21 Iulie, 2018

În baza prevederilor art. 80 alin. (2) și art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I.
Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice,  precum  și  a  unor  raportări  financiare  lunare  în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
— formularul „Plăți restante” (anexa 30 la situațiile financiare) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1;
— formularul „Plăți restante” (anexa 30b la situațiile financiare) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2;
— după anexa 30b.1 „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de …..” se introduce formularul „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013” (anexa 30b.2 la situațiile financiare), care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.
Art. II.
(1) Formularul „Plăți restante” (anexa 30 la situațiile financiare) se completează începând cu luna mai pentru raportările lunii aprilie și următoarele, pentru luna martie 2013 fiind întocmit formularul utilizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Termenul de depunere la Ministerul Finanțelor Publice este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.
(2) Formularul „Plăți restante” (anexa 30b la situațiile financiare) se completează începând cu luna mai pentru raportările lunii aprilie și următoarele, pentru luna martie 2013 fiind întocmit formularul utilizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin și se prezintă la direcțiile finanțelor publice județene și a municipiului București, la termenul prevăzut la art. 49 alin. (131) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006,   cu   modificările   și   completările   ulterioare. Formularul centralizat pe ansamblul județului și al municipiului București se depune la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 10 a lunii următoare celei de raportare.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu


(3) Formularul „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013” (anexa 30b.2 la situațiile financiare) se completează numai pentru arieratele înregistrate la finele lunii martie 2013, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unității administrativ-teritoriale raportate în formularul anexa 30b „Plăți restante”, pentru codul 40, și se raportează până la data de 6 aprilie 2013 la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, în format electronic și pe suport hârtie.

Art. III. — Formularul „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013” (anexa 30b.2 la situațiile financiare) se arhivează la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și nu se centralizează la nivelul județelor și al municipiului București.

Art. IV.
(1) Ordonatorii de credite au obligația de a analiza sumele raportate ca plăți restante și arierate în litigiu și de a dispune măsurile necesare pentru raportarea în categoria acestora numai a acelor datorii care sunt certe, lichide și exigibile.
(2) Eventualele erori constatate în contabilitate în urma analizei efectuate potrivit alin. (1) se corectează în perioada în care se constată, astfel încât sumele aferente datoriilor cu exigibilitate sau valoare incertă să fie înregistrate în contabilitate ca provizioane în condițiile prevederilor legii.

Art. V. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. VI. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.
Art. VII. — Direcția generală trezorerie și contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. VIII. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea


 

București, 1 aprilie 2013.
Nr. 416.

ANEXA Nr. 11)

(Anexa 30 la situațiile financiare)

 

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)……………….. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ……………. INSTITU܉IA………………..

 

PLĂ܉I    RESTANTE

cod……*).                                                                                                                                                                      – lei -

 

DENUMIREA INDICATORILOR

 

 

Nr. rând

Sold la inceputul anului

Sold la finele perioadei

 

 

 

TOTAL

Din care:

aferent

sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

PLĂ܉I RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)

01

 

 

 

din care:

 

X

X

X

-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)

02

 

 

 

-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)

03

 

 

 

-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)

04

 

 

 

-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)

05

 

 

 

-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

06

 

 

 

Plă܊i restante către furnizori, creditorii din  opera܊ii

comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:

(rd.07.1+08+09+10+11)

 

 

07

 

 

 

-sub 30 de zile

7.1

 

 

 

-peste 30 de zile

08

 

 

 

-peste 90 de zile din care:

09

 

 

 

-(ct.462)

9.1

 

 

 

-peste 120 zile

10

 

 

 

-peste 1 an

11

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de bugetul  general consolidat

(rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:

 

12

 

 

 

-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)

12.1

 

 

 

-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)

13

 

 

 

-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)

14

 

 

 

-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)

15

 

 

 

-peste 1 an  (rd.17.5+18.5+19.5+26)

16

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de bugetul  de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)          ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)

 

17

 

 

 

-sub 30 de zile

17.1

 

 

 

-peste 30 de zile

17.2

 

 

 

-peste 90 de zile

17.3

 

 

 

-peste 120 zile

17.4

 

 

 

-peste 1 an

17.5

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de bugetul  asigurarilor sociale de sănătate        (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)

( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)

 

 

18

 

 

 

-sub 30 de zile

18.1

 

 

 

-peste 30 de zile

18.2

 

 

 

-peste 90 de zile

18.3

 

 

 

-peste 120 de zile

18.4

 

 

 

