21 August, 2017

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) și art. 29 alin. (3) și (5) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României adoptă prezenta decizie.

Art. 1. —
Colegiul de Conducere a luat act de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, aprobate de Colegiul Curții de Arbitraj Comercial Internațional, acestea conținând modificările necesare ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. —
Colegiul de Conducere a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 3. —
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Naționale,

Mihail M. Vlasov
București, 6 martie 2013.
Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1


Formele arbitrajului

REGULI

de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional

Dispoziții de principiu

Art. 1. —
(1) Părțile, prin convenția arbitrală, sunt libere să prevadă:
a) că litigiile lor vor fi supuse unei instituții permanente de arbitraj, caz în care arbitrajul se va desfășura în conformitate cu dispozițiile Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Codului de procedură civilă în măsura în care aceste norme nu contrazic prezentele reguli de procedură arbitrală, denumite în continuare reguli, cu dispozițiile art. 1 pct. 2 lit. b) și ale art. 4 alin. (1) din Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, aprobat prin decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României;
b) că litigiile vor fi supuse unui arbitraj ad-hoc în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Codului de procedură civilă, cu dispozițiile din convențiile internaționale la care România este parte și cu dispozițiile din prezentele reguli care privesc arbitrajul ad-hoc.
(2) Nominalizarea instituției permanente de arbitraj prin convenția arbitrală cu privire la soluționarea litigiilor determină competența exclusivă a respectivei instituții, iar părțile optează automat, prin această desemnare, pentru aplicarea regulilor sale de procedură, orice derogare de la această prevedere fiind nulă. În organizarea și desfășurarea arbitrajului se vor aplica regulile de procedură ale instituției permanente de arbitraj desemnată, în vigoare la momentul sesizării acesteia.
(3) În cazul în care instituția permanentă de arbitraj nu este nominalizată și părțile au prevăzut în convenția arbitrală soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului instituționalizat, în lipsa altor indicii, competența va fi determinată de regulile arbitrajului instituționalizat, unde s-a înregistrat cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală de către reclamant.
(4) În condițiile în care în convenția arbitrală părțile au prevăzut că litigiile lor vor fi supuse unei proceduri arbitrale ad-hoc, părțile vor avea dreptul:
a) de a-și numi arbitrii, titulari și supleanți sau de a stabili modalitățile potrivit cărora vor fi numiți aceștia, în caz de litigiu, numărul lor, precum și modalitatea de numire a unui supraarbitru, titular și supleant, în cazul tribunalului colegial;
b) de a-și stabili regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii;
c) de a determina locul arbitrajului;
d) de a stabili limba în care se vor prezenta înscrisurile și se vor desfășura dezbaterile

Competența exclusivă a tribunalului arbitral

Art. 2. —
Încheierea convenției arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul acesteia, competența instanțelor judecătorești.

PARTEA I

Arbitraj instituționalizat

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Organizarea arbitrajului instituționalizat

Natura juridică a litigiilor arbitrabile

Capacitatea persoanelor de a încheia convenții de arbitraj

Art. 3. —
(1) Organizarea arbitrajului instituționalizat se face de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumită în continuare Curte de Arbitraj, și de către curțile de arbitraj de pe lângă camerele județene, conform dispozițiilor art. 4 lit. i), art. 28 alin. (2) lit. e) și art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În soluționarea litigiilor, tribunalele arbitrale vor aplica prezentele reguli, care se vor completa cu normele Codului de procedură civilă, după caz, în măsura în care acestea nu contravin dispozițiilor cuprinse în reguli.
Art. 4. —
(1) Curtea de Arbitraj organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale, pe calea arbitrajului instituționalizat sau ad-hoc, dacă părțile au încheiat, în acest sens, o convenție arbitrală scrisă și solicită acest lucru în mod expres.
(2) Litigiu arbitral, în înțelesul prezentelor reguli, este orice litigiu derivând dintr-un contract, inclusiv referitor la încheierea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, ca și din alte raporturi juridice arbitrabile.
(3) Litigiul este intern când părțile au naționalitatea sau cetățenia română, iar raportul juridic nu conține elemente de extraneitate care să pună în discuție aplicarea legii străine.
(4) Litigiul este internațional când decurge dintr-un raport juridic care interesează comerțul internațional sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate.
Art. 5. —
Persoanele care au capacitatea deplină de exercițiu a drepturilor pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă și capacitatea persoanelor, relațiile de familie, precum și drepturile asupra cărora părțile nu pot să dispună.

Definirea arbitrajului instituționalizat
Art. 6. —
(1) Arbitrajul instituționalizat constă în încredințarea, prin convenția arbitrală, Curții de Arbitraj să judece un litigiu determinat.

Tribunalul arbitral
(2) Arbitrul unic sau după caz, totalitatea arbitrilor și supraarbitrilor învestiți constituie, în sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curții de Arbitraj.
(3) Tribunalul arbitral constituit este abilitat să judece un litigiu determinat și să pronunțe o hotărâre definitivă executorie și obligatorie pentru părți potrivit prezentelor reguli.
Asigurarea drepturilor părților

Obligația de confidențialitate

Art. 7. —
În întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părților, sub sancțiunea nulității hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare și a principiului contradictorialității.
Art. 8. —
(1) Dosarul litigiului este confidențial. Nicio persoană, în afara celor implicate în desfășurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fără acordul scris al părților.
(2) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum și personalul camerelor de comerț au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a publica sau a divulga datele de care iau cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, fără a avea încuviințarea părților.

Excepții                

Art. 9. —
(1) Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părților. Ele pot fi însă publicate parțial ori în rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări ori culegeri de practică arbitrală, fără a se da numele sau denumirea părților ori date care ar putea prejudicia interesele lor.
(2) Președintele Curții de Arbitraj, iar în lipsa acestuia prim-vicepreședintele, poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în scopuri științifice sau de documentare după rămânerea definitivă a hotărârilor arbitrale.

Buna-credință       

Art. 10. —
Părțile au îndatorirea să își exercite drepturile procedurale prevăzute în prezentele reguli și în celelalte norme de procedură aplicabile cu bună-credință și potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute. Ele au obligația să coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfășurarea corespunzătoare a litigiului și pentru finalizarea acestuia în termenul stabilit.

Încercarea de soluționare amiabilă

Art. 11. —
(1) În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluționarea acestuia pe baza înțelegerii părților.

Termen rezonabil  

(2) La fiecare termen părțile sunt întrebate dacă au ajuns la o înțelegere amiabilă.
(3) Tribunalul arbitral va depune diligențe spre a facilita asemenea înțelegeri, astfel încât litigiul supus arbitrajului să fie soluționat într-un termen rezonabil, permițând reluarea raporturilor normale între părți.

 CAPITOLUL II

Convenția arbitrală Clauza compromisorie

Convenția arbitrală

Art. 12. —
(1) Convenția arbitrală se încheie în scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal, fie sub forma unei înțelegeri de sine stătătoare, denumită compromis.
(2) Prin clauza compromisorie părțile convin ca litigiile ce se vor naște din contractul în care ea este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluționate pe calea arbitrajului.
(3) Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care a fost înscrisă.

Compromisul       

(4) Prin compromis părțile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluționat pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancțiunea nulității, obiectul litigiului.

