19 August, 2017

În baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se împuternicește personalul din Direcția generală trezorerie și contabilitate publică și Direcția generală de programare bugetară să efectueze verificări la nivelul autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale care înregistrează arierate la data de 28 februarie 2013, cu privire la corectitudinea raportărilor arieratelor și plăților restante. Verificările vor viza următoarele:
a) la nivelul autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale, modul de raportare a arieratelor (plăți restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitate la data de 28 februarie 2013;
b) la nivelul autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale, modul de raportare a plăților restante, cu o vechime cuprinsă între 1 și 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 28 februarie 2013;
c) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prevederilor de la lit. a) și b), la o autoritate publică, minister și alte organe ale administrației publice centrale nu se constată o diminuare cu cel puțin 20% a arieratelor în sold la data de 28 februarie 2013 față de cele în sold la 31 ianuarie 2013, se va solicita Direcției generale de inspecție economico-financiară de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică și Direcția generală de programare bugetară efectuarea de verificări la nivelul instituțiilor publice din subordinea acestora care au generat arieratele și plățile restante respective cu privire la modul de raportare și înregistrare în contabilitate a acestora și măsurile propuse de ordonatorii de credite pentru reducerea lor.
(2) În situația în care personalul aparatului de inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București este insuficient pentru realizarea verificărilor solicitate, directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor solicita ministrului finanțelor publice, prin președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competențe pentru efectuarea acestor verificări de către personalul din cadrul altor structuri ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.
(3) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) se vor efectua până la data de 15 mai 2013, în cadrul acestora urmărindu-se proveniența arieratelor și a plăților restante și modalitățile pe care ordonatorii principali de credite le au în vedere pentru reducerea acestora.
(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, directorii generali ai direcțiilor generale din Ministerul Finanțelor Publice de la alin. (1) nominalizează personalul împuternicit cu efectuarea verificărilor prevăzute de prezentul ordin și aprobă ordinele de deplasare ale acestora.
(5) Rezultatele verificării și măsurile de reducere a arieratelor și a plăților restante, identificate și propuse de fiecare ordonator principal de credite pentru activitatea proprie și activitatea instituțiilor subordonate, vor fi consemnate în procesele-verbale de constatare.
(6) Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică și Direcției generale de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice până la data de 24 mai 2013.
Art. 2. —
Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția generală de programare bugetară, Direcția generală de inspecție economico-financiară și Direcția generală coordonare inspecție fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu


Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea


București, 3 aprilie 2013.
Nr. 430.