20 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Băilești” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I,  nr.  687  și  687  bis  din 18 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 242 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 243 și 244, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea


 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 137.


 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Băilești

 

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea bunului

 

 

Elementele de identificare

 

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

 

Valoarea de inventar

— lei —

 

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

 

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozit de deșeuri urbane Băilești 2

 

 

Suprafață — 50.000 mp

T 228, P 3306/1

Vecinătăți:

N — Consiliul Local al Municipiului Băilești

S — Consiliul Local al Municipiului Băilești

E — DJ 561 D V — De 2800

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

Domeniul public al municipiului Băilești, județul Dolj, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 35 și 74/2012

C.F. nr. 30635

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren propus pentru amenajare stație transfer deșeuri urbane

 

Suprafață — 20.000 mp

T 228, P 3306/2

Vecinătăți:

N — depozit deșeuri urbane Băilești

S — Consiliul Local al Municipiului Băilești

E — DJ 561 D V — De 2800

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

Domeniul public al municipiului Băilești, județul Dolj, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 35 și 74/2012

C.F. nr. 30635