Alte forme              

Art. 13. —
(1) Convenția arbitrală poate rezulta și din introducerea de către reclamant a unei cereri de arbitrare/acțiuni arbitrale și acceptarea pârâtului ca această cerere/acțiune arbitrală să fie soluționată de Curtea de Arbitraj.
(2) Acceptarea pârâtului trebuie să fie expresă și consemnată în scris.

Încheierea convenției arbitrale de către stat și autoritățile publice

Art. 14. —
În condițiile legii sau ale convențiilor internaționale la care România este parte, statul și autoritățile publice au dreptul de a încheia convenții arbitrale pentru soluționarea litigiilor arbitrabile. Persoanele juridice de drept public, care au în obiectul lor de activitate și activități economice, au dreptul să încheie convenții arbitrale în afară de cazul în care actul lor de înființare și organizare ori legea prevăd altfel.

CAPITOLUL III

Tribunalul arbitral

 

 Constituirea tribunalului arbitral

Art. 15. —
(1) Tribunalul arbitral este constituit din arbitri și este format fie dintr-un arbitru unic, fie din 3 arbitri dintre care unul este supraarbitru.

Competență          
(2) Soluționarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral învestit.
Art. 16. —
În funcție de complexitatea cauzei și de valoarea obiectului litigiului, tribunalul arbitral este alcătuit dintr-un arbitru unic sau din 2 arbitri și un supraarbitru.

Autoritatea de nominare

Desemnarea arbitrului

Independența arbitrilor Numirea, revocarea, înlocuirea arbitrilor

Art. 17. —
Autoritatea de nominare a arbitrilor și supraarbitrilor este exercitată de un membru al Plenului Curții de Arbitraj în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj.
Art. 18. —
(1) Autoritatea de nominare desemnează pentru fiecare litigiu determinat arbitrii titulari și arbitrii supleanți dintre persoanele înscrise în Lista de arbitri, având în vedere pregătirea profesională, experiența și implicarea acestora în activitatea Curții de Arbitraj, după consultarea elementelor din dosar care permit să aprecieze complexitatea cauzei și valoarea litigiului, precum și supraarbitrul titular și supleantul acestuia.
(2) Supraarbitrul și/sau arbitrii desemnați ca supleanți au obligația, după semnarea Actului de misiune, să înlocuiască, în caz de absență pentru motive justificate, pe titular în judecarea litigiului.
(3) Pentru activitatea prestată în înlocuirea titularului, supleantul primește din onorariu o sumă stabilită de președintele sau prim-vicepreședintele Curții de Arbitraj proporțional cu gradul de implicare în soluționarea dosarului.
Art. 19. —
Arbitrii sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor lor jurisdicționale. Art. 20. — Arbitrii sunt numiți, revocați sau înlocuiți după cum urmează:

Numirea arbitrilor

A. Numirea arbitrului se face de către Autoritatea de nominare prin desemnare, dintre arbitri înscriși în Lista de arbitri a Curții de Arbitraj. Autoritatea de nominare desemnează supraarbitrul titular și supraarbitrul supleant din cuprinsul Listei de supraarbitri a Curții de Arbitraj.

Revocarea arbitrilor

B. Revocarea arbitrului se face pentru săvârșirea uneia dintre următoarele fapte:
a) în situația în care, după semnarea Actului de misiune, renunță în mod nejustificat la misiunea de arbitru/supraarbitru;
b) în situația în care, fără motiv justificat, nu participă la ședința de arbitrare;
c) în situația în care, fără motive temeinice, tergiversează soluționarea litigiului;
d) în situația în care nu se pronunță hotărârea în termenul stabilit prin dispozițiile prezentelor reguli;
e) în situația în care nu se respectă caracterul confidențial al arbitrajului.

Înlocuirea arbitrilor

Procedura revocării

Recuzarea arbitrilor, asistenților arbitrali și experților

Abținerea arbitrilor

Incompatibilități rezultate din calitatea de avocat

Răspunderea arbitrilor

C. Înlocuirea arbitrului/supraarbitrului se dispune, în caz de abținere, recuzare, revocare, renunțare, deces ori alte cauze de împiedicare, în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință a unei astfel de împrejurări, de către Autoritatea de nominare.
Art. 21. —
(1) Constatarea intervenirii cazurilor de înlocuire poate fi făcută de orice membru al Colegiului Curții de Arbitraj, denumit în continuare Colegiu, și se analizează în Colegiu.
(2) Înscrisul întocmit potrivit alin. (1), cu avizul Colegiului, se înregistrează la Secretariatul Curții de Arbitraj și se înaintează Autorității de nominare cu referat de revocare și înlocuire a arbitrului/supraarbitrului.
Art. 22. —
(1) Recuzarea arbitrilor, asistenților arbitrali și experților se supune dispozițiilor din Codul de procedură civilă care privesc recuzarea judecătorilor/grefierilor.
(2) Cererea de recuzare se soluționează de tribunalul arbitral, fără participarea arbitrului recuzat, acesta fiind înlocuit de un membru al Colegiului desemnat de președintele sau prim-vicepreședintele Curții de Arbitraj.
Art. 23. —
Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sancțiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data când partea a luat cunoștință de numirea arbitrului sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare.
Art. 24. —
(1) Arbitrul sau supraarbitrul care, după semnarea Actului de misiune, constată că în privința sa există o cauză de recuzare ori altă cauză, care pune la îndoială independența și imparțialitatea sa, este obligat să se abțină. Declarația de abținere se consemnează în încheierea de ședință, iar locul său va fi luat de arbitrul/supraarbitrul supleant.
(2) Dacă nici acesta nu își poate îndeplini misiunea se va desemna un alt arbitru/supraarbitru titular și un alt arbitru/supraarbitru supleant, conform prezentelor reguli.
(3) Prin încheierea de soluționare a cererii de recuzare sau de abținere se stabilește, după caz, și data reluării procesului arbitral.
Art. 25. —
(1) Arbitrul care este și avocat, înscris pe tabloul avocaților compatibili, nu poate intra în compunerea unui tribunal arbitral învestit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfășurat sau urmează a desfășura activități avocațiale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părțile aflate în acel litigiu în fața tribunalelor constituite sub egida Curții de Arbitraj.
(2) Activitățile avocațiale prevăzute la alin. (1) nu pot fi exercitate de avocatul care este și arbitru într-un litigiu determinat, nici direct și nici prin substituirea sa de către un alt avocat din cadrul formei organizatorice de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte.
Art. 26. —
Arbitrii sunt răspunzători de daunele cauzate părților în condițiile dreptului comun în materie, pentru motivele prevăzute la art. 20 lit. B din prezentele reguli.

CAPITOLUL IV

Procedura prearbitrală

SECȚIUNEA 1

Sesizarea Curții de Arbitraj

Cererea de sesizare a Curții de Arbitraj. Elemente

Art. 27. —
(1) Cererea prin care reclamantul sesizează Curtea de Arbitraj cu soluționarea unui litigiu, denumită în continuare cerere de arbitrare/acțiune arbitrală, trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) numele și prenumele, domiciliul și, după caz, domiciliul ales al persoanei fizice ori pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea se vor menționa și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, ale reclamantului și ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant. Dacă reclamantul locuiește/își are sediul în străinătate, va arăta și reședința aleasă în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind litigiul arbitral, precum și adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax ori alte asemenea;
b) numele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia și sediul profesional. Dovada calității de reprezentant se va alătura cererii, inclusiv înscrisul doveditor al calității de reprezentant legal sau, după caz, extras din Registrul public în care este menționată împuternicirea reprezentantului persoanei juridice de drept privat;
c) obiectul și valoarea cererii, precum și modalitatea prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;
d) motivele de fapt și de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se face cu arătarea, după caz, a înscrisurilor și a relevanței lor, a numelui și domiciliului martorilor și a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei și a expertului consilier propus, a întrebărilor pentru interogatoriu, în cazul persoanelor juridice;
e) menționarea convenției arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată sau copie de pe compromis;
f) semnătura părții și ștampila în cazul persoanelor juridice. Dacă cererea este introdusă prin avocat, ea va fi semnată de acesta, aplicând ștampila.
(2) Înscrisurile se depun în original sau în copie certificată de parte.

