23 Ianuarie, 2019

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcția de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 3.211 din 2013 și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 358 din 15 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 18.311 din 18 martie 2013, având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Colțea — Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stem hematopoietice centrale și din sângele periferic în scop terapeutic, cu sediul în Bulevardul I. C. Brătianu nr. 1, București, sectorul 3.
Art. 2. —
(1) Acreditarea unității sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecțiilor efectuate în condițiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.
(3) Orice modificare a criteriilor inițiale de acreditare intervenită în cadrul unității acreditate se notifică Agenției Naționale de Transplant în vederea reacreditării.
Art. 3. —
Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Agenția Națională de Transplant, precum și unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

 

București, 1 aprilie 2013.
Nr. 436.