24 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.
Art. 2. —
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 253.


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ANEXĂ*)

 

BUGETUL DE  VENITURI ȘI CHEL TUIELI

pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap. Articol

 

Paragraf

Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

25.893,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

24.893,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

24.893,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

862,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

62,00

 

05

 

Venituri din concesiuni úi închirieri

62,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

800,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

800,00

33.00

10

 

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ùI SERVICII

24.031,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ùI ALTE ACTIVITĂğI

24.031,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare úi conv.profesională

23.928,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii úi alte activităĠi

103,00

42.00

10

 

IV. SUBVENğII

100,00

42.10

 

 

SUBVENğII DE LA ALTE ADMINISTRAğII

100,00

 

 

 

39

 

SubvenĠii de la bugetul de stat către instituĠii publice finanĠate

parĠial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanĠate din FEN postaderare

 

 

100,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂğILOR EFECTUATE

900,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

600,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităĠi úi instrumente postaderare

300,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

48.501,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

24.776,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.391,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

7.930,00

 

 

01

Salarii de bază

7.651,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanĠă

-

 

 

12

IndemnizaĠii plătite unor persoane din afara unităĠii

129,00

 

 

13

IndemnizaĠii de delegare

150,00

 

 

15

AlocaĠii pentru transportul la úi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

312,00

 

 

01

Tichete de masă

312,00

 

 

30

Tichete creúă

-

 

10.03

 

ContribuĠii

2.149,00

 

 

01

ContribuĠii pentru asigurările sociale de stat

1.618,00

 

 

02

ContribuĠii pentru asigurările de úomaj

38,00

 

 

03

ContribuĠii pentru asigurările sociale de sănătate

405,00

 

 

04

ContribuĠii pentru asigurările de accidente de muncă

22,00

 

 

06

ContribuĠii pentru concedii úi indemnizaĠii

66,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ùI SERVICII

11.985,00

 

20.01

 

Bunuri úi servicii

6.120,00

 

 

01

Furnituri de birou

175,00

 

 

02

Materiale pentru curăĠenie

140,00

 

 

03

Încălzit, iluminat úi forĠă motrică

550,00

 

 

04

Apă, canal úi salubritate

200,00

 

 

05

CarburanĠi úi lubrifianĠi

215,00

 

 

08

Poútă, telecomunicaĠii, radio, tv, internet

175,00

 

 

09

Materiale úi prestări de servicii cu caracter funcĠional

3.000,00

 

 

30

Alte bunuri úi servicii pentru întreĠinere úi funcĠionare

1.665,00

 

20.02

 

ReparaĠii curente

880,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.100,00

 

 

01

Uniforme úi echipament

550,00

 

 

03

Lenjerie úi accesorii de pat

100,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

450,00

 *) Anexa este reprodusă în facsimil.

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap. Articol

 

Paragraf

Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

 

20.06

 

Deplasări, detaúări, transferări

770,00

 

 

01

Deplasări interne

250,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

520,00

 

20.11

 

CărĠi, publicaĠii úi materiale documentare

715,00

 

20.12

 

ConsultanĠă úi expertiză

235,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

260,00

 

20.14

 

ProtecĠia muncii

100,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare úi extrajudiciare

75,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.730,00

 

 

01

Reclamă úi publicitate

450,00

 

 

02

Protocol úi reprezentare

50,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaĠă

120,00

 

 

04

Chirii

400,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituĠiei

10,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri úi servicii

700,00

 

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANğARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN)

 

2.400,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.000,00

 

 

01

- Finan܊are na܊ională

148,00

 

 

02

- Finan܊are externă nerambursabilă

842,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

10,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

 

 

01

- Finan܊are na܊ională

-

 

 

02

- Finan܊are externă nerambursabilă

-

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.16

 

Alte facilităĠi úi instrumente postaderare

1.400,00

 

 

01

- Finan܊are na܊ională

445,00

 

 

02

- Finan܊are externă nerambursabilă

945,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

10,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.725,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

23.625,00

 

71.01

 

Active fixe

22.506,00

 

 

01

ConstrucĠii

12.186,00

 

 

02

Maúini, echipamente úi mijloace de transport

8.723,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică úi alte active corporale

823,00

 

 

30

Alte active fixe

774,00

 

71.03

 

ReparaĠii capitale aferente activelor fixe

1.119,00

72

 

 

Titlul XIII. ACTIVE FINANCIARE

100,00

 

72.01

 

Active financiare

100,00

 

 

01

Participarea la capitalul social al societă܊ilor comerciale

100,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

25.893,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

48.501,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

22.608,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

 

22.608,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri úi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 171 persoane;
2) Câútigul mediu brut lunar: 3.711 lei(RON)/salariat;
3) În câútigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă úi suma destinată plăĠii conducătorului unităĠii (suma de 81 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse úi indemnizaĠiile membrilor Consiliului de Conducere úi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităĠii (suma de 129 mii lei), precum úi indemnizaĠiile de delegare (suma de 150 mii lei).