Înregistrarea cererii

Documente remise părților

Informații comunicate reclamantului

Informații comunicate pârâtului

Cererea reconvențională

(3) Dacă cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală sau înscrisurile sunt formulate într-o limbă străină, Secretariatul Curții de Arbitraj din oficiu solicită părții să prezinte o traducere a lor în limba română.
(4) Orice document netradus nu este câștigat cauzei.
(5) Părțile pot solicita în scris ca traducerea să fie efectuată prin grija Secretariatului Curții de Arbitraj, cu suportarea costurilor respective.
(6) Cererea de arbitrare/Acțiunea arbitrală și anexele sale vor fi prezentate într-un număr de exemplare suficient pentru a se depune la dosarul cauzei și pentru a se comunica părții adverse și fiecărui arbitru. Pentru arbitri, exemplarele se comunică numai în format electronic.
Art. 28. —
(1) Cererea astfel întocmită, însoțită de dovada achitării taxei de înregistrare prevăzute în Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, este înregistrată la Secretariatul Curții de Arbitraj și va fi repartizată pentru efectuarea procedurii pregătitoare unui asistent arbitral, după criteriul alfabetic al numelui său, în ordinea înregistrării cauzelor.
(2) Data introducerii cererii de arbitrare se consideră ziua înregistrării acesteia la Secretariatul Curții de Arbitraj, iar, în cazul expedierii ei cu scrisoare recomandată prin poștă, data prevăzută în ștampila oficiului poștal de expediere. Plicul se atașează cererii.
(3) Cererea depusă personal nu se înregistrează dacă nu s-a făcut dovada achitării taxei de înregistrare și se restituie de îndată reclamantului, care poate s-o depună din nou în momentul îndeplinirii cerințelor. Dacă cererea a fost trimisă prin poștă fără dovada achitării taxei de înregistrare, Secretariatul Curții de Arbitraj comunică de urgență, prin telefon, fax, poștă electronică etc., reclamantului această cerință și îi acordă un termen de maximum 5 zile pentru a suplini această lipsă. Dacă nu se face dovada plății, cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală rămâne în nelucrare.
Art. 29. —
(1) Asistentul arbitral, căruia i-a fost repartizată în lucru cererea înregistrată, va trimite părților, împreună cu Actul de înștiințare, Codexul arbitral, precum și orice alte documente care privesc litigiul arbitral.
(2) Fiecare parte are dreptul de a primi copii de pe toate documentele ce privesc litigiul și care provin de la cealaltă parte.
Art. 30. —
Părțile vor primi prin Actul de înștiințare următoarele informații:
1. Reclamantul va fi încunoștințat despre:
a) obligația completării tuturor elementelor acțiunii arbitrale;
b) obligația financiară față de Curtea de Arbitraj stabilită potrivit Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale;
c) obligația de a depune documentele care fac dovada susținerilor din cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală pentru a fi comunicate celorlalte părți, în cazul în care nu au fost depuse odată cu cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală.
2. a) Pârâtului i se vor comunica o copie de pe acțiunea reclamantului și copii de pe actele depuse de reclamant și va fi încunoștiințat despre obligația de a-și exprima poziția cu privire la cererea reclamantului, prin întâmpinare, care va cuprinde:
— numele și prenumele, domiciliul sau reședința pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor, precum și, după caz, codul numeric personal ori numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal și contul bancar, datele privind reprezentantul împuternicit al persoanei juridice de drept privat, conform mențiunilor din Registrul public în care aceasta este înmatriculată, adresa aleasă de reclamant, după caz, pentru comunicările privind procesul;
— excepțiile de procedură pe care pârâtul le ridică la cererea reclamantului;
— răspunsul la toate capetele de fapt și de drept ale cererii;
— dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere;
— semnătura.
b) La întâmpinare se vor alătura atâtea copii de pe întâmpinare câți reclamanți sunt; de asemenea, se va alătura același număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, plus un rând de copii pentru tribunalul arbitral.
c) Dacă mai mulți reclamanți au un singur reprezentant sau un reclamant stă în judecată în mai multe calități juridice, se va depune câte o singură copie la dosar pentru aceste părți.
d) Când sunt mai mulți pârâți, aceștia pot răspunde toți împreună sau numai o parte din ei, printr-o singură întâmpinare.
e) Nedepunerea întâmpinării nu înseamnă recunoașterea pretențiilor reclamantului, dar, dacă din această cauză litigiul se amână, pârâtul va putea fi obligat, la cererea reclamantului, la plata cheltuielilor cauzate prin amânare.
f) Pârâtul are dreptul de a formula pretenții împotriva reclamantului din cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală prin cerere reconvențională, dacă ele derivă din același raport juridic.
g) Cererea reconvențională trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală și se soluționează odată cu aceasta. Când însă numai cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală este în stare de a fi soluționată, cererea reconvențională poate fi soluționată separat. Tribunalul arbitral dispune în acest caz prin încheiere.

Natura juridică a termenelor

 Achitarea taxelor și a cheltuielilor arbitrale

 Fixarea termenului de arbitrare

Obligațiile asistentului arbitral

h) Pretențiile cererii reconvenționale se supun plății taxelor și cheltuielilor calculate conform Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale. Plata urmează a fi făcută în termen de 10 zile de la data primirii adresei privind taxa arbitrală. Termenul este un termen de decădere. Neplata taxelor determină anularea cererii reconvenționale ca netaxată.
Art. 31. —
(1) Termenele prevăzute în prezentele reguli sunt termene de decădere atunci când în text se prevede expres aceasta.
(2) Calculul tuturor termenelor se face pe zile libere.
Art. 32. —
(1) În termen de 10 zile de la data primirii Actului de înștiințare, reclamantul trebuie să achite taxele și cheltuielile arbitrale, în cuantumul stabilit de Secretariatul Curții de Arbitraj, potrivit Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale.
(2) Cu toate acestea, în funcție de circumstanțele cauzei, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit prin rezoluție motivată de către președintele sau prim-vicepreședintele Curții de Arbitraj până la primul termen fixat pentru arbitrare.
(3) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în condițiile comunicate de către Secretariatul Curții de Arbitraj, cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală rămâne în nelucrare.
Art. 33. —
(1) În termen de 3 zile de la data constituirii tribunalului arbitral, președintele sau prim- vicepreședintele Curții de Arbitraj fixează termen de arbitrare pentru data când părțile vor fi citate.
(2) Termenul nu poate fi mai mic de 21 de zile de la data expedierii citațiilor către părți.
(3) Cu cel puțin 5 zile înaintea primului termen de judecată, asistentul arbitral va contacta părțile pentru a verifica pregătirea dosarului în vederea soluționării litigiului. Comunicarea cu părțile se poate face telefonic, prin fax sau e-mail etc., asistentul arbitral depunând la dosarul cauzei o notă cu privire la cele discutate ori, în caz de imposibilitate de comunicare, cu privire la motivul împiedicării.