-peste 1 an

18.5

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de bugetul  asigurarilor  sociale-  Total (rd. 20+21),din care:

 

19

 

 

 

-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)

19.1

 

 

 

-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)

19.2

 

 

 

-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3

19.3

 

 

 

 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

A

B

1

2

3

-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)

19.4

 

 

 

-peste 1 an (rd.20.5+21.5)

19.5

 

 

 

-contribu܊ia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat

(ct.4311, ct.4312)        ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)

 

20

 

 

 

-sub 30 de zile

20.1

 

 

 

-peste 30 de zile

20.2

 

 

 

-peste 90 de zile

20.3

 

 

 

-peste 120 de zile

20.4

 

 

 

-peste 1 an

20.5

 

 

 

-contribu܊ia pentru bugetul asigurărilor pentru ܈omaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)       (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)

 

21

 

 

 

-sub 30 de zile

21.1

 

 

 

-peste 30 de zile

21.2

 

 

 

-peste 90 de zile

21.3

 

 

 

-peste 120 de zile

21.4

 

 

 

-peste 1 an

21.5

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de bugetele locale,  (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)

 

22

 

 

 

-sub 30 de zile

22.1

 

 

 

-peste 30 de zile

23

 

 

 

-peste 90 de zile

24

 

 

 

-peste 120 zile

25

 

 

 

-peste 1 an

26

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de salaria܊i (drepturi salariale), (ct.421,ct.

423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:

(rd.27.1+.28+29+30+31)

 

 

27

 

 

 

-sub 30 de zile

27.1

 

 

 

-peste 30 de zile

28

 

 

 

-peste 90 de zile

29

 

 

 

-din care ct.(4271+4273)

29.1

 

 

 

-peste 120 zile

30

 

 

 

-peste 1 an

31

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de alte categorii de persoane, (ct.422,

ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:

(rd.32.1+33+34+35+36)

 

 

32

 

 

 

-sub 30 de zile :

32.1

 

 

 

-peste 30 de zile :

33

 

 

 

-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)

34

 

 

 

- ct.(422+424)

34.1

 

 

 

-ct.(4272+4273)

34.2

 

 

 

- ct.(429)

34.3

 

 

 

-ct.(438)

34.4

 

 

 

-peste 120 zile

35

 

 

 

-peste 1 an

36

 

 

 

Împrumuturi nerambursate la scaden܊ă, (ct.1611, ct.1621,

ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198)  din care:

(rd.37.1+38+39+40+41)

 

 

 

37

 

 

 

-sub 30 de zile

37.1

 

 

 

-peste 30 de zile

38

 

 

 

-peste 90 de zile

39

 

 

 

-peste 120 zile

40

 

 

 

-peste 1 an

41

 

 

 

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681,

ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd.42.1+.43+44+45+46)

 

 

42

 

 

 

-sub 30 de zile

42.1

 

 

 


A

B

1

2

3

-peste 30 de zile

43

 

 

 

-peste 90 de zile

44

 

 

 

-peste 120 zile

45

 

 

 

-peste 1 an

46

 

 

 

Creditori bugetari  (ct.467) din care:

( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)

 

47

 

 

 

-sub 30 de zile

47.1

 

 

 

-peste 30 de zile

47.2

 

 

 

-peste 90 de zile

47.3

 

 

 

-peste 120 zile

47.4

 

 

 

-peste 1 an

47.5

 

 

 

 

 *) Se completează cu următoarele coduri:

 

40 – pentru total plăĠi restante
41 – pentru plăĠi restante din bugetul de stat
43 – pentru plăĠi restante din bugetul asigurărilor sociale de stat
44 – pentru plăĠi restante din bugetul asigurărilor de úomaj
45 – pentru plăĠi restante din bugetul Fondului naĠional unic de asigurări sociale de sănătate
46 – pentru plăĠi restante din credite externe
47 – pentru plăĠi restante din credite interne
48 – pentru plăĠi restante din fonduri externe nerambursabile
49 – pentru plăĠi restante ale instituĠiilor publice finanĠate integral sau parĠial din venituri proprii/activităĠi finanĠate integral din venituri proprii

 

Conducătorul instituĠiei                                                   Conducătorul compartimentului financiar-contabil

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ……… INSTITU܉IA ………………………..

cod……*).


