20 August, 2017

În conformitate cu prevederile art. 64—68 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. —
Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. —
Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar în limbile minorităților naționale, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. —
Elevii aparținând minorităților naționale care învață în unități de învățământ cu predare în limba română au dreptul să studieze în învățământul primar limba maternă. Numărul de ore alocate este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4. —
Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă — muzică, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 5. —
Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă — coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 6. —
Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat sportiv, prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 7. —
Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2013—2014 la clasa pregătitoare și la clasa I, începând cu anul școlar 2014— 2015 la clasa a II-a, iar din anul 2015—2016 la clasele a III-a și a IV-a.
Art. 8. —
(1) În anul școlar 2013—2014, la clasa a II-a se aplică Planul-cadru de învățământ aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.686/2003*), iar la clasele a III-a și a IV-a se aplică Planul-cadru de învățământ aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.198/2004*).
(2) În anul școlar 2014—2015, la clasele a III-a și a IV-a se aplică Planul-cadru de învățământ aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.198/2004.
Art. 9. —
Se aprobă Metodologia privind aplicarea planurilor- cadru de învățământ pentru învățământul primar, prevăzută în anexa nr. 7.
Art. 10. —
În conformitate cu art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.
Art. 11. —
Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 12. —
Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 13. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

Ministrul educației naționale,

Remus Pricopie

 

București, 12 martie 2013.
Nr. 3.371.

*) Ordinele ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.686/2003 și nr. 5.198/2004 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

 

PLANUL-CADRU

de învățământ pentru învățământul primar

 

 

Arii

 

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

 

Matematică și științe ale naturii

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Științe ale naturii

1

1

1

 

 

 

Om și societate

Istorie

1

Geografie

1

Educație civică

1

1

Religie

1

1

1

1

1

 

 

Educație fizică, sport și sănătate

Educație fizică

2

2

2

2

2

Joc și mișcare

1

1

 

Muzică și mișcare

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

Arte

 

Arte vizuale și abilități practice

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Tehnologii

Consiliere și orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

Număr total de ore trunchi comun

19

20

20

20

21

Curriculum la decizia școlii (discipline opționale)

0—1

0—1

0—1

0—1

0—1

Număr minim de ore pe săptămână

19

20

20

20

21

Număr maxim de ore pe săptămână

20

21

21

21

22

1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.

ANEXA Nr. 2

 

PLANUL-CADRU

de învățământ pentru învățământul primar în limbile minorităților naționale

 

 

Arii

 

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

 

 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română1

3

4

4

4

4

Limba și literatura maternă1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

 

Matematică și științe ale naturii

Matematică2

 

3

1

 

3

1

4

4

4

Științe ale naturii

1

1

1

 

 

 

Om și societate

Istorie

1

Geografie

1

Educație civică

1

1

Religie

1

1

1

1

1

1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română, respectiv Comunicare în limba maternă.
2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.

 

Arii

 

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

 

 

Educație fizică, sport și sănătate

Educație fizică

2

2

2

2

2

Joc și mișcare

1

1

 

Muzică și mișcare

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

Arte

 

Arte vizuale și abilități practice

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Tehnologii

Consiliere și orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

Număr total de ore trunchi comun

22

24

24

24

25

Curriculum la decizia școlii (discipline opționale)

0—1

0—1

0—1

0—1

0—1

Număr minim de ore pe săptămână

22

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

23

25

25

25

26

 

 

ANEXA Nr. 3

 

PLANUL-CADRU

de învățământ pentru învățământul primar pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română

 

 

Arii

 

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

 

 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română1

5

7

6

5

5

Limba și literatura maternă1

3

4

4

4

4

Limbă modernă

1

1

1

2

2

 

Matematică și științe ale naturii

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Științe ale naturii

1

1

1

 

 

 

Om și societate

Istorie

1

Geografie

1

Educație civică

1

1

Religie

1

1

1

1

1

 

 

Educație fizică, sport și sănătate

Educație fizică

2

2

2

2

2

Joc și mișcare

1

1

 

Muzică și mișcare

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

Arte

 

Arte vizuale și abilități practice

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Tehnologii

Consiliere și orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

Număr total de ore trunchi comun

22

24

24

24

25

Curriculum la decizia școlii (discipline opționale)

0—1

0—1

0—1

0—1

0—1

Număr minim de ore pe săptămână

22

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

23

25

25

25

26

1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română, respectiv Comunicare în limba maternă.
2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.

de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă — muzică

 

Arii

 

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

 

Matematică și științe ale naturii

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Științe ale naturii

1

1

1

 

 

 

Om și societate

Istorie

1

Geografie

1

Educație civică

1

1

Religie

1

1

1

1

1

 

 

Educație fizică, sport și sănătate

Educație fizică

2

2

2

2

2

Joc și mișcare

1

1

 

Muzică și mișcare

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

 

Arte

Educație muzicală specializată*

4

4

4

4

 

Arte vizuale și abilități practice

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Tehnologii

Consiliere și orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

Număr total de ore trunchi comun

19

24

24

24

25

Curriculum la decizia școlii/CDS (discipline opționale)3

0—1

0—1

0—1

0—1

0—1

Număr minim de ore pe săptămână

19

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

20

25

25

25

26

1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.
3 Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea.