SECȚIUNEA a 2-a

Comunicarea actelor de procedură

 

Comunicarea actelor de procedură

Art. 34. —
(1) Secretariatul Curții de Arbitraj, prin asistentul arbitral căruia i-a fost repartizat litigiul, asigură comunicarea actelor de procedură, prin orice mijloace care fac posibilă transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia: scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau recipisă poștală de predare, executor judecătoresc, poștă rapidă, poștă electronică, telegramă, telex, telefax, curier.
(2) Comunicările telefonice vor fi consemnate în dosar, printr-o notă telefonică, de către asistentul arbitral cu menționarea datei, orei convorbirii, a persoanei contactate și a numărului de telefon apelat.
(3) Înscrisurile comunicate părților se consideră înmânate și în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru a le ridica, deși există dovada avizării sale la adresa indicată.
(4) Înscrisurile pot fi comunicate și direct părții ori reprezentantului ei legal sub semnătura certificată de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curții de Arbitraj, cu precizarea datei înmânării.
(5) Dovezile de comunicare se depun la dosarul litigiului.
(6) Comunicările se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cererea de arbitraj/întâmpinare/cererea reconvențională ori în contractul sau în corespondența dintre părți.
(7) Orice schimbare de adresă nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la cunoștință, în scris, Secretariatului Curții de Arbitraj sau tribunalului arbitral în ședință.
(8) Când reclamantul învederează, motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul/sediul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, tribunalul arbitral va putea încuviința citarea acestuia prin publicitate, dispozițiile din Codul de procedură civilă aplicându-se în mod corespunzător.
(9) Reclamantului sau pârâtului care are domiciliul/sediul în străinătate și care a fost citat pentru primul termen în condițiile prevăzute de prezentele reguli, dar nu și-a respectat obligația de a-și alege un domiciliu în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind litigiul arbitral, i se vor trimite comunicările ulterioare prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poștă a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază ținând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.
(10) Părțile cu domiciliul/sediul în străinătate vor primi actele de procedură în formulare bilingve, în limba română și într-o limbă de circulație internațională.

SECȚIUNEA a 3-a

Cheltuielile arbitrale

Alcătuirea cheltuielilor arbitrale

Taxele arbitrajului

Art. 35. —
Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de înregistrare, taxa administrativă, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocaților, ale experților și consilierilor, cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, martorilor, experților și consilierilor și alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.
Art. 36. —
(1) Taxa de înregistrare și taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj în organizarea și desfășurarea arbitrajului instituționalizat.

Suportarea cheltuielilor de arbitrare

(2) În cazul arbitrajului ad-hoc, componenta care reprezintă taxa administrativă din taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj și se achită conform Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale.
(3) Secretariatul Curții de Arbitraj va comunica părții taxa de înregistrare și taxa arbitrală sau, după caz, taxa de înregistrare și taxa administrativă, obligatorii conform Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale.
(4) Cuantumul onorariilor stabilite prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale se raportează la un singur arbitru în cazul arbitrajului instituționalizat, iar în cazul arbitrajului ad-hoc onorariile arbitrilor sunt prevăzute și se plătesc conform înțelegerii părților stipulate în convenția arbitrală.
(5) Dacă taxa de înregistrare, taxa administrativă și onorariile arbitrilor nu se plătesc conform normelor sus- menționate, nu se va da curs cererii respective și nici nu se va declanșa procedura arbitrală.
(6) Cheltuielile arbitrale se pot împărți între părți potrivit înțelegerii dintre ele.
(7) În lipsa unei asemenea înțelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a căzut în pretenții integral sau, dacă cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală este admisă în parte, cheltuiala reprezentând taxa arbitrală va fi acordată proporțional cu pretențiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli în măsura în care va aprecia că sunt justificate, în funcție de utilitatea și necesitatea lor raportate la circumstanțele cauzei.

Micșorarea onorariilor

Plata de despăgubiri

(8) Tribunalul arbitral va putea, din oficiu sau la cererea părții interesate, să micșoreze onorariile avocaților, experților, interpreților, ori de câte ori va constata motivat că sunt nepotrivit de mari față de valoarea litigiului sau de munca prestată. În cazul avocaților, măsura luată de tribunalul arbitral nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.
(9) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a cărei culpă s-au cauzat celeilalte părți cheltuieli inutile la plata acestora, cu titlu de despăgubiri.

SECȚIUNEA a 4-a

Constituirea tribunalului arbitral

Modalități de constituire a tribunalului arbitral

Învestirea cu privire la soluționarea litigiului

Refuzul de acceptare a misiunii

Art. 37. —
(1) Tribunalul arbitral va fi constituit dintr-un arbitru unic sau din 3 arbitri, dintre care unul va avea calitatea de supraarbitru.
(2) În termen de 24 de ore de la primirea dovezii de plată a obligațiilor financiare ale reclamantului față de Curtea de Arbitraj, asistentul arbitral care are repartizat dosarul înaintează, prin Secretariatul Curții de Arbitraj, un referat către Autoritatea de nominare în vederea desemnării arbitrilor.
(3) Autoritatea de nominare, după primirea referatului împreună cu dosarul cauzei, în maximum 3 zile, va desemna arbitrul/arbitrii/supraarbitrul/supleanții.
Art. 38. —
(1) Tribunalul arbitral este constituit în termen de 3 zile de la desemnarea arbitrilor/supraarbitrului, acceptată de către aceștia prin semnarea Actului de misiune.
(2) Nesemnarea Actului de misiune în termenul prevăzut în alin. (1) de către arbitru/arbitri/supraarbitru/ supleanți este considerată drept refuz, urmând a se face înlocuirea conform dispozițiilor art. 37 alin. (3).

SECȚIUNEA a 5-a

Actul de misiune

 

Definiție. Conținut

Refuzul de acceptare a misiunii

Art. 39. —
(1) Actul de misiune este documentul cu regim special redactat pe un formular tipizat, conform anexei nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezentele reguli, în care se consemnează:
a) acceptul arbitrului/supraarbitrului și al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;
b) refuzul arbitrului/supraarbitrului și al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;
c) angajamentul de prioritate față de orice altă activitate a membrilor tribunalului arbitral;
d) declarația sub semnătură privată că nu se află în niciuna din cauzele de incompatibilitate;
e) semnătura arbitrului/supraarbitrului și a asistentului arbitral;
f) data acceptării misiunii/refuzului;
g) părțile și reprezentanții legali ai acestora;
h) obiectul litigiului;
i) numele asistentului arbitral căruia i s-a repartizat litigiul în responsabilitate.
(2) În caz de refuz al arbitrului/supraarbitrului, precum și al supleantului respectiv de a accepta misiunea, se aplică dispozițiile privitoare la înlocuirea acestora prevăzute de art. 38 alin. (2).

