
— Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 450/193/2013 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, prevăzute în anexele nr. 1—5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Direcțiile de specialitate și celelalte structuri de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică și caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. —
Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale  de  sănătate  pentru  anii  2013—2014,  aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 866/540/2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna aprilie 2013.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu


Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) și (4) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistența medicală primară

Art. 1. —
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) și (4) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014,    aprobat    prin    Hotărârea    Guvernului nr. 117/2013.
Art. 2. —
La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:
a) totalul populației la nivelul județului/municipiului București, distribuția acesteia în mediul urban, precum și populația pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
b) numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul județului/municipiului București, distribuția acestora în mediul urban, precum și numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ- teritorială/zonă urbană;
c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
d) numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepția zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie.
Art. 3. —
La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au în vedere următoarele criterii:
a) totalul populației la nivelul județului, distribuția acesteia în mediul rural, precum și populația pe unitate administrativ- teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
b) numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul județului/municipiului București, distribuția acestora în mediul rural, precum și numărul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ- teritorială;
c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
d) numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit în funcție de criteriile prevăzute la art. 4.
Art. 4. —
La stabilirea numărului minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unități administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistența medicală primară cu casele de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:
a) totalul populației la nivelul județului, distribuția acesteia în mediul rural, precum și populația pe unitate administrativ- teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
b) numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul județului/municipiului București, distribuția acestora în mediul rural pe unități administrativ-teritoriale;
c) unitățile administrativ-teritoriale în care populația este sub 800 de locuitori, din care:
— unități administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile; d) numărul minim de persoane înscrise pe lista unui medic de familie  în  anul  anterior  în  unitatea  administrativ-teritorială respectivă, coroborat cu numărul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Art. 5. —
(1) Comisia poate avea în vedere și alte criterii raportate la condițiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești adaptează criteriile prevăzute la art. 2, 3 și 4 în funcție de specificul activității din rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) și (6) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistența medicală ambulatorie

de specialitate pentru specialitățile clinice

 

Art. 1. —
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) și (6) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014,    aprobat    prin    Hotărârea    Guvernului nr. 117/2013.
Art. 2. —
La stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe județ, se au în vedere următoarele criterii:
a) prin normă se înțelege un program de lucru de 7 ore/zi și, respectiv, de 35 de ore/săptămână;
b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, în anul curent;
c) totalul populației la nivelul județului/municipiului București, distribuția acesteia în mediul urban și rural, precum și pe unități administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
d)  numărul  de  asigurați  la  nivelul  județului/municipiului București;
e) numărul de bolnavi cronici aflați în evidență, în supraveghere medicală activă, beneficiari de programe naționale   de   sănătate,   distribuția   acestora   pe   unități
 administrativ-teritoriale/zone, precum și evoluția acestui număr în ultimii 2 ani;
f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică în parte în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate și decontate de casa de asigurări de sănătate, evoluția numărului de servicii și a ponderilor respective în ultimii 2 ani;
g) existența listelor de programare și analiza timpului de așteptare pe aceste liste;
h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere și fondurile alocate cu destinația de servicii medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi;
i) numărul mediu de consultații ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe fiecare specialitate clinică în parte;
j) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare și decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialitățile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Art. 3. —
La stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică, pe județ, atât pentru mediul urban, cât și pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în asistența   medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:
a) totalul populației la nivelul județului/municipiului București, distribuția acesteia în mediul urban și rural, precum și pe unități administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
b)  numărul  de  asigurați  la  nivelul  județului/municipiului București;
c) numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică în parte, stabilit la nivelul județului/municipiului București;
d) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează contractarea și decontarea serviciilor medicale acordate de medicii din specialitățile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii din specialitățile clinice cu casele de asigurări de sănătate;
e) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, în anul curent;
f) asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuții echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport cu dispersia populației.
Art. 4. —
(1) Comisia poate avea în vedere și alte criterii raportate la condițiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești adaptează criteriile prevăzute la art. 2 și 3 în funcție de specificul activității din rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) și (6) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistența medicală ambulatorie
de specialitate pentru medicina dentară

