Având în vedere prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 2.534/C/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiției, nr. 954/B/C/2000, ținând cont de dispozițiile art. 75 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului justiției nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 4 iulie 2006, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) se stabilesc următoarele tarife:
a) eliberarea unei copii certificate cu privire la una dintre mențiunile din Registrul național — 5 lei;
b) eliberarea unei copii certificate de pe unul dintre înscrisurile doveditoare — 9 lei;
c) eliberarea unei copii certificate de pe extrasul raportului de activitate ori al bilanțului anual al asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică — 11 lei;
d) eliberarea dovezii privind disponibilitatea și rezervarea unei denumiri — 36 lei;
e) prelungirea rezervării unei denumiri — 18 lei.”
2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — În cazul în care se solicită eliberarea de copii certificate cu privire la două sau mai multe persoane juridice fără scop patrimonial, sub forma sistematizată după oricare dintre criteriile cuprinse în formularul de înscriere, se va plăti tariful de 53 lei pentru fiecare criteriul în funcție de care se solicită sistematizarea.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiției,

Mona-Maria Pivniceru

 

București, 22 februarie 2013.
Nr. 765/C.