Procedura prearbitrală

Procedura arbitral

SECȚIUNEA a 6-a

Luarea măsurilor asigurătorii

Art. 40. —
Oricare dintre părțile aflate în procedura prearbitrală poate cere instanței judecătorești competente să încuviințeze măsuri asigurătorii și măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt.
Art. 41. —
(1) În procedura arbitrală în cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii și măsurile provizorii, ca și constatarea anumitor împrejurări de fapt, pot fi încuviințate de tribunalul arbitral, prin încheiere, în condițiile legii.
(2) În caz de împotrivire, executarea măsurilor luate de tribunalul arbitral se dispune de către tribunalul statal în circumscripția căruia are loc arbitrajul.

SECȚIUNEA a 7-a

Termenul și locul arbitrajului

 

Termenul arbitrajului

Suspendarea termenului

Prelungirea termenului

Depășirea termenului arbitrajului

Caducitatea arbitrajului

Art. 42. —
Tribunalul arbitral trebuie să pronunțe hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale.
Art. 43. —
Termenul se suspendă:
a) pe durata judecării cererii de recuzare;
b) pe durata soluționării unei cereri incidente adresate tribunalului statal în circumscripția căruia are loc arbitrajul;
c) pe durata completării tribunalului arbitral;
d) pe perioada de efectuare a expertizei dispuse de către tribunalul arbitral în respectiva cauză.
Art. 44. —
(1) Părțile pot consimți, oricând în cursul litigiului, la prelungirea termenului arbitrajului, fie în scris, fie prin declarație orală dată în fața tribunalului arbitral și consemnată în încheierea de ședință.
(2) Pentru motive temeinice, tribunalul arbitral poate dispune, prin încheiere motivată, prelungirea termenului de arbitraj cu cel mult 3 luni.
(3) Termenul se prelungește de drept cu 3 luni în cazul încetării activității persoanei juridice sau al decesului uneia dintre părți.
Art. 45. —
Dacă părțile nu au consimțit expres la prelungirea termenului arbitrajului și nu a intervenit niciun motiv de prelungire prevăzut în această secțiune, întârzierea soluționării litigiului face responsabili membrii tribunalului arbitral, urmând a se aplica sancțiunea prevăzută pentru întârziere în îndeplinirea misiunii prevăzute în prezentele reguli.
Art. 46. —
(1) Constituie cauză de caducitate a arbitrajului situația în care una din părți a notificat în scris tribunalului arbitral până la primul termen că înțelege să invoce caducitatea și reiterează această excepție la primul termen după expirarea duratei arbitrajului.
(2) Lipsa unei solicitări exprese în termenul prevăzut conform alin. (1) nu produce nicio consecință cu privire la termenul soluționării litigiului.
(3) Nu constituie cauză de caducitate și partea nu poate invoca depășirea termenului de soluționare a litigiului, chiar dacă această excepție a fost invocată în termenul de decădere prevăzut în alin. (1), dacă prin propria sa atitudine a zădărnicit celeritatea soluționării litigiului. Această constatare o face tribunalul arbitral și se consemnează în încheiere.

Locul arbitrajului  

Art. 47. —
Locul arbitrajului este la sediul curții de arbitraj menționat prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

CAPITOLUL V

Procedura arbitrală

SECȚIUNEA 1

Înfățișări și dezbateri

 

Primul termen de judecată

Art. 48. —
(1) Termenul acordat legal în condițiile prezentelor reguli se consideră primul termen de judecată, dacă părțile legal citate pot pune concluzii.
(2) Înainte cu 5 zile de data primului termen pârâtul are obligația de a depune întâmpinarea, sub sancțiunea decăderii privind propunerea de probe.
(3) Cererea reconvențională se depune, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu până la primul termen.
(4) La primul termen, părțile, prezente personal sau prin reprezentanți, au obligația să răspundă tribunalului arbitral:
a) dacă au nelămuriri în legătură cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și cu prezentele reguli;
b) dacă au obiecții în legătură cu competența și constituirea tribunalului arbitral;

Verificarea competenței tribunalului arbitral

Ședința de arbitrare

Obligații de ședință ale asistentului arbitral

Rolul supraarbitrului în timpul dezbaterilor

Reguli de desfășurare a ședinței

Etape procedurale administrate în formă scrisă Celeritatea arbitrajului Termenul în cunoștință

Preschimbarea termenului

Neprezentarea părții

c) dacă doresc să se împace;
d) dacă au de invocat excepții relative;
e) dacă înțeleg să se judece în echitate;
f) dacă mai au de depus cereri, memorii sau alte înscrisuri. (5) Răspunsurile se vor consemna în încheierea de ședință.
Art. 49. —
Tribunalul arbitral își verifică propria competență de a soluționa litigiul și hotărăște în această privință prin încheiere, care se poate desființa numai prin acțiunea în anulare introdusă împotriva sentinței arbitrale.
Art. 50. —
(1) Ședința este deschisă de supraarbitru, care dă cuvântul asistentului arbitral pentru a prezenta referatul litigiului.
(2) Asistentul arbitral:
— prezintă membrii tribunalului arbitral;
— anunță litigiul aflat pe rolul tribunalului arbitral;
— face apelul nominal al părților;
— constată îndeplinirea sau neîndeplinirea procedurii de citare;
— prezintă stadiul de arbitrare a litigiului în raport cu încheierea precedentă, după caz;
— anunță că dezbaterile ședinței se înregistrează, din oficiu.
Art. 51. —
(1) Pe parcursul desfășurării ședinței, arbitrii, părțile și restul participanților la dezbateri pot lua cuvântul și pot adresa întrebări numai prin intermediul supraarbitrului.
(2) Arbitrii și participanții la dezbateri comunică în timpul ședinței prin intermediul supraarbitrului sau direct, numai cu încuviințarea supraarbitrului.
(3) În vederea respectării disciplinei ședinței, supraarbitrul poate dispune suspendarea dezbaterilor, anunțând momentul reluării acestora. O atare situație se va consemna în încheiere, arătându-se motivele care au stat la baza suspendării ședinței.
Art. 52. —
Tribunalul arbitral poate încuviința ca anumite etape ale procedurii, cu excepția audierii martorilor și experților, precum și a formulării concluziilor asupra fondului, să se realizeze prin corespondență în formă letrică sau electronică.
Art. 53. —
Când procedura de citare este legal îndeplinită, arbitrajul, chiar și asupra fondului, poate continua în ziua următoare sau la termene scurte, succesive, date în cunoștință părților.
Art. 54. —
Partea care a fost prezentă sau reprezentată legal la un termen nu va fi citată în tot cursul arbitrajului, fiind presupusă că are termen în cunoștință, în afară de cazul în care se dispune altfel în prezentele reguli sau de către tribunalul arbitral.
Art. 55. —
Termenul luat în cunoștință sau pentru care au fost trimise citațiile nu poate fi preschimbat de către tribunalul arbitral decât pentru motive temeinice. În cazul în care, ca urmare a unor incidente procedurale, tribunalul arbitral nu se poate întruni pentru primul termen de judecată, președintele sau prim-vicepreședintele Curții de Arbitraj va preschimba acest termen, fără citarea părților, pentru o dată ulterioară. Părțile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (2).
Art. 56. —
(1) Neprezentarea părții legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, în afara situației în care partea lipsă nu va solicita, prin cererea primită de tribunalul arbitral, cel mai târziu în preziua dezbaterii, amânarea litigiului pentru motive temeinice, încunoștințând în același timp și cealaltă parte. Amânarea se poate acorda o singură dată.

Amânarea cauzei
 
(2) Amânarea se poate dispune la începutul ședinței arbitrale și de către un singur membru al tribunalului arbitral.

