21 Iulie, 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș prin metode specifice pieței de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Tranșa investitorilor instituționali este acea tranșă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituționali  și  căreia  îi  este  alocat  un  număr  de  acțiuni reprezentând  85%  din  numărul  total  al  acțiunilor  care  fac obiectul ofertei. Categoria investitorilor instituționali include: instituții de credit, firme de investiții, organisme de plasament colectiv — fonduri de investiții, societăți de investiții și/sau societăți de administrare a investițiilor; societăți de asigurare, fonduri de pensii și societăți de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi și companii fiduciare.
(2) Tranșa subscrierilor mari este acea tranșă în care sunt acceptate  subscrieri  mai  mari  de  1.000  de  acțiuni  ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la alin. (1) și căreia îi este alocat un număr de acțiuni reprezentând 8% din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei.
(3) Tranșa subscrierilor mici este acea tranșă în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu 1.000 de acțiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la alin. (1) și căreia îi este alocat un număr de acțiuni reprezentând 7% din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei.
(4) Dacă este cazul, ofertantul decide, împreună cu comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acțiunilor prin ofertă publică secundară de vânzare, constituită potrivit art. 4 alin. (1), și la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acțiunilor între cele 3 tranșe, astfel cum sunt prevăzute la alin. (1)—(3), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.”
2. După articolul 3 se introduc patru noi articole, art. 31—34, cu următorul cuprins:
„Art. 31. — (1) În tranșa investitorilor instituționali, subscrierile pot fi efectuate la orice preț cuprins în intervalul având limita inferioară de 171 lei/acțiune și limita superioară de 230 lei/acțiune, inclusiv capetele intervalului.
(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali este stabilit după cum urmează:
a) în cazul în care numărul total de acțiuni subscrise în tranșa investitorilor instituționali va reprezenta mai puțin de 150% din numărul de acțiuni alocat acestei tranșe conform art. 3 alin. (1), prețul este stabilit la nivelul celui mai mic preț de subscriere înregistrat în tranșa investitorilor instituționali;
b) în cazul în care numărul total de acțiuni subscrise în tranșa investitorilor instituționali va reprezenta 150% sau mai mult din numărul de acțiuni alocat pentru această tranșă potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), prețul de vânzare este egal cu prețul la care tranșa investitorilor instituționali este subscrisă 150% sau, dacă un astfel de preț nu există, prețul de vânzare este egal cu prețul la care tranșa investitorilor instituționali este subscrisă la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 150%.
(3) Prețul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplică tuturor investitorilor care dobândesc acțiuni în cadrul tranșei investitorilor instituționali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă.
(4) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali se realizează de către comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acțiunilor prin ofertă publică secundară de vânzare, cu respectarea prevederilor prospectului de ofertă, la recomandarea și împreună cu intermediarii ofertei, selectați cu respectarea prevederilor art. 2.
Art. 32. —
(1) Pentru tranșa subscrierilor mari, toate subscrierile se realizează la prețul de 230 lei/acțiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preț prevăzut la art. 31 alin. (1).
(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mari este egal cu prețul la care se vând acțiunile în cadrul tranșei investitorilor instituționali determinat potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).
(3) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mari se realizează prin metoda de alocare pro-rata, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor prospectului de ofertă.
Art. 33. —
(1) Pentru tranșa subscrierilor mici, toate subscrierile se realizează la prețul de 230 lei/acțiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preț prevăzut la art. 31 alin. (1).
(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mici este stabilit după cum urmează:
a) pentru investitorii care au subscris în primele 3 zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, prețul de vânzare reprezintă 95% din prețul stabilit potrivit prevederilor art. 31 alin. (2);
b) pentru investitorii care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, prețul de vânzare reprezintă 97% din prețul stabilit potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).
(3)  Prețul  de  vânzare  al  acțiunilor  în  cadrul  tranșei subscrierilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), respectiv alin. (2) lit. b), poate fi mai mic decât limita inferioară a intervalului de preț stabilit potrivit prevederilor art. 31 alin. (1). (4) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mici se realizează prin metoda de alocare pro-rata, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor prospectului de ofertă.
Art. 34. —
(1) Durata ofertei publice prevăzute la art. 1 este stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri privind accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pieței de capital și reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și va fi înscrisă în prospectul de ofertă.
(2) Derularea ofertei publice se realizează potrivit termenilor și condițiilor stabilite în prospectul de ofertă aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.”
3. La articolul 4 alineatul (4), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:
„e) decide, dacă este cazul, împreună cu ofertantul și la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acțiunilor între tranșele prevăzute la art. 3 alin. (1)—(3), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
f) realizează, la recomandarea și împreună cu intermediarii ofertei, alocarea acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.”

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează: Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea


 

 

 

 București, 3 aprilie 2013.
Nr. 132.