ANEXA Nr. 21)

(Anexa 30b la situațiile financiare)


PLĂ܉I   RESTANTE

I  .                                     la data de……………


 

- lei -


 

 

DENUMIREA INDICATORILOR

 

 

Nr. rând

Sold la începutul

anului

Sold la finele perioadei

 

 

 

TOTAL

 

Din care:

aferent sumelor

angajate cu prevederi

bugetare

A

B

1

2

3

 

PLĂ܉I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:

 

1

 

 

 

-sub 30 de zile (rd.151+301)

2

 

 

 

-peste 30 de zile (rd.152+302)

3

 

 

 

-peste 90 de zile (rd.153+303)

4

 

 

 

-peste 120 zile (rd.154+304)

5

 

 

 

-peste 1 an (rd.155+305)

6

 

 

 

PLĂ܉I RESTANTE- TOTAL SEC܉IUNEA DE FUNC܉IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:

 

150

 

 

 

-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)

151

 

 

 

-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

152

 

 

 

-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)

153

 

 

 

-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

154

 

 

 

-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)

155

 

 

 

Plă܊i restante către furnizori, creditori din  opera܊ii comerciale (ct.401, ct.403, 462)  (rd.161+162+163+165+166)

din care:

 

 

160

 

 

 

-sub 30 de zile

161

 

 

 

-peste 30 de zile

162

 

 

 

-peste 90 de zile din care:

163

 

 

 

-(ct.462)

164

 

 

 

-peste 120 zile

165

 

 

 

-peste 1 an

166

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de bugetul  general consolidat

(rd.171+172+173+174+175) din care:

 

170

 

 

 

-sub 30 de zile

171

 

 

 

-peste 30 de zile

172

 

 

 

-peste 90 de zile

173

 

 

 

-peste 120 zile

174

 

 

 

-peste 1 an

175

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de salaria܊i (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281)

(rd.241+242+243+245+246) din care:

 

 

240

 

 

 

-sub 30 de zile

241

 

 

 

-peste 30 de zile

242

 

 

 

-peste 90 de zile

243

 

 

 

-din care ct.(4271+4273)

244

 

 

 

-peste 120 zile

245

 

 

 

-peste 1 an

246

 

 

 

Plă܊i restante fa܊ă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:

 

250

 

 

 

-sub 30 de zile :

251

 

 

 

 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

A

B

1

2

3

-peste 30 de zile :

252

 

 

 

-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)

253

 

 

 

-ct.(4273)

254

 

 

 

-ct.(429)

255

 

 

 

 

-ct.(438)

 

256

 

 

 

-peste 120 zile

257

 

 

 

-peste 1 an

258

 

 

 

Împrumuturi nerambursate la scaden܊ă, (ct.1611, ct.1621,

ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:

 

 

270

 

 

 

-sub 30 de zile

271

 

 

 

-peste 30 de zile

272

 

 

 

-peste 90 de zile

273

 

 

 

-peste 120 zile

274

 

 

 

-peste 1 an

275

 

 

 

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186)

(rd.281+282+283+284+285) din care:

 

 

280

 

 

 

-sub 30 de zile

281

 

 

 

-peste 30 de zile

282

 

 

 

 

-peste 90 de zile

 

283

 

 

 

 

-peste 120 zile

 

284

 

 

 

 

-peste 1 an

 

285

 

 

 

Creditori bugetari  (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295),

din care:

 

290

 

 

 

-sub 30 de zile

291

 

 

 

-peste 30 de zile

292

 

 

 

-peste 90 de zile

293

 

 

 

 

-peste 120 zile

 

294

 

 

 

-peste 1 an

295

 

 

 

PLĂ܉I RESTANTE-TOTAL SEC܉IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:

 

300

 

 

 

-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)

301

 

 

 

-peste 30 de zile (rd.312+322+332)

302

 

 

 

-peste 90 de zile (rd.313+323+333)

303

 

 

 

 

-peste 120 zile (rd. 315+324+334)

 

304

 

 

 

 

-peste 1 an ( rd 316+325+335)

 

305

 

 

 

Plă܊i restante către furnizori, creditori din  opera܊ii  comerciale    (ct.404, ct.405+462)

(rd.311+312+313+315+316) din care:

 

 

310

 

 

 

 

-sub 30 de zile

 

311

 

 

 

 

-peste 30 de zile

 

312

 

 

 

-peste 90 de zile din care:

313

 

 

 

-(ct.462)

314

 

 

 

 

-peste 120 zile

 

315

 

 

 

 

-peste 1 an

 

316

 

 

 

Împrumuturi nerambursate la scaden܊ă,  (ct.1611, ct.1621,

ct.1631,  ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:

 

 

320

 

 

 

-sub 30 de zile

321

 

 

 

