21 Ianuarie, 2018

Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 81 alin. (4) și ale art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie  2009,  se  modifică  și  se  completează  după  cum urmează:
1. La capitolul A „Aprobarea regimului de declarare derogatoriu”, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
„61. În cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată și reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului sau la organizațiile profesionale care au eliberat documentele de funcționare în baza cărora persoanele respective își desfășoară activitatea, după caz.”
2. La capitolul C „Depunerea declarațiilor fiscale” punctul 1 „Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu”, pct. 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale:
a) formularul 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
b) formularul 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
c) formularul 112 «Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate», cod 14.13.01.01/d.u;
d) formularul 104 «Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor», cod 14.13.01.01/dv;
e) formularul 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
f) formularul 130 «Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă», cod 14.13.01.05;
g) formularul 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02.”
3. La capitolul C punctul 2 „Termene de depunere”, pct. 2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„2.2. Pentru fracțiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1.1 lit. b), e) și f) la termenele prevăzute de lege.”
4. La capitolul D „Proceduri de administrare”, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3. Notificarea contribuabililor care nu depun declarațiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declarațiile menționate la cap. C pct. 1.1 lit. b), e) și f).”
Art. II.
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Șerban Pop

 

București, 29 martie 2013.
Nr. 342.