Judecarea pe baza actelor de la dosar

(3) Oricare dintre părți poate cere, în scris, ca soluționarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.

Lipsa părților        

Art. 57. —
(1) Dacă ambele părți, deși legal citate, nu se prezintă la termen, tribunalul arbitral va soluționa litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice.
(2) Tribunalul arbitral poate, de asemenea, să amâne soluționarea litigiului, cu citarea părților, dacă apreciază că este necesară prezența lor la dezbateri ori administrarea unor probe.

Prezența părților la dezbateri

Prezența altor persoane la dezbateri

Încheierea de ședință

Art. 58. —
(1) Părțile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanți legali și pot fi asistate de avocați, consilieri, interpreți sau alte persoane.
(2) Cu acordul părților și cu încuviințarea tribunalului arbitral, la ședințele de dezbatere a litigiului pot participa și alte persoane.

Art. 59. —
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheierea de ședință.
(2) Orice dispoziție a tribunalului arbitral va fi consemnată în încheiere și va fi motivată.
(3) Încheierea de ședință va cuprinde, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. a) și b), și următoarele mențiuni:
a) modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare;
b) o scurtă descriere a desfășurării ședinței;
c) cererile și susținerile părților;
d) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
e) dispozitivul;
f) semnăturile arbitrilor și semnătura asistentului arbitral.
(4) Părțile au dreptul să ia cunoștință de conținutul încheierilor și de actele dosarului.
(5) La cererea părților sau din oficiu, tribunalul arbitral poate îndrepta sau completa încheierea de ședință printr-o altă încheiere.
(6) Părților li se comunică, la cerere, copie de pe încheierea de ședință, prin grija asistentului arbitral. Cererea se face în ședință sau separat, caz în care aceasta se depune la Secretariatul Curții de Arbitraj.
(7) Pot fi atacate separat, cu acțiune în anulare, pentru motivele prevăzute de Codul de procedură civilă, încheierile tribunalului arbitral prin care a fost suspendat cursul arbitrajului potrivit art. 412 și 413 din Codul de procedură civilă sau au fost luate măsuri asigurătorii ori provizorii sau a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale privind constituționalitatea unei dispoziții legale.
(8) Acțiunea în anulare poate fi introdusă în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii sau, după caz, cât timp durează suspendarea.

SECȚIUNEA a 2-a

Probațiunea. Excepții

Sarcina probei      
Art. 60. —
(1) Fiecare dintre părți are sarcina să dovedească faptele pe care își întemeiază în litigiu pretenția sau apărarea.
(2) În vederea soluționării litigiului, tribunalul arbitral poate cere părților explicații scrise cu privire la obiectul cererii și la situația de fapt și poate dispune administrarea oricărei probe prevăzute de lege considerate utilă și pertinentă cauzei.

Aprecierea probelor

Excepții care pot fi invocate până la primul termen

Invocarea excepțiilor de ordine publică

Excepția de neconstituțio- nalitate

Depunerea de cereri, memorii și înscrisuri

Probe solicitate după primul termen

Acoperirea neregularităților de procedură

(3) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit convingerii lor, bazate pe motive de fapt și de drept.
Art. 61. —
Excepțiile privind existența sau validitatea convenției arbitrale sau constituirea tribunalului arbitral trebuie invocate expres, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen.
Art. 62. —
(1) Excepțiile de ordine publică pot fi invocate oricând pe parcursul litigiului arbitral.
(2) Excepția de necompetență a tribunalului arbitral nu mai poate fi invocată după ce pârâtul a formulat întâmpinarea fără să invoce acest aspect.
Art. 63. —
(1) Excepția de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele poate fi invocată de către oricare dintre părți sau din oficiu de către tribunalul arbitral, în condițiile legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.
(2) Sesizarea Curții Constituționale se dispune de tribunalul arbitral, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia tribunalului arbitral asupra excepției și va fi însoțită de dovezile depuse de părți.
(3) Dacă excepția a fost invocată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând și susținerile părților, precum și dovezile necesare.
(4) Dacă excepția este inadmisibilă, tribunalul arbitral o va respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituțională.
(5) Încheierea de sesizare, împreună cu anexele, se transmit Curții Constituționale cu o adresă de înaintare sub semnătura președintelui Curții de Arbitraj.
Art. 64. —
(1) Orice cereri și memorii ale părților și orice înscrisuri depuse, cel mai târziu, până la primul termen vor fi comunicate părților, prin grija asistentului arbitral.
(2) Probele care nu au fost cerute în condițiile prevăzute la alin. (1) nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului, în afară de cazurile în care:
a) necesitatea probei ar reieși din dezbateri;
b) administrarea probei nu pricinuiește amânarea soluționării litigiului.
Art. 65. —
(1) Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă partea nu a invocat-o la primul termen ce a urmat după această neregularitate și înainte de a pune concluzii în fond.
(2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul său fapt.

SECȚIUNEA a 3-a

Hotărârea arbitrală

Sentința arbitrală  

Art. 66. —
(1) Procedura arbitrală ia sfârșit prin pronunțarea unei hotărâri, denumită sentință arbitrală.
(2) Dacă pârâtul recunoaște o parte din pretențiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentință parțială în măsura recunoașterii.
(3) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la însuși dreptul pretins înainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o rezoluție a președintelui sau a prim-vicepreședintelui Curții de Arbitraj în urma întocmirii unui referat de către asistentul arbitral șef.
(4) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la însuși dreptul pretins după constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o hotărâre.

Soluționarea litigiului

Închiderea dezbaterilor

Art. 67. —
(1) Tribunalul arbitral soluționează litigiul în temeiul contractului principal și al actelor adiționale la contract, al probelor administrate și al normelor de drept aplicabile, ținând seama, când este cazul, și de uzanțele comerciale.
(2) Pe baza acordului expres al părților, tribunalul arbitral poate soluționa litigiul în echitate. În acest caz, hotărârea se dă pe baza convingerii intime a tribunalului arbitral.
(3) Arbitrii sunt independenți și imparțiali în misiunea pe care o exercită.
Art. 68. —
(1) De îndată ce tribunalul arbitral va considera că toate împrejurările cauzei sunt suficient lămurite, închide dezbaterile, trecând la deliberare și la pronunțarea hotărârii, în ședință secretă.
(2) Pronunțarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiția încadrării în termenul arbitrajului stabilit pentru soluționarea litigiului.

Luarea hotărârii    

Art. 69. —
(1) Tribunalul arbitral hotărăște cu unanimitate sau cu majoritate de voturi.
(2) După deliberare se va întocmi o minută, care va cuprinde esența conținutului dispozitivului hotărârii.
(3) Minuta se scrie olograf de către arbitrul unic sau de către supraarbitru pe versoul primei file nescrise a cererii arbitrale și se semnează de membrii tribunalului arbitral.

Dispozitivul sentinței arbitrale

Repunerea cauzei pe rol

Redactarea sentinței arbitrale. Elementele componente ale acesteia

Îndreptarea erorilor materiale

(4) După deliberare și pronunțarea soluției, consemnată în minută, conținutul acesteia se va regăsi în dispozitivul sentinței.
(5) Conținutul minutei se consemnează în ziua pronunțării de către asistentul arbitral în Condica de ședințe arbitrale.
(6) Arbitrul care a avut o altă părere își va redacta și va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Regula se aplică și în cazul unei opinii concurente. Opinia separată sau opinia concurentă se include în cuprinsul sentinței arbitrale.

