20 August, 2017

Având în vedere prevederile Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și a Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2 referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, precum și înființarea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului — S.A. Petroșani începând cu data de 1 noiembrie 2012 potrivit reglementărilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului — S.A. Petroșani, pentru anul 2013, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.
Art. 2. —
(1) Ajutorul de stat în sumă totală de 163.000 mii lei pentru anul 2013, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, se acordă potrivit aprobării Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2, astfel:
a) pentru produsul huilă energetică livrat de unitățile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat în sumă de 131.048 mii lei, destinat acoperirii pierderilor aferente producției curente, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
b) pentru unitățile intrate în proces de închidere definitivă, în anul 2013 se acordă ajutor de stat pentru suportarea costurilor excepționale în sumă de 31.952 mii lei, costuri care nu sunt legate de producția curentă.
(2) Justificarea costurilor excepționale prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în baza unui decont justificativ al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului economiei, cu avizul ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. —
(1) Ministerul Economiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât prețul cărbunelui livrat de unitățile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât prețurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terțe țări.
(2) Nerespectarea de către Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului — S.A. Petroșani a condițiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Economiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condițiile legii.PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul economiei, Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

 

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

Calculul ajutorului de stat destinat acoperirii pierderilor aferente producției curente pentru anul 2013

 

Produsul

(unitatea)

 

Cantitatea

(Gcal)

 

Subvenția unitară

(lei/UM)

 

Subvenție totală

(mii lei)

Huilă energetică

1.530.760

85,61

131.048

TOTAL:

1.530.760

85,61

131.048