20 Septembrie, 2017

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I.
Articolul 7 din Ordinul ministrului administrației și internelor privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne nr. 29/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. —
(1) Bunurile și serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1—4 se achiziționează la nivel local sau, după caz, teritorial ori centralizat pe bază de raport justificativ aprobat de ordonatorul de credite al structurii care efectuează achiziția.
(2) Raportul justificativ se elaborează de structura de specialitate în competența căreia se află bunurile și serviciile propuse a se achiziționa, din subordinea ordonatorului de credite care aprobă achiziția.
(3) Raportul justificativ va cuprinde în principal date referitoare la scopul și oportunitatea achiziției bunurilor și/sau serviciilor, responsabilități privind derularea etapelor aferente, detalii  ale  finanțării  și  ale  costurilor  estimate,  avantajele prognozate, structurile beneficiare, precum și orice alte informații necesare luării deciziei de către ordonatorul de credite căruia îi este supus spre aprobare raportul.
(4) Raportul justificativ privind achiziția bunurilor și serviciilor care se inițiază la nivel teritorial, în condițiile prevăzute la alin. (1),  se  promovează  după  consultarea  prealabilă  a structurilor menționate la art. 1 lit. a).
(5) Raportul justificativ privind achiziția bunurilor și serviciilor care se inițiază la nivel centralizat, în condițiile prevăzute la alin. (1),  se  promovează  după  consultarea  prealabilă  a structurilor beneficiare.
(6) După aprobare, raportul justificativ se transmite, spre știință, ordonatorilor de credite beneficiari ai achiziției.
(7) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competențe structurilor din subordine pe linia realizării achizițiilor de bunuri și servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea și avizarea specificațiilor tehnice.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe


 

 

București, 1 aprilie 2013.
Nr. 30.