-peste 30 de zile

322

 

 

 


A

B

1

2

3

 

-peste 90 de zile

 

323

 

 

 

 

-peste 120 zile

 

324

 

 

 

 

-peste 1 an

 

325

 

 

 

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186)

(rd.331+332+333+334+335) din care:

 

 

330

 

 

 

 

-sub 30 de zile

 

331

 

 

 

 

-peste 30 de zile

 

332

 

 

 

 

-peste 90 de zile

 

333

 

 

 

 

-peste 120 zile

 

334

 

 

 

 

-peste 1 an

 

335

 

 

 

II.                                      Sinteza  plă܊ilor restante ܈i arieratelor la data de ………..

 

 

 

Nr. rd.

 

 

 

Explica܊ie

 

 

Plă܊i restante

 

Plă܊i restante aferente  programelor na܊ionale

Plă܊i restante aferente  fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plă܊i restante aferente  fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa  08)

 

total**)

din care:

arierate

***)

 

total

din care:

arierate

 

total

din care:

arierate

 

total

din care:

arierate

 

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

 

1

sold la finele lunii precedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

sold la finele perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

% diminuare arierate luna raportare ****)

(rd3=1-rd2/rd1)

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 – pentru total plă܊i restante;
42 – pentru plă܊i restante din bugetele locale (sec܊iune func܊ionare, sec܊iune dezvoltare);
46 – pentru plă܊i restante din credite externe (sec܊iune dezvoltare);
47 – pentru plă܊i restante din credite interne (sec܊iune dezvoltare);
48 – pentru plă܊i restante din fonduri externe nerambursabile;
50 – pentru plă܊i restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
51 – pentru plă܊i restante ale institu܊iilor publice finan܊ate integral din venituri proprii (sec܊iune func܊ionare, sec܊iune dezvoltare);
52 – pentru plă܊i restante ale institu܊iilor finan܊ate par܊ial din venituri proprii/activită܊i finan܊ate integral din venituri proprii    (sec܊iune func܊ionare, sec܊iune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.
****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi܊iei prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea privind finan܊ele publice locale nr. 273/2006, cu modificările ܈i completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
*****) Se vor cuprinde plă܊ile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institu܊iilor publice finan܊ate integral sau par܊ial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan܊are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep܊ia celor de la sursa 08.

 

 

Conducătorul institu܊iei                                                                                   Conducătorul compartimentului financiar-contabil


ANEXA Nr. 31)

 

(Anexa 30b.2 la situațiile financiare)

 

 

SITUA܉IA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂ܉II ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

la data de

31.03.2013                                                                         lei

 

 

 

 

 

 

Nr. rd.

 

 

 

 

 

Explica܊ie

 

 

 

 

 

Total arierate

Arierate aferente programelor na܊ionale ale u.a.t. ܈i institu܊iilor publice subordonate, cu excep܊ia celor finan܊ate integral din venituri proprii

FEN

 

 

Total arierate ale institu܊iilor publice finan܊ate integral  din venituri proprii

 

 

Sume care fac obiectul art. 1alin.(1) din Ordonan܊a de urgen܊ă a Guvernului nr. 3/2013

Arierate aferente fondurilor externe

nerambursabile postaderare ale

u.a.t. ܈i institu܊iilor publice

subordonate, cu excep܊ia celor

finan܊ate  integral din venituri proprii

Arierate  aferente fondurilor externe

nerambursabile preaderare  ( sursa

08) ale u.a.t. ܈i institu܊iilor publice

subordonate, cu excep܊ia celor

finan܊ate  integral din venituri proprii

 

 

1

2

3

4

5

6=1-2-3-4-5

 

1

 

Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care :

 

 

 

 

 

 

X

 

1.1

- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai pu܊in

arieratele aflate în litigiu

 

 

 

 

 

 

2

Sold la finele perioadei, din care :

 

 

 

 

 

 

X

 

2.2

- sold la finele perioadei, mai pu܊in arieratele aflate

în litigiu

 

 

 

 

 

 

 

3

% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2.2/rd1.1)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 *) Se completează ca anexă  pentru anexa 30b cod. 40 – pentru total plă܊i restante.
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condi܊iei prevăzute la art.1,alin.(1) din Ordonan܊a de urgen܊ă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate  din economie, alte măsuri financiare, precum ܈i modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 85%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40, pentru rândul 2
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 – col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 – col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 – col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2

 

Conducătorul institu܊iei                                              Conducătorul compartimentului financiar-contabil

 

 

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.