17 August, 2017

 În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
„14. Inspectoratul General pentru Imigrări.”
2. La articolul 1, după punctul 125 se introduc două noi puncte, punctele 126 și 127, cu următorul cuprins:
„126. Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea 127.  Inspectoratul  pentru  Situații  de  Urgență  «Anghel Saligny» al Județului Vrancea.”
3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Elementele de compoziție descrise și forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor și figurilor heraldice, cromatica și devizele care individualizează structurile menționate sunt prevăzute în planșele cuprinse în anexele nr. 1—127.”
4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Anexele nr. 1—127 fac parte integrantă din prezentul ordin.”
5. Anexa nr. 14 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1*).
6. După anexa nr. 125 se introduc două noi anexe, anexele nr. 126 și 127, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 și 3*).
Art. II.

Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 32.*) Însemnele heraldice din anexele nr. 1—3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Imigrări va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu o bandă de aur, încărcată cu 3 rândunele zburând, negre. În cartierul din partea stângă superioară o spadă de argint, înzestrată de aur, iar în cartierul din partea dreaptă inferioară o roată cu 8 spițe de aur; cu șeful de argint, încărcat cu credința de carnație, cu mânecile scurte, roșii.
Sub coada acvilei, deviza scrisă cu litere majuscule roșii, pe o eșarfă de aur: SCUTUM IN ANGUSTIIS (ADĂPOST LA STRÂMTORARE).
Deasupra scutului mare, între două arce de cerc șnurate, de aur, pe fond albastru, este scris cu litere majuscule de același metal: I.G.I.
Drapelul distinctiv al Inspectoratului General pentru Imigrări va avea culoare albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lățime. Însemnul heraldic de mai sus, însă fără cercurile șnurate, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, respectiv stânga și dreapta ale drapelului. În exteriorul însemnului, pe flancuri și în partea de sus, este scrisă, cu litere majuscule și sub formă de semicerc, denumirea unității: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, iar sub scut sunt scrise, în același mod, literele M.A.I.

Semnificația elementelor însumate

a) spada — justiție, dreptate; capacitatea de a separa vinovăția de inocență;
b) banda — apărare, protecție, ordine;
c) rândunele zburând — străinii; singurătate, emigrare, separare;
d) roata — baza de date a unității;
e) credința (două mâini care se strâng) — unitate, colaborare; f) literele I.G.I. — sigla Inspectoratului General pentru Imigrări; g) literele M.A.I. — sigla Ministerului Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 126 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL  DE JANDARMI JUDEȚEAN VRANCEA

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din 3 frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de 5 ciorchini de struguri albaștri, poziționați în stea, intercalați de 5 frunze verzi.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * VRANCEA.

Semnificația elementelor însumate

 

a) romb — viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
b) litera J — sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
c) cununa din frunze de stejar – forța, puterea, autoritate veche;
d) fundul de butoi și ciorchinii de struguri – elemente preluate de la vechea stemă a județului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 127 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECT ORA TUL  PENTRU  SITUAȚII  DE  URGENȚĂ  „ANGHEL  SALIGNY” AL   JUDEȚULUI   VRANCEA

Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al Județului Vrancea din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe purpuriu, două topoare încrucișate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier așezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta și stânga ramuri de stejar, totul de argint; în cartierul 2, pe albastru, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat, iar în cartierul 3, pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de 5 ciorchini de struguri albaștri, poziționați în stea, intercalați de 5 frunze verzi.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ȘI DEVOTAMENT).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ * „ANGHEL SALIGNY” AL JUDEȚULUI VRANCEA.

Semnificația elementelor însumate

 

a) casca și topoarele — elemente preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
b) grenada explodând — amintește de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenței de Stat a României;
c) ramurile de stejar — forța, puterea; autoritate veche;

 

16                                                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 193/5.1V.2013

 

d) fundul de butoi şi ciorchinii de struguri – elemente  preluate  de la vechea  stemă  a judeţului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea;
e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat- protecţia civilă.