22 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului   nr. 24/2013   privind   organizarea   și   funcționarea   Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Autorității Navale Române, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. —
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 255.


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013 al Autorității Navale RomâneANEXĂ*)

 - mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./ Articol

 

Paragraf/ Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

87.981,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

57.493,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

57.493,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.281,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

441,00

 

05

 

Venituri din concesiuni úi închirieri

441,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

840,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

840,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ùI SERVICII

56.212,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ùI ALTE ACTIVITĂğI

51.852,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii úi ale activităĠi

51.852,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

4.360,00

 

50

 

Alte venituri

4.360,00

42.00

10

 

IV. SUBVENğII

11.498,00

42.10

 

 

SUBVENğII DE LA ALTE ADMINISTRAğII

11.498,00

 

 

 

39

 

SubvenĠii de la bugetul de stat către instituĠii publice finanĠate

parĠial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanĠate din FEN postaderare

 

 

11.498,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂğILOR EFECTUATE

18.990,00

 

01

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

11.731,00

 

02

 

Fondul social european (FSE)

7.259,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

99.927,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

88.643,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

41.747,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

29.171,00

 

 

01

Salarii de bază

27.855,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

IndemnizaĠie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiĠii de muncă

371,00

 

 

06

Alte sporuri

705,00

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanĠă

-

 

 

12

IndemnizaĠii plătite unor persoane din afara unităĠii

140,00

 

 

13

IndemnizaĠii de delegare

100,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

4.456,00

 

 

01

Tichete de masă

1.640,00

 

 

03

Uniforme úi echipament obligatoriu

2.816,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

-

 

10.03

 

ContribuĠii

8.120,00

 

 

01

ContribuĠii pentru asigurările sociale de stat

6.100,00

 

 

02

ContribuĠii pentru asigurările de úomaj

160,00

 

 

03

ContribuĠii pentru asigurările sociale de sănătate

1.530,00

 

 

04

ContribuĠii pentru asigurările de accidente de muncă

70,00

 

 

06

ContribuĠii pentru concedii úi indemnizaĠii

260,00

 

 

07

ContribuĠii la fondul de garantare pt.plata creanĠelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ùI SERVICII

15.944,00

 

20.01

 

Bunuri úi servicii

10.844,00

 

 

01

Furnituri de birou

360,00

 

 

02

Materiale pentru curăĠenie

120,00

 

 

03

Încălzit, iluminat úi forĠă motrică

1.900,00

 

 

04

Apă, canal úi salubritate

175,00

 

 

05

CarburanĠi úi lubrifianĠi

1.200,00

 

 

06

Piese de schimb

3.016,00

 

 

07

Transport

13,00

 

 

08

Poútă, telecomunicaĠii, radio, tv, internet

1.700,00

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./ Articol

 

Paragraf/ Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

 

 

09

Materiale úi prestări de servicii cu caracter funcĠional

1.300,00

 

 

30

Alte bunuri úi servicii pentru întreĠinere úi funcĠionare

1.060,00

 

20.02

 

ReparaĠii curente

1.785,00

 

20.04

 

Medicamente úi materiale sanitare

20,00

 

 

01

Medicamente

20,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

510,00

 

 

01

Uniforme úi echipament

100,00

 

 

03

Lenjerie úi accesorii de pat

30,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

380,00

 

20.06

 

Deplasări, detaúări, transferări

600,00

 

 

01

Deplasări interne

200,00

 

 

02

Deplăsări în străinătate

400,00

 

20.11

 

CărĠi, publicaĠii úi materiale documentare

130,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

200,00

 

20.14

 

ProtecĠia muncii

55,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.800,00

 

 

02

Protocol úi reprezentare

65,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaĠa

500,00

 

 

04

Chirii

260,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri úi servicii

975,00

 

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANğARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN)

 

30.488,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

20.197,00

 

 

01

- Finan܊are na܊ională

4.659,00

 

 

02

- Finan܊are externă nerambursabilă

11.731,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

3.807,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

10.291,00

 

 

01

- Finan܊are na܊ională

1.252,00

 

 

02

- Finan܊are externă nerambursabilă

7.092,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

1.947,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENğĂ SOCIALĂ

464,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

464,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

464,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.284,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

11.284,00

 

71.01

 

Active fixe

10.984,00

 

 

01

ConstrucĠii

2.560,00

 

 

02

Maúini, echipamente úi mijloace de transport

6.418,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică úi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

2.006,00

 

71.03

 

ReparaĠii capitale aferente activelor fixe

300,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

87.981,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

99.927,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

11.946,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

 

11.946,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri úi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 738 persoane;
2) Câútigul mediu brut lunar: 3.262 lei(RON)/salariat;
3) În câútigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă úi suma destinată plăĠii conducătorului unităĠii (suma de 81 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse úi indemnizaĠiile membrilor Consiliului de Conducere úi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităĠii (suma de 140 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse úi indemnizaĠiile de delegare (suma de 100 mii lei).