Art. 70. —
Dacă în cadrul deliberării și înainte de pronunțarea hotărârii tribunalul arbitral consideră că sunt necesare noi lămuriri, va pronunța o încheiere prin care litigiul va fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea părților, sub condiția încadrării în termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul litigiu.
Art. 71. —
(1) Sentința arbitrală se redactează în scris și trebuie să cuprindă:
a) componența nominală a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul și data pronunțării hotărârii;
b) numele părților, domiciliul sau reședința ori, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților legali ai părților și ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) menționarea convenției arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului și susținerile pe scurt ale părților;
e) motivele de fapt și de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, rațiunea care a fundamentat soluția;
f) dispozitivul;
g) semnăturile tuturor arbitrilor, precum și semnătura asistentului arbitral, sub rezerva art. 68 și a alin. (3).
(2) Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, se va face mențiune despre cauza împiedicării, cu confirmarea, sub semnătură, a supraarbitrului, iar în cazul împiedicării supraarbitrului, sub semnătura președintelui sau a prim-vicepreședintelui Curții de Arbitraj.
(3) În cazul în care este în imposibilitate să semneze asistentul arbitral, hotărârea va fi semnată de asistentul arbitral șef sau de înlocuitorul acestuia, făcându-se mențiune despre cauza care l-a împiedicat pe asistentul arbitral să semneze hotărârea.
Art. 72. —
Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea și susținerile părților sau cele de calcul, precum și orice alte erori materiale din sentințele arbitrale ori din încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți.
Art. 73. —
(1) Cererea părții interesate se formulează în termen de 10 zile de la data primirii sentinței, iar în cazul încheierilor, cel mai târziu la termenul următor. Îndreptarea din oficiu se poate face până la comunicarea sentinței.
(2) Tribunalul arbitral se pronunță asupra cererii prin încheiere.
(3) Părțile vor fi citate numai dacă tribunalul arbitral socotește că este necesar să dea anumite lămuriri.
(4) Încheierea se va atașa la sentință, atât în dosarul litigiului, cât și în dosarul de hotărâri al Curții de Arbitraj, iar dacă s-a făcut din oficiu, se va comunica și părților.

Completarea hotărârilor

care a pronunțat sentința să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispozițiile potrivnice, în termen de 10 zile de la data primirii sentinței.
(2) Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgență, prin încheiere, cu citarea părților. (3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplică în mod corespunzător.
Art. 75. —
(1) Dacă prin sentința dată tribunalul arbitral a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea sentinței în termen de 10 zile de la data primirii ei.
(2) Cererea se soluționează prin sentință separată în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu citarea părților.
(3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplică în mod corespunzător.
(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică și în cazul când tribunalul arbitral a omis să se pronunțe asupra cererilor martorilor, experților, traducătorilor, interpreților sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.

Căi de atac            

Art. 76. —
(1) Încheierile pronunțate în temeiul art. 73 și 74, ca și sentința arbitrală pronunțată potrivit art. 75 alin. (2) și care face parte integrantă din hotărârea arbitrală, pot fi desființate numai prin acțiune în anulare, promovată împotriva hotărârii arbitrale în cauză.
(2) Părțile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii.

Comunicarea sentinței

Art. 77. —
(1) Sentința arbitrală va fi redactată și semnată în cel mult o lună de la data pronunțării ei. Pentru rațiuni bine întemeiate, președintele sau prim-vicepreședintele Curții de Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile.
(2) Solicitarea se depune cu 5 zile înainte de împlinirea termenului la Secretariatul Curții de Arbitraj și primește rezoluția în 24 de ore de la înregistrare.
(3) Tribunalul arbitral va redacta sentința arbitrală într-un număr suficient de exemplare pentru ca unul să rămână la dosarul cauzei, unul la mapa de sentințe arbitrale, iar câte unul să fie comunicat fiecărei părți.
(4) În cazul respingerii cererii și neîncadrării în dispozițiile alin. (1), se aplică dispozițiile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor izvorâte din calitatea de arbitru.

SECȚIUNEA a 4-a

Caracterul  și executarea sentinței arbitrale

 

Sentința arbitrală 
Art. 78. —
(1) Sentința arbitrală este definitivă și obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bunăvoie de partea împotriva căreia s-a pronunțat.
(2) Asistentul arbitral al litigiului are obligația de a comunica părților sentința arbitrală în termen de 3 zile de la data redactării.
(3) Sentința arbitrală comunicată părților are efectele unei hotărâri judecătorești definitive.

Titlu executoriu    
Art. 79. —
Sentința arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit, întocmai ca și o hotărâre judecătorească.

Desființarea sentinței arbitrale

Scoaterea cauzei de pe rol

Art. 80. —
Sentința arbitrală poate fi desființată numai prin acțiune în anulare pentru unul dintre motivele prevăzute în Codul de procedură civilă.
Art. 81. —
(1) Părțile nu pot renunța prin convenția arbitrală la dreptul de a introduce acțiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale.
(2) Renunțarea la acest drept se poate face însă după pronunțarea hotărârii arbitrale.
Art. 82. —
(1) Acțiunea în anulare poate fi introdusă, în termen de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale, direct la curtea de apel în circumscripția căreia a avut loc arbitrajul și căreia i se va trimite dosarul litigiului de îndată ce s-a primit solicitarea prin grija Secretariatului Curții de Arbitraj.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.

SECȚIUNEA a 5-a

Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea

Art. 83. —
(1) În cazul în care desfășurarea normală a litigiului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentele reguli, acesta va fi înștiințat în scris despre obligațiile ce îi revin, acordându-i-se un termen de 10 zile pentru aducerea lor la îndeplinire, fiindu-i comunicate și consecințele neconformării.
(2) Dacă reclamantul nu răspunde sau nu se conformează obligațiilor ce îi revin în termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezoluția președintelui sau a prim-vicepreședintelui Curții de Arbitraj, iar acțiunea arbitrală rămâne în nelucrare, fără a se restitui taxele plătite.

Perimarea cererii de arbitrare

Art. 84. —
(1) Cererea de arbitrare se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare din vina părții timp de 6 luni.
(2) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părții interesate.
(3) În ambele cazuri, președintele sau prim-vicepreședintele Curții de Arbitraj fixează termen și dispune citarea de urgență a părților, precum și întocmirea de către Secretariatul Curții de Arbitraj a unui referat asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.
(4) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic în persoana unui membru al Colegiului Curții desemnat de președintele sau de prim-vicepreședintele Curții de Arbitraj.
(5) În cazul în care tribunalul arbitral a fost constituit și litigiul se află în curs de soluționare, perimarea se pronunță de tribunalul arbitral în componența stabilită.
(6) Dacă procedura de citare a uneia dintre părți nu a fost îndeplinită din cauză că adresa nu a fost cunoscută ori partea s-a mutat fără a se cunoaște noua adresă sau refuză primirea ori se constată lipsa oricărei persoane la domiciliul sau la sediul indicat în actele dosarului, această parte va fi citată în procedura de perimare prin afișare la ușa Secretariatului Curții de Arbitraj.

CAPITOLUL VI

Dispoziții speciale privind arbitrajul internațional

 

Reguli aplicabile   

Art. 85. — În litigiile internaționale se aplică, pe lângă regulile de față, și prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.