* Alocări orare în aria curriculară Arte, pentru învățământul primar cu program integrat/suplimentar de artă—muzică.

Obiectul de studiu

I

II

III

IV

Instrument

2

2

2

2

Teorie — solfegiu — dicteu

2

2

2

2

Total ore:

4

4

4

4

 

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ

în școlile cu program integrat și suplimentar de artă — muzică

1. Începând cu cel de-al doilea an de studiu al instrumentului, toți elevii înscriși în școlile și liceele de muzică se vor pregăti pentru examene, verificări, audiții și concursuri și cu profesorul corepetitor-acompaniator. Excepție de la această prevedere fac elevii care studiază ca instrument principal pianul.
2. Profesorul corepetitor-acompaniator este normat cu 1/3 ore/săptămână pentru fiecare elev.
3. Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă — muzică sunt valabile și în școlile în care predarea se face în limbile minorităților naționale.
4. Alte precizări referitoare la organizarea, admiterea și pregătirea de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.569/2011.

 

PLANUL-CADRU

de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă — coregrafie

 

 

Arii

 

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

 

Matematică și științe ale naturii

Matematică2

 

3

1

 

3

1

4

4

4

Științe ale naturii

1

1

1

 

 

 

Om și societate

Istorie

1

Geografie

1

Educație civică

1

1

Religie

1

1

1

1

1

 

 

Educație fizică, sport și sănătate

Educație fizică

2

2

2

2

2

Joc și mișcare

1

1

 

Muzică și mișcare

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

 

Arte

Educație artistică specializată*

8

 

Arte vizuale și abilități practice

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Tehnologii

Consiliere și orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

Număr total de ore trunchi comun

19

20

20

20

29

Curriculum la decizia școlii/CDS (discipline opționale)3

0—1

0—1

0—1

0—1

0—1

Număr minim de ore pe săptămână

19

20

20

20

29

Număr maxim de ore pe săptămână

20

21

21

21

30

 

 1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.
3 Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea.

* Alocări orare în aria curriculară Arte, pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de coregrafie.

Obiectul de studiu

Clasa a IV-a

Dans clasic

7

Ritmică

1

Total ore:

8

 

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ

pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de coregrafie

 

1. Disciplina Dans clasic se desfășoară pe grupe, cu acompaniament de pian asigurat de profesorul acompaniator- corepetitor. Normarea profesorului acompaniator-corepetitor se realizează pentru grupe de 7—12 elevi/oră.
2. Alte precizări referitoare la organizarea, admiterea și pregătirea de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.569/2011.

de învățământ pentru învățământul primar cu program sportiv integrat*

 

Arii

 

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

 

Matematică și științe ale naturii

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Științe ale naturii

1

1

1

 

 

 

Om și societate

Istorie

1

Geografie

1

Educație civică

1

1

Religie

1

1

1

1

1

 

 

 

Educație fizică, sport și sănătate

Educație fizică

2

2

2

2

2

Joc și mișcare

1

1

Pregătire sportivă practică

4

4

4

4

 

Muzică și mișcare

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

Arte

 

Arte vizuale și abilități practice

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Tehnologii

Consiliere și orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

Număr total de ore trunchi comun

19

24

24

24

25

Curriculum la decizia școlii/CDS (discipline opționale)3

0—1

0—1

0—1

0—1

0—1

Număr minim de ore pe săptămână

19

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

20

25

25

25

26

 

* Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare se realizează în baza unei selecții, urmând ca pregătirea sportivă practică să înceapă în clasa I.

1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.
3 Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea.

 

Precizări privind aplicarea planului-cadru

de învățământ pentru învățământul primar cu program sportiv integrat

 

