20 Septembrie, 2017

Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrii și servicii nr. XX/86 din 20 martie 2013, în temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarității, având în vedere că în cadrul pieței interne, unde produsele pot circula liber, normele privind siguranța produselor pot fi adoptate în mod eficient doar la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru va împiedica statele membre să adopte reglementări divergente privind produsele, ceea ce ar conduce la fragmentarea pieței unice. Având forma unui regulament, propunerea constituie un instrument juridic adecvat, deoarece impune norme clare și detaliate, care vor deveni aplicabile în mod uniform și în același moment pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
(2) În ceea ce privește fondul documentului, în urma analizei realizate s-a constatat necesitatea amendării textului art. 7 alin. 3, în sensul creșterii gradului de protecție a consumatorului prin indicarea corectă și completă a statului de origine.
Amendamentul prevăzut de raport este:
„3. În cazurile în care țara de origine determinată în conformitate cu alineatul 2 este un stat membru al Uniunii, producătorii și importatorii vor face trimitere la respectivul stat membru.”, în loc de:
„3. În cazurile în care țara de origine determinată în conformitate cu alineatul 2 este un stat membru al Uniunii, producătorii și importatorii pot face trimitere la Uniune sau la respectivul stat membru.”
Art. 2. —
Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituțiilor europene și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de către Senat în ședința din 2 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 13.