20 August, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. 208 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcția juridică, litigii și resurse umane din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor  de  origine  animală  care  nu sunt  destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Vladimir Alexandru  Mănăstireanu

 

București, 22 martie 2013.
Nr. 30.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 27 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitar-veterinară a unităților și a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

Nr. crt.

 

Denumirea unității conform legislației specifice

 

U.M.

Tarife de autorizație

— lei/U.M. —

1.

Unități specializate care asigură servicii DDD

unitate

300

2.

Exploatație comercială de bovine*

unitate

257

3.

Exploatație comercială de ovine* Exploatație comercială de caprine* Exploatație comercială de ecvine*

unitate

257

4.

Exploatație comercială de porcine*

unitate

257

5.

Exploatație comercială de păsări*

unitate

257

6.

Stație de incubație de tip industrial

unitate

300

7.

Exploatație apicolă comercială

unitate

257

8.

Exploatație de iepuri și animale de blană*

unitate

257

9.

Exploatație pentru creșterea animalelor ballai

unitate

257

10.

Exploatație didactică și experimentală

unitate

257

11.

Baze de achiziții pentru animale vii

unitate

257

12.

Centre de colectare de animale vii

unitate

257

13.

Exploatație de carantină

unitate

257

14.

Puncte de control

unitate

257

15.

Târguri de animale vii

unitate

224

16.

Exploatație de producție în domeniul acvaculturii

unitate

257

17.

Biobază pentru animale de experiență

unitate

111

18.

Unități de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

770

19.

Unități de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a II-a, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

770

20.

Unități de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a III-a, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

770

21.

Unități de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare — capacitate mare/mică

unitate

770

22.

Unități de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru utilizări tehnice

unitate

643

23.

Unități de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare

unitate

770


Nr. crt.

 

Denumirea unității conform legislației specifice

 

U.M.

Tarife de autorizație

— lei/U.M. —

24.

Unități de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

unitate

770

25.

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman

unitate

514

26.

Unitate oleochimică categoria a II-a

unitate

643

27.

Unitate oleochimică categoria a III-a

unitate

643

28.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării — categoriile I și a II-a

unitate

514

29.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării — categoria a III-a

unitate

514

30.

Depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic —

categoriile I, a II-a și a III-a

unitate

643

31.

Unitate de depozitare a produselor procesate categoriile I, a II-a și a III-a

unitate

257

32.

Unitate pentru producerea produselor din pește pentru hrana animalelor

Fabrică de făină de pește — categoria a III-a

unitate

386

33.

Genotecă de animale

unitate

11

34.

Mijloc de transport cu dotări specifice

unitate

321

35.

Transportator de animale vii

unitate

321

36.

Mijloc de transport de animale vii în călătorii rutiere de scurtă durată

unitate

321

37.

Mijloc de transport de animale vii în călătorii rutiere de lungă durată

unitate

524

38.

Mijloc de transport naval pentru animale vii

unitate

1.019

39.

Mijloc de transport de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

unitate

386

40.

Unitate utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

41.

Unitate utilizatoare de produse pentru obținerea hranei nerumegătoarelor și rumegătoarelor, conform anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

42.

Unitate producătoare de hrană pentru animale de companie — hrană uscată, articole de masticație, hrană crudă, hrană umedă

unitate

386

43.

Instalație de combustie a grăsimilor animale ecarisate, conform Regulamentului (CE)

nr. 1.774/2002, cu amendamentele ulterioare

unitate

224

* În cererea formulată de către operatorul economic se menționează obligatoriu profilul activității: exploatație de vaci de lapte, îngrășătorie; exploatație comercială de porcine pentru reproducție, reproducție și selecție, îngrășătorie; exploatație de ovine pentru reproducție, reproducție și selecție, îngrășătorie; exploatație de păsări pentru reproducție, inclusiv stație de incubație; broiler; pui ecluzionați, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă animale de blană; exploatațiile de origine care intenționează să realizeze comerț intracomunitar/export în țări terțe trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar pentru comerț intracomunitar/export în țări terțe.