1. În învățământul primar, pregătirea sportivă a elevilor se poate organiza, în funcție de specificul disciplinelor sportive, în următoarele variante și combinații:
a) clasa întreagă: o singură disciplină sportivă, fete și/sau băieți, nivel de pregătire omogen.
b) două sau mai multe grupe la aceeași clasă, fete și/sau băieți.
c) grupe valorice, fete și/sau băieți: la aceeași disciplină sportivă, grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care aparțin claselor I și/sau claselor a II–a, în variante și combinații care se pretează disciplinelor sportive, nivelului de pregătire, categoriilor de vârstă și sex, resurselor materiale, specialiștilor, exigențelor de încadrare etc.
2. În situația organizării pregătirii sportive pe grupe, se normează câte un cadru didactic de specialitate la fiecare grupă. În acest caz, numărul de ore prevăzut în Planul-cadru de învățământ la aria curriculară Educație fizică, sport și sănătate, cu excepția celor efectuate de învățător, se acordă pentru fiecare grupă.
3. Lecția de antrenament sportiv pentru învățământul primar are o durată cuprinsă între 70 și 90 de minute.
4. În învățământul primar, pregătirea teoretică sportivă se efectuează simultan cu pregătirea sportivă practică.
5. Aceste reglementări se aplică și la învățământul primar cu program integrat sportiv din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale.


MET ODOLOGIE

privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar

 


I. Dispoziții generale

Art. 1. —
Prezenta metodologie reglementează aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar.
Art. 2. —
În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
a) plan-cadru de învățământ — document de politică educațională care reflectă parcursul de învățare pe care școala îl oferă copiilor pe durata unui nivel de învățământ, precizând disciplinele obligatorii (trunchiul comun) studiate de elevi pe parcursul fiecărui an școlar și numărul de ore alocat acestora pe săptămână, precum și numărul de ore care pot fi alocate disciplinelor opționale (curriculum la decizia școlii/CDS);
b) arie curriculară — grupaj de discipline școlare care transpun didactic domenii înrudite din cunoașterea umană. La nivelul proiectării programelor școlare, gruparea pe arii curriculare favorizează coerența orizontală între discipline și economia de timp școlar prin transferurile conceptuale și metodologice care se realizează între discipline înrudite;
c) trunchi comun — ofertă educațională de parcurs în mod obligatoriu de către toți elevii care urmează același tip de program de formare;
d) CDS (curriculum la decizia școlii) — ofertă educațională propusă de școală, adecvată pe cât posibil specificului local, intereselor și nevoilor elevilor;
e) plajă orară — număr variabil de ore pe săptămână alocat unei/unor discipline opționale din planul-cadru de învățământ, școala fiind cea care îl decide;
f) schemă orară — modalitate concretă prin care clasele și școlile își alcătuiesc programul, incluzând orele cuprinse în trunchiul comun și orele stabilite pentru CDS; schemele orare ale claselor formează împreună schema orară a școlii.

II. Elaborarea planului-cadru de învățământ pentru ciclul primar

Art. 3. —
Construcția planului-cadru de învățământ are în vedere realizarea dezideratelor profilului de formare al copilului care finalizează ciclul primar, profil determinat de domeniile de competențe-cheie specificate în art. 68 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În mod concret, până la finalul clasei a IV-a, se urmărește atingerea unui nivel de performanță elementar în formarea următoarelor competențe:

1. Utilizarea modalităților de comunicare, în limba română, în limba maternă și în cel puțin o limbă străină, într-o varietate de situații:

1.1. Utilizarea corectă a limbii române și a limbajului însușit la disciplinele studiate.
1.2. Operarea cu mesaje verbale și nonverbale, accesibile vârstei, pentru a elabora și transmite mesaje care exprimă idei, experiențe, sentimente.
1.3. Adaptarea propriei comunicări la contexte de viață din mediul cunoscut.

2. Utilizarea conceptelor, a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoașterii și a instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte școlare, extrașcolare și profesionale:

2.1. Utilizarea capacităților formate în scopul rezolvării de probleme simple, în contexte date.
2.2. Folosirea unor raționamente simple în vederea luării de decizii în contexte familiare.
2.3. Folosirea metodelor de investigare însușite, pentru explorarea unor procese naturale și sociale simple.

3. Integrarea, participarea activă și responsabilă la viața socială:

3.1. Cunoașterea drepturilor și responsabilităților copilului.
3.2. Relaționarea corectă cu persoanele cu care intră în contact și asumarea unor roluri în contexte familiare.
3.3. Cooperarea în grupurile de apartenență și acceptarea competiției.
3.4. Respectarea diversității întâlnite în contexte familiare; identificarea unor elemente relevante pentru identitatea proprie.
3.5. Prevenirea conflictelor prin manifestarea unui comportament bazat pe respect, toleranță, grijă față de sine și față de ceilalți.
3.6. Folosirea noilor tehnologii de informare și comunicare în contexte școlare și extrașcolare adaptate vârstei.

