21 August, 2017

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Finanțarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0) și ținând seama de:
— Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK — S.A., republicată;
— Nota de aprobare nr. 53 din 21 martie 2013 și Avizul de transmitere nr. 44 din 12 martie 2013 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.;
— discuțiile și propunerile formulate în ședința din data de 28 martie 2013 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,

 Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 28 martie 2013, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. —
Se aprobă Norma „Finanțarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0) cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 128/2012 pentru aprobarea Normei privind finanțarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 20 august 2012.

 

Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,

Enache Jiru

București, 28 martie 2013.
Nr. 42.


ANEXĂ


Norma „Finanțarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export- Import a României EXIMBANK — S.A., republicată, și cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A., în numele și în contul statului, cu modificările și completările lor ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Obiectul finanțării

Art. 1. —
(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A., denumită în continuare EximBank, acordă solicitanților, persoane juridice de drept privat, finanțări în lei destinate să asigure:
a) dezvoltarea infrastructurii;
b) dezvoltarea utilităților de interes public;
c) dezvoltarea regională;
d) susținerea activității de cercetare-dezvoltare;
e) protecția mediului înconjurător;
f) ocuparea și formarea personalului;
g) susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;
h) susținerea tranzacțiilor internaționale.
(2) Finanțările se acordă pentru susținerea proiectelor de investiții și/sau activităților derulate în domeniile menționate la alin. (1).
Art. 2. —
(1) Sursa de finanțare a acestor operațiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, „Fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare- dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale”.
(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II

Descrierea finanțării

Art. 3. —
Prezenta schemă de finanțare este elaborată cu respectarea condițiilor care exclud existența ajutorului de stat, respectiv:
a) solicitantul nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate1, cu completările ulterioare;
1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.
b) solicitantul este, în principiu, capabil să obțină un credit în condiții de piață de pe piețe financiare, fără intervenția statului; c)  acordarea  finanțării  se  realizează  pe  baza  evaluării riscurilor generate de operațiune, astfel încât comisioanele plătite  de  solicitant  să  asigure  autofinanțarea  schemei  de finanțare; din acest punct de vedere, schema de finanțare va fi analizată cel puțin o dată pe an;
d) comisioanele plătite de solicitant acoperă atât riscurile obișnuite asociate cu acordarea finanțării, cât și costurile administrative și permit obținerea unui randament normal al capitalului inițial;
e) în cadrul schemei sunt stabiliți termenii și condițiile de acordare a finanțării.
Art. 4. —
Finanțarea domeniilor prioritare se acordă sub forma creditului de investiții și creditului pe obiect.
Art. 5. —
(1) În cazul proiectelor de investiții, finanțarea se acordă în completarea surselor de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului.
(2) Contribuția solicitantului trebuie să fie de cel puțin 20% din costul total al proiectului.

CAPITOLUL III

Eligibilitate

Art. 6. —
Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de finanțare dacă, la data depunerii cererii de finanțare, îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;
b) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți2;
c) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenței prevăzută de legislația în vigoare;
d) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și cu EximBank.
Art. 7. —
Sunt eligibile pentru finanțare cheltuieli de tipul:
a) cheltuielilor de investiții, constând în:
— achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora (noi capacități de producție, precum și dezvoltarea, modernizarea și/sau retehnologizarea celor existente etc.);
— terenuri și construcții (achiziția și construirea de clădiri, unități de producție/servicii, dezvoltarea și modernizarea construcțiilor existente, achiziția de terenuri în scopul realizării proiectului de investiții etc.);
— imobilizări necorporale (licențe, brevete, programe informatice, documentații etc.);
— cheltuieli diverse legate de implementarea proiectului de investiții, de maximum 30% din valoarea finanțării;
b) cheltuielilor aferente activității de export;
c) cheltuielilor pentru derularea activităților în domeniile menționate la art. 1.
Art. 8. —
Sunt excluse de la finanțare:
a) activitățile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislației în vigoare;
b) activități de natura jocurilor de noroc;
c) producția și comerțul produselor din alcool și tutun;
d) investiții în titluri de valoare;
e) investiții financiare (fonduri de investiții, fonduri mutuale de ajutor reciproc etc.);
f) tranzacții imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii);
g) exporturile de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susținere a comerțului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic prin hotărâre a Guvernului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile legii3.

CAPITOLUL IV

Documentația, analiza și aprobarea finanțării

Art. 9. —
Solicitantul depune la EximBank:
a) cererea de finanțare;
b) documente privind situația juridică, financiară și comercială;
c) documente aferente proiectului/activității de finanțat;
d) documente aferente garanțiilor propuse.
Art. 10. —
(1) EximBank analizează, potrivit reglementărilor proprii, solicitarea de finanțare pe următoarele coordonate:
a) situația economico-financiară și juridică a solicitantului;
b) activitatea/proiectul (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, contractele de export, după caz);
c) garanțiile propuse;
d) riscurile asociate;
e) alte elemente relevante pentru acordarea finanțării.
(2) EximBank are dreptul să solicite informații suplimentare în situația în care elementele cuprinse în cererea de finanțare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor și pentru stabilirea condițiilor specifice ale operațiunii de finanțare.
Art. 11. —
În funcție de complexitatea și caracteristicile activității/proiectului și riscurile asociate, se stabilesc condițiile de acordare a finanțării: valoarea, durata, dobânda, comisioanele, garanțiile, alte condiții specifice de acordare.
Art. 12. —
La cerere, pe baza analizei situației economico- financiare a solicitantului, EximBank poate emite o scrisoare de intenție/confort.
Art. 13. —
Acordarea finanțării se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.
Art. 14. —
Solicitanții de finanțare au obligația deschiderii unui cont curent la EximBank.
Art. 15. —
EximBank monitorizează finanțările, prin acțiuni și operațiuni specifice, pe întreaga perioadă de acordare a acestora.

CAPITOLUL V

Recuperarea sumelor plătite din fondurile statului

Art. 16. —
(1) În cazul în care împrumutatul nu își achită obligațiile asumate prin contractul de finanțare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fără intervenția instanțelor judecătorești, notificând împrumutatului, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, obligația acestuia de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobânzi, rate de credit etc.) în termen de 15 zile de la data primirii notificării. În cazul neachitării de către împrumutat a sumelor la termenul prevăzut în notificare, EximBank declară creditul scadent, cu toate dobânzile și celelalte sume datorate, și trece la executare silită.
2 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanțare, cu justificarea corespunzătoare.
3 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricație a produselor cu ciclu lung de fabricație și a valorii contractelor de export aferente acestora, precum și a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susținere a comerțului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.

16                                                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 195/8.1V.2013

 

(2)  EximBank  va  lua  toate  măsurile  necesare  pentru                                        CAPITOLUL VI

recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva

împrumutatului, cât şi împotriva oricărei altei persoane asupra                                         Dispoziţii finale

căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.                                            Art. 17. -în scopul aplicării prezentei norme, EximBank

(3) Recuperarea  prin executare silită se efectuează prin

corpul executorilor fiscali al EximBank.                                        emite proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.