23 Ianuarie, 2019

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul județului Ialomița, atribuții ce intră în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne. Fișa de descriere a atribuțiilor și responsabilităților și a modului de raportare a activității desfășurate se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental și a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, pe bază de pontaj și raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activității pe care o desfășoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite și/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul județului unde își desfășoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activității desfășurate.”

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

 

 

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 175.