4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educației pe tot parcursul vieții:

4.1. Identificarea unor obiective de învățare corespunzătoare atât propriilor interese și aptitudini, cât și influențelor educative exercitate de școală și familie.
4.2. Folosirea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează autonomia, disciplina și perseverența, în scopul rezolvării de probleme în contexte familiare.
4.3. Exersarea responsabilității pentru propria învățare.
4.4. Folosirea, la nivelul vârstei, a unor tehnici noi de informare și comunicare.
4.5. Exersarea procedeelor și a instrumentelor de creare a conținutului informațional în spațiile virtuale, prin activități de învățare specifice vârstei și dezvoltării personale (de exemplu, constituirea portofoliilor de învățare, portofolii artistice, elaborarea unor pagini personale sau de grup, wiki, bloguri etc.).

5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile și comportamentele:

5.1. Cunoașterea unor valori referitoare la școală, familie și mediul în care se dezvoltă și exprimarea unor opinii asupra acestora.
5.2. Exersarea unor comportamente moral-civice în contexte de viață din mediul cunoscut.
5.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de alții: stimă de sine, respect, încredere în forțele proprii, responsabilitate.
5.4. Recunoașterea unui mediu potrivit pentru învățare și pentru viață.
5.5. Manifestarea opțiunii pentru o viață sănătoasă și echilibrată pentru propria dezvoltare.
5.6. Manifestarea unor inițiative pozitive în activitățile școlare și extrașcolare.

6. Manifestarea creativității și a spiritului inovator:

6.1. Participarea la proiecte în contexte de viață din mediul cunoscut.
6.2. Realizarea unor produse folosind tehnici de lucru noi.
6.3. Folosirea cunoștințelor obținute pe mai multe căi pentru rezolvarea unor sarcini de lucru.

7. Managementul vieții personale și al evoluției în carieră:

7.1. Utilizarea capacităților formate pentru rezolvarea unor situații-problemă din mediul cunoscut.
7.2. Analiza propriilor resurse pentru stabilirea traseului de dezvoltare personală.
7.3. Manifestarea disponibilității pentru noi eforturi fizice și intelectuale.
7.4. Manifestarea disponibilității pentru valorificarea ofertelor de continuare a studiilor.
Art. 4. —
Planul-cadru de învățământ stabilește disciplinele studiate de elevi în ciclul primar, numărul de ore pe săptămână alocat fiecărei discipline studiate în trunchiul comun, numărul total de ore pe săptămână în trunchiul comun, numărul de ore pe săptămână alocat CDS, precum și numărul minim/maxim de ore pe săptămână.
Art. 5. —
Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar operează cu următoarele arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Arte, Tehnologii, Educație fizică, sport și sănătate, Consiliere și orientare.
Art. 6. —
(1) Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toți elevii — trunchiul comun. În orele de trunchi comun se va parcurge programa școlară. Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precizează la art. 66 alin. (3) modul în care pot fi folosite orele alocate disciplinelor școlare: „programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remedială, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.”
(2)  În  oferta  școlii  poate  fi  inclusă  o  oră  reprezentând Curriculum la decizia școlii, distribuită unei discipline opționale.
(3) Disciplina opțională va fi stabilită în urma procesului de consultare a elevilor și a părinților.
Art. 7. —
La fiecare disciplină prevăzută în planul-cadru, activitățile  de  predare-învățare-evaluare  acoperă,  la  clasa pregătitoare și clasa I, 30—35 minute din ora de curs, restul de timp fiind destinat unor activități liber-alese, recreative. La clasele a II-a, a III-a și a IV-a, activitățile de predare-învățare- evaluare acoperă 45 de minute.

III. Procedura de aplicare a planului-cadru de învățământ pentru învățământul primar

Art. 8. —
Aplicarea planului-cadru de învățământ în unitățile de învățământ se realizează prin intermediul schemelor orare.
Art. 9. —
Realizarea schemei orare pornește de la tabelul care explicitează trunchiul comun. La acesta se adaugă, în funcție de opțiuni, ora de CDS.
Art. 10. —
(1) Pentru anul școlar 2013—2014, schemele orare pentru clasa pregătitoare sunt definitivate de consiliul de administrație al școlii, la începutul lunii septembrie 2013, pe baza evaluării resurselor umane și materiale proprii și a consultării cadrelor didactice și a părinților elevilor.
(2) Începând cu anul școlar 2014—2015, schemele orare ale claselor din învățământul primar vor fi realizate până la sfârșitul anului școlar în curs și se vor face actualizări, dacă este cazul, în primele 5 zile ale lunii septembrie din noul an școlar.
(3) Consiliile profesorale pot face propuneri de scheme orare consiliului de administrație, pe baza evaluării condițiilor locale, a potențialului și intereselor elevilor.
(4) Consultarea părinților poate fi făcută prin mai multe căi: completarea de către părinți a unor chestionare, votul exprimat de părinți în adunarea clasei sau a școlii, învestirea de către părinți a reprezentanților lor în consiliul de administrație cu puterea de a decide în numele lor etc. Fiecare consiliu de administrație își va alege propria cale de consultare a părinților elevilor.