20 August, 2017

Luând în considerare recomandarea Comisiei Europene referitoare la asigurarea unei conformități depline a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne și ale Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 28 martie 2013, hotărăște:

Art. I. — Regulamentul pentru autorizarea consultanților fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 9/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 4 februarie 2008, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) În situația în care în urma evaluării candidatului Comisia de evaluare constată diferențe teoretice și practice semnificative între nivelul de formare profesională a candidatului și cerințele de competență profesională stabilite prin actele normative românești, aceasta informează candidatul că poate opta pentru susținerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare.”
2. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 5.