20 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.
Art. 2. —
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 254.


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL  DE  VENITURI  ȘI  CHEL TUIELI

pe anul 2013 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

ANEXĂ*)

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./ Articol

 

Paragraf

Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

6.100,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.100,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.100,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

6.100,00

 

50

 

Alte venituri

6.100,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

12.630,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

6.442,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3.308,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

2.545,00

 

 

01

Salarii de bază

2.425,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

IndemnizaĠie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiĠii de muncă

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanĠă

-

 

 

12

IndemnizaĠii plătite unor persoane din afara unităĠii

70,00

 

 

13

IndemnizaĠii de delegare

50,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

68,00

 

 

01

Tichete de masă

68,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

-

 

10.03

 

ContribuĠii

695,00

 

 

01

ContribuĠii pentru asigurările sociale de stat

525,00

 

 

02

ContribuĠii pentru asigurările de úomaj

15,00

 

 

03

ContribuĠii pentru asigurările sociale de sănătate

135,00

 

 

04

ContribuĠii pentru asigurările de accidente de muncă

10,00

 

 

06

ContribuĠii pentru concedii úi indemnizaĠii

10,00

 

 

07

ContribuĠii la fondul de garantare pt.plata creanĠelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ùI SERVICII

3.134,00

 

20.01

 

Bunuri úi servicii

1.455,00

 

 

01

Furnituri de birou

81,00

 

 

02

Materiale pentru curăĠenie

18,00

 

 

03

Încălzit, iluminat úi forĠă motrică

40,00

 

 

04

Apă, canal úi salubritate

11,00

 

 

05

CarburanĠi úi lubrifianĠi

100,00

 

 

06

Piese de schimb

-

 

 

07

Transport

50,00

 

 

08

Poútă, telecomunicaĠii, radio, tv, internet

80,00

 

 

09

Materiale úi prestări de servicii cu caracter funcĠional

490,00

 

 

30

Alte bunuri úi servicii pentru întreĠinere úi funcĠionare

585,00

 

20.02

 

ReparaĠii curente

70,00

 

20.04

 

Medicamente úi materiale sanitare

2,00

 

 

01

Medicamente

2,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80,00

 

 

01

Uniforme úi echipament

60,00

 

 

03

Lenjerie úi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

20,00

 

20.06

 

Deplasări, detaúări, transferări

420,00

 

 

01

Deplasări interne

80,00

 

 

02

Deplăsări în străinătate

340,00

 

20.11

 

CărĠi, publicaĠii úi materiale documentare

10,00

 

20.12

 

ConsultanĠă úi expertiză

67,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

150,00

 

20.14

 

ProtecĠia muncii

40,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

840,00

 

 

02

Protocol úi reprezentare

20,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaĠa

50,00

 *) Anexa este reprodusă în facsimil.

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./ Articol

 

Paragraf

Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

 

 

04

Chirii

410,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri úi servicii

360,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.188,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.188,00

 

71.01

 

Active fixe

6.188,00

 

 

01

ConstrucĠii

5.900,00

 

 

02

Maúini, echipamente úi mijloace de transport

218,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică úi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

70,00

 

71.03

 

ReparaĠii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

6.100,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

12.630,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

6.530,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

 

6.530,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri úi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 31 persoane;
2) Câútigul mediu brut lunar: 6.514 lei(RON)/salariat;
3) În câútigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă úi suma destinată plăĠii conducătorului unităĠii (suma de 80 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse úi indemnizaĠiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 70 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse úi indemnizaĠiile de delegare (suma de 50 mii lei).