20 August, 2017

Având în vedere dispozițiile art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin.

Art. I.
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450  din  24  mai  2006,  cu  modificările  și  completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de contribuabili are obligația de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situații:
a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
b) la solicitarea autorităților publice, în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
c) din oficiu, în situația în care se schimbă competența de administrare a creanțelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situații prevăzute de lege;
d) la solicitarea deținătorilor de părți sociale la o societate comercială, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), solicitanții depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabil. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă și prin mijloace de transmitere la distanță, însoțită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. În situația în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată organului fiscal competent în termen de două zile de la data primirii.”
2. La articolul 1, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:
„(23) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conțină următoarele elemente:
a) datele de identificare ale autorității solicitante;
b) datele de identificare ale contribuabilului; în acest caz este obligatorie menționarea denumirii/numelui și prenumelui, precum și a codului de identificare fiscală al contribuabilului;
c) temeiul legal al solicitării;
d) scopul solicitării.”
3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) În situația în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deținătorul de părți sociale organul fiscal competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deținător de părți sociale.”
4. La articolul 5 alineatul (8), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) la pct. III — mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului, cum ar fi eșalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, mențiuni referitoare la starea obligațiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condițiile legii, precum și la modalitatea de plată a taxei extrajudiciare de timbru;”.
5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în situația în care contribuabilul dorește să obțină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menționează numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plătește o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate. În cazul în care plata taxei extrajudiciare de timbru se efectuează prin aplicarea și anularea de timbre fiscale, conform legii, timbrul propriu-zis se aplică pe un exemplar original care se comunică solicitantului, matca se aplică pe un exemplar original care se păstrează la organul fiscal emitent, iar pe celelalte exemplare originale se fac mențiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru. În situația în care plata se efectuează prin celelalte modalități prevăzute de lege, se fac mențiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru pe toate exemplarele certificatului.”
6. Anexa nr. 2 „Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală”, cod M.F.P. — A.N.A.F. 14.13.25.99, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art
. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu


București, 27 martie 2013.
Nr. 393.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 752/2006)

 

 

CERERE

DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE  FISCALĂ

 

A.

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

1.   Denumire/Nume úi prenume ……………………………………………………………………….

2.   Cod de identificare fiscală …………………………………………………………………………..

3.   Număr de ordine  în registrul comerĠului  ……………………………………………………

4.   Date privind domiciliul fiscal

JudeĠ …………………………………. Sector ………. Localitate ……………………………. Stradă ………………………………………………………… Nr. …………. Bloc……………… Scară ……………. Etaj …………….. Ap. ……………. Cod poútal ………………………… Fax ………………………………………………. Telefon ……………………………………….. E-mail …………………………………………………………………………………………………

B.

DATE DE IDENTIFICARE A DEğINĂTORULUI DE PĂRğI SOCIALE LA O SOCIETATE COMERCIALĂ

 

1.   Denumire/Nume úi prenume ……………………………………………………………………….

2.   Cod de identificare fiscală…………………………………………………………………………..

3.   Număr de ordine  în registrul comerĠului

4.   Date privind domiciliul fiscal/Adresa

JudeĠ …………………………………. Sector ………. Localitate ……………………………. Stradă ………………………………………………………… Nr. …………. Bloc……………… Scară ……………. Etaj …………….. Ap. ……………. Cod poútal ………………………… Fax ………………………………………………. Telefon ……………………………………….. E-mail …………………………………………………………………………………………………

C.

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

 

1. Reprezentare prin împuternicit         O

Nr. act împuternicire …………………………….. Data …………………………………

 

2. Date de identificare a împuternicitului

Nume, prenume/ Denumire ………………………………………………………………………………… Adresa: JudeĠ …………………………………. Sector ………. Localitate …………………………….

Stradă ………………………………………………………… Nr. …………. Bloc……………….

Scară ……………. Etaj …………….. Ap. ……………. Cod poútal …………………………. Fax ………………………………………………. Telefon …………………………………………. E-mail …………………………………………………………………………………………………..

Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………….

D.

MenĠiuni  privind obligaĠiile  fiscale neachitate până  în ultima  zi a lunii  anterioare depunerii cererii,  potrivit  evidenĠei pe care o deĠin*):

- lei -

 

Nr.crt.

Denumirea obligaĠiei fiscale de plată

ObligaĠii fiscale principale

ObligaĠii fiscale accesorii

 

 1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

……

 

 

 

E.

MenĠiuni privind achitarea taxei extrajudiciare de timbru **):

Achitat  prin ………………………………………………………… din data de ………………………………………

 

SOLICIT*):

a)  eliberarea certificatului de atestare fiscală în  …….. exemplare.

b)  completarea  secĠiunii  C  din  Certificatul  de  atestare  fiscală   „InformaĠii  pentru  verificarea eligibilităĠii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile:

 

DA                      NU

c) completarea secĠiunii  D din  Certificatul de  atestare fiscală  „ALTE  MENğIUNI” cu  detalierea informaĠiilor de la secĠiunile A úi B din certificat:

DA                      NU

d) completarea secĠiunii D din Certificatul de atestare fiscală „ALTE  MENğIUNI” cu  sumele certe, lichide úi exigibile pe care le am de încasat  de la autorităĠi contractante:

DA                     NU

AutorităĠile contractante úi cuantumul sumelor  de încasat  sunt următoarele:

Denumirea autorităĠii contractante              Nr. úi data documentului emis de autoritatea             Suma contractantă                                     (lei)

 

…………………………………………………..                   ………………………………………………                   ………..

………………………………………………….                    ………………………………………………                   ………..

………………………………………………….                    ………………………………………………                   ………..

 

e) completarea secĠiunii  D din  Certificatul de  atestare fiscală  “ALTE  MENğIUNI” cu  precizări referitoare la ……………………………………………………………………………………………………………………………***)

Numele úi prenumele …………………………………………….. FuncĠia …………………………………………………………………

Semnătura úi útampila ……………………………………………. Data …………./………………/…………..

Se completează de către organul fiscal

Denumire organ fiscal ………………………………………………………………………………………………………. Nr. de înregistrare ……………………………………….. Data înregistrării …………/……………../…………….. Numele úi prenumele persoanei care a verificat ……………………………………………………………………

Număr legitimaĠie ……………………………………………………….

*) Nu se completează în cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deĠinătorii de părĠi sociale.
**) Se completează obligatoriu în cazul solicitării eliberării certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanĠă.
***) Se fac menĠiuni cu privire la starea obligaĠiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condiĠiile legii, etc.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod M.F.P. – A.N.A.F. 14.13.25.99