19 Iunie, 2018

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 18 noiembrie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) mijloace de transport deținute legal, cu orice titlu.”
2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) la și de la locul de muncă pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință;”.
3. La articolul 6 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
„f1) la și de la locul de muncă, pe o distanță de 5—70 km, pentru polițiștii împuterniciți să îndeplinească funcții într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, și pentru polițiștii numiți în prima funcție într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, cărora nu li se pot asigura locuințe în localitatea în care au fost împuterniciți/numiți în prima funcție. De aceleași drepturi beneficiază și polițiștii încadrați la structurile teritoriale ale unor unități care au sediul în altă localitate;”.
4. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c)  la  și  de  la  locul  de  muncă,  potrivit  programului de activitate, pentru polițiștii din unitățile situate la distanțe de 5—70 km față de localitatea unde domiciliază sau își au reședința, mutați în interesul serviciului sau numiți în prima funcție, ori cu plata unui tarif fix pe zi, stabilit cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru ceilalți polițiști. De aceleași drepturi, asigurate de unitatea în care este împuternicit, beneficiază și polițistul împuternicit să îndeplinească o funcție într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, ori cea în care acesta are funcția de bază;”.
5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. —
(1) Polițiștii care, în executarea misiunilor, sunt obligați să efectueze cu regularitate deplasări în cadrul localității de reședință a unității din care fac parte au dreptul, cu aprobarea prealabilă a șefului unității sau a înlocuitorului legal al acestuia, să călătorească cu mijloace de transport în comun, folosind titluri de călătorie procurate de unitate sau cu decontarea cheltuielilor efectuate pentru procurarea acestora.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bază de abonament anual, trimestrial, lunar, săptămânal sau zilnic se poate face numai în limita cuantumului valorilor însumate ale biletelor de călătorie individuale, cumulate pentru același număr de zile/perioadă de abonare.”
6. Articolul 9 se abrogă.
7.   La   articolul  10   se   introduce  un   nou   alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Polițiștii care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pentru forțele armate, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operație, cu excepția cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de către organismele internaționale sub egida cărora se execută misiunea sau operația respectivă. De decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur beneficiază și polițiștii care au dreptul, pe timpul misiunii în afara teritoriului statului român, la învoiri plătite acordate în temeiul   prevederilor   art.  20   din   Hotărârea   Guvernului nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, cu modificările și completările ulterioare.”
8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 13. — Deplasarea polițiștilor în interesul serviciului cu autoturismul deținut legal, cu orice titlu, se poate face numai cu aprobarea prealabilă a șefului unității sau a înlocuitorului legal al acestuia, atât pentru posesorul autoturismului, cât și pentru alte persoane din cadrul aceleiași unități, care se deplasează împreună cu acesta. În acest caz, deținătorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurși, în funcție de sistemul de alimentare al autoturismului.”
9. La anexă, punctele 5, 8 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„5. Decontarea cheltuielilor de transport în și din localitatea de delegare se face numai pe baza documentelor de transport și a legitimațiilor de călătorie, achiziționate potrivit dispozițiilor legale în vigoare. În cazul pierderii legitimațiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condițiile reglementărilor în vigoare, dar numai atunci când sunt nominale.
……………………………………………………………………………………..
8. În cazul în care condițiile de transport permit ca polițiștii să se înapoieze, zilnic sau săptămânal, după terminarea programului de lucru, din localitatea în care sunt trimiși în delegare sau detașare, șeful unității/înlocuitorul legal al acestuia poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport/costul unui abonament lunar de transport/costul unui abonament săptămânal de transport/contravaloarea cărții VSD, dacă acestea sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizației de delegare sau detașare și a cazării, cu condiția ca prin aceasta să nu se afecteze bunul mers al activităților care fac obiectul misiunii. Prin carte VSD se înțelege legitimația de călătorie nominală, valabilă timp de o lună pe distanțe de până la1.000 km și care dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui sfârșit de săptămână — începând cu ora 0,00 a zilei de vineri și până la ora 12,00 a zilei de luni — din perioada de valabilitate, a câte unei călătorii dus-întors pe relații la alegerea călătorului.
……………………………………………………………………………………..
10. Polițiștii care, prin natura atribuțiilor de serviciu, se deplasează cu regularitate în alte localități beneficiază de abonament lunar de transport în cazul în care valoarea acestuia este mai mică decât costul legitimațiilor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările efectuate în cursul unei luni.”
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale polițiștilor în cazul mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și a condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor polițiștilor în situația mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Polițiștilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. a), b), c), e) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, care își schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziției de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ei și gospodărie, până la localitatea unde își stabilesc domiciliul.”
2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) mijloace de transport deținute legal, cu orice titlu.”
3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Polițiștii au dreptul la transport dus-întors în contul unităților din care fac parte, când se deplasează pentru efectuarea  concediului  de  odihnă  aferent  anului  respectiv, o singură dată pe an.
(2) Polițiștii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două călătorii cu mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren și clasa la care au dreptul, pe distanța calculată între localitatea unității în care acesta este încadrat și localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face ieșirea din țară.”
4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Polițiștii mutați dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul deținut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unității din care se mută, pentru un singur drum. În acest caz deținătorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurși, în funcție de sistemul de alimentare al autoturismului. De aceleași drepturi beneficiază și polițistul împuternicit să îndeplinească o funcție într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință ori cea în care acesta are funcția de bază.”
Art. III. — În anul 2013, fondurile bugetare necesare punerii în aplicare a modificărilor/completărilor aduse celor două acte normative prin prezenta hotărâre se asigură din sumele aprobate cu această destinație și pentru această natură de cheltuieli prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

 

 

 

 

București, 27 martie 2013. Nr. 130.