 Art. 1. —
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) și (6) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014,    aprobat    prin    Hotărârea    Guvernului nr. 117/2013.
Art. 2. —
La stabilirea numărului de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe județ, se au în vedere următoarele criterii:
a) programul de lucru pe medic este de 3 ore pe zi la cabinet;
b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;
c) majorările care se pot acorda în funcție de gradul profesional și pentru desfășurarea activității în mediul rural;
d) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare și decontare a serviciilor de medicină dentară în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
e) numărul de norme din anul precedent și procentele aferente mediului urban și mediului rural, raportat la suma alocată casei de asigurări de sănătate în anul precedent;
f) totalul populației la nivelul județului/municipiului București, distribuția acesteia în mediul urban și rural, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
g)  numărul  de  asigurați  la  nivelul  județului/municipiului București;
h) evoluția numărului de norme din specialitatea medicină dentară în ultimii 2 ani, raportat la sumele alocate cu această destinație casei de asigurări de sănătate.
Art. 3. — La stabilirea numărului necesar de medici dentiști, pe județ, atât pentru mediul urban, cât și pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale de medicină dentară cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:
a) numărul de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, stabilit la nivelul județului/municipiului București;
b) totalul populației la nivelul județului/municipiului București, distribuția acesteia în mediul urban și rural, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
c)  numărul  de  asigurați  la  nivelul  județului/municipiului București;
d) numărul de medici dentiști aflați în contract cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent (din mediul urban și mediul rural), gradul profesional al acestora, precum și programul de lucru pe medic de 3 ore pe zi la cabinet, raportat la suma alocată casei de asigurări de sănătate în anul precedent;
e) numărul cererilor de evaluare depuse de furnizori noi de medicină dentară, înregistrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate;
f) numărul cererilor de a intra în relație contractuală depuse de furnizori noi de medicină dentară, înregistrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate;
g) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează contractarea și decontarea serviciilor de medicină dentară în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii de medicină dentară cu casele de asigurări de sănătate.
Art. 4. —
(1) Comisia poate avea în vedere și alte criterii raportate la condițiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești adaptează criteriile prevăzute la art. 2 și 3 în funcție de specificul activității din rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) și (6) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistența medicală ambulatorie
de specialitate pentru specialitățile paraclinice

 

Art. 1. —
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) și (6) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014,    aprobat    prin    Hotărârea    Guvernului nr. 117/2013.
Art. 2. —
La stabilirea numărului necesar total de investigații paraclinice pe județ, respectiv a numărului necesar de analize medicale de laborator (inclusiv anatomie patologică) și a numărului necesar de investigații paraclinice de radiologie și imagistică medicală (inclusiv explorări funcționale) se au în vedere următoarele criterii:
a) totalul populației la nivelul județului/municipiului București, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică;
b)  numărul  de  asigurați  la  nivelul  județului/municipiului București;
c) numărul total de servicii medicale paraclinice (analize de laborator și investigații paraclinice de radiologie și imagistică medicală) contractate și decontate în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum și:
1. numărul de analize medicale de laborator contractate și decontate în ultimii 2 ani (cu evidențierea numărului de servicii medicale de anatomie patologică: histopatologice și de citologie, inclusiv examenul Babeș-Papanicolau), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate și decontate în ultimii 2 ani;
2. numărul de analize medicale de laborator contractate și decontate în ultimii 2 ani — pe fiecare tip de analiză, raportat la numărul total de analize medicale de laborator contractate și decontate în ultimii 2 ani;
3. numărul de investigații paraclinice de radiologie și imagistică medicală contractate și decontate în ultimii 2 ani (cu evidențierea numărului de explorări funcționale), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate și decontate în ultimii 2 ani;
4. numărul de investigații paraclinice de radiologie și imagistică medicală contractate și decontate în ultimii 2 ani — pe tipuri de investigații, raportat la numărul total de investigații paraclinice de radiologie și imagistică medicală contractate și decontate în ultimii 2 ani;
d) numărul de asigurați care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum și:
1. numărul de asigurați (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de analize medicale de laborator în ultimii 2 ani (cu evidențierea numărului celor care au beneficiat de servicii medicale paraclinice de anatomie patologică: histopatologice și de citologie, inclusiv examenul Babeș-Papanicolau);
2. numărul de asigurați (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de investigații paraclinice de radiologie și imagistică medicală în ultimii 2 ani (cu evidențierea numărului celor care au beneficiat de explorări funcționale);
e) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere și fondurile alocate cu destinație servicii medicale paraclinice în anii respectivi;
f) fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent;
g) prevederile actelor normative ce reglementează contractarea și decontarea serviciilor medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Art. 3. —
(1) Comisia poate avea în vedere și alte criterii, raportat la condițiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcție de specificul activității din rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.

ANEXA Nr. 5


 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) și (4) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistența medicală spitalicească

 Art. 1. —
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) și (4) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014,    aprobat    prin    Hotărârea    Guvernului nr. 117/2013.
Art. 2. —
La stabilirea zonelor/localităților deficitare din punctul de vedere al existenței medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităților sanitare cu paturi, în vederea analizării situațiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitalicești în cadrul a două spitale aflate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau poate acorda servicii medicale spitalicești în cadrul unui spital și într-un centru de sănătate multifuncțional cu personalitate juridică pentru activitatea desfășurată în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislației muncii, se au în vedere următoarele criterii:
a) structura unității sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătății;
b)  numărul  de  paturi  stabilit  potrivit  structurii  spitalelor, aprobată/avizată de Ministerul Sănătății;
c) numărul de cazuri externate — spitalizare continuă, calculat la capacitatea maximă de funcționare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătății, și normativelor în vigoare, pe secții și compartimente;
d) numărul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe secții și compartimente, având în vedere și numărul de posturi aprobate, potrivit legii;
e)  normativele  de  personal  pentru  asistența  medicală spitalicească, aprobate prin ordin al ministrului sănătății;
f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2012, număr de cazuri programate intrate pe listă în cursul anului 2012, număr de cazuri programate ieșite în cursul anului 2012 și număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârșitul anului 2012.
Art. 3. —
(1) Comisia poate avea în vedere și alte criterii, raportat la condițiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcție de specificul activității din rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.