Determinarea legii aplicabile

Art. 86. — Tribunalul arbitral determină legea aplicabilă fondului litigiului, dacă aceasta nu a fost aleasă de părți.

Durata termenelor

Art. 87. —
(1) În arbitrajul internațional, durata termenelor prevăzute pentru soluționarea litigiului intern se dublează.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) nu se dublează în cazul în care partea/părțile cu domiciliul în străinătate a/au ales un domiciliu în România unde urmează să se facă toate comunicările privind litigiul arbitral.
(3) În litigiile internaționale, Autoritatea de nominare va desemna, cu precădere, arbitrii străini aflați pe Lista de arbitri. Dispozițiile art. 38 se aplică în condițiile alin. (1).
(4) Dacă părțile nu au convenit expres la prelungirea arbitrajului și nu a intervenit niciun motiv de prelungire a termenului prevăzut în prezentele reguli, tribunalul arbitral pronunță hotărârea în termen de cel mult 12 luni de la data constituirii.

Limba în care au loc dezbaterile

Art. 88. —
(1) Dacă locul arbitrajului este pe teritoriul României, dezbaterile se desfășoară în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, în cazul în care toți arbitrii sunt străini și au ajuns la consens. În caz contrar se aplică prevederile din teza I.
(2) Dacă o parte nu cunoaște limba în care se desfășoară dezbaterea, la cererea și pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui interpret.
(3) Părțile pot să participe la dezbateri cu interpretul lor.
(4) În orice situație dezbaterile se desfășoară în prezența unui interpret desemnat de tribunalul arbitral.

CAPITOLUL VII

Alte dispoziții

 

Arbitraj instituționalizat

Alegerea modalității de arbitrare

Art. 89. —
În cazul în care s-a încredințat unei Curți de Arbitraj organizarea unui arbitraj, acesta capătă caracter de arbitraj instituționalizat și prezentele reguli devin obligatorii pentru părți.
Art. 90. —
Dacă din convenția arbitrală rezultă explicit și expres că părțile au înțeles ca soluționarea litigiului să nu se supună regulilor arbitrajului instituționalizat, organizarea și soluționarea litigiului se supun normelor de procedură ale arbitrajului ad-hoc prevăzute în partea a II-a a prezentelor reguli.

 

PARTEA a II-a CAPITOLUL VIII Arbitrajul ad-hoc SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

 

Arbitraj ad-hoc     
Art. 91. —
(1) Arbitrajul organizat prin convenția arbitrală încheiată între părți, de către un terț, altul decât o instituție de arbitraj, se numește arbitraj ad-hoc.
(2) Convenția arbitrală încheiată de părți trebuie să se refere explicit și expres la arbitrajul ad-hoc, în sensul că sintagma arbitraj ad-hoc va fi cuprinsă explicit în convenția arbitrală.

Asistența acordată de cerere/acțiune arbitrală.

Art. 92. —
(1) În cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de părți pentru soluționarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistență, la cererea lor comună sau a reclamantului, urmată de acceptarea

Curtea de Arbitraj pârâtului, formulată în scris, și cu plata taxei de înregistrare și a taxei administrative potrivit Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale.

(2) Asistența Curții de Arbitraj în arbitrajul ad-hoc constă în următoarele activități sau numai în unele dintre ele, potrivit solicitării părților:
a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informații sau documentații referitoare la soluțiile doctrinare și jurisprudențiale într-o anumită problemă;
b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale Curții, constând în operațiuni privind primirea, înregistrarea și evidența corespondenței, citarea părților și comunicarea actelor, emiterea diverselor înștiințări către părți și arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de ședință, îndosarierea actelor, întocmirea și păstrarea registrelor, precum și orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfășurări a arbitrajului;
c) asigurarea unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea arbitrajului;
d) urmărirea și facilitarea arbitrajului astfel încât acesta să se desfășoare în bune condiții și să se finalizeze în termenul stabilit de părți.
Art. 93. —
(1) Tribunalul arbitral ales de părți, compus dintr-un arbitru unic sau dintr-un număr de arbitri se supune regulilor de procedură stabilite prin convenția arbitrală. Părțile își stabilesc locul arbitrajului și limba în care se vor desfășura dezbaterile.
(2) Dacă părțile nu au convenit prin convenția arbitrală locul și limba, acestea vor fi determinate de tribunalul arbitral.

Imparțialitatea arbitrilor

Caracterul individual al numirii arbitrului

Art. 94. —
Arbitrii constituiți în tribunal arbitral își îndeplinesc atribuțiile lor jurisdicționale cu imparțialitate și independență și nu ca reprezentanți ai părților care i-au desemnat.
Art. 95. —
Niciuna dintre părți nu are dreptul să numească un arbitru în locul celeilalte părți.

Numirea arbitrului în caz de pluralitate de părți

Art. 96. — Dacă există mai mulți reclamanți sau mai mulți pârâți, părțile care au interese comune vor avea un singur arbitru.

SECȚIUNEA a 2-a

Dispoziții procedurale incidente

Sediul materiei      

Art. 97. —
Arbitrajul ad-hoc se desfășoară conform dispozițiilor cuprinse în Codul de procedură civilă, dispozițiilor art. 4 alin. 2 și 3 din Normele Convenției europene de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, celor ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 și modificat la 6 decembrie 2010, și ale părții a II-a cap. VIII din prezentele reguli.

CAPITOLUL IX

Dispoziții tranzitorii și finale

 

Intrarea în vigoare

Abrogarea dispozițiilor contrare

Art. 98. —
(1) Prezentele reguli intră în vigoare la data aprobării de către Colegiul Curții de Arbitraj conform dispozițiilor Legii nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și se vor publica pe site-ul Camerei Naționale, ale camerelor de comerț județene, în Codexul Arbitral și în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) De la data intrării în vigoare orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Dreptul aplicabil   

Art. 99. — Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun cuprins în Codul de procedură civilă, cât și dispozițiile cuprinse în Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și respectiv dispozițiile Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL) și modificat la 6 decembrie 2010, în măsura în care respectivele dispoziții nu contravin prezentelor reguli.

Anexe                   

Art. 100. —
În anexele nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezentele reguli, se reproduc modele de convenții arbitrale, respectiv clauza compromisorie și compromisul.
Art. 101. —
Prezentele reguli se vor traduce într-o limbă de circulație internațională. În cazul în care există neconcordanțe între textul tradus și versiunea în limba română, va prevala versiunea în limba română.

Refuz actul de misiune. Arbitru …………………………. Semnătura ……………………… Data …………………………….

 

ACT DE  MISIUNE*

 Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înțeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluționa litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ………/…………………. .

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. …….., nici în situația conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional și am disponibilitatea de a acorda atenție prioritară acestei activități în calitate de arbitru.

În situația în care orice împrejurare mă va determina să nu îmi pot îndeplini obligația asumată în compunerea tribunalului arbitral voi putea fi înlocuit de arbitrul supleant desemnat în prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul ………………. .

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul  ………………………… .

 

Arbitru,

…………………………… Data ………………………

 

Asistent arbitral,

……………………………

 

 

*) Actul de misiune se completează olograf de către arbitru. Asistentul arbitral va semna și va ștampila cu parafa personalizată.

În caz de refuz se completează și se semnează doar rubrica respectivă.

 

Refuz actul de misiune.

Arbitru supleant …………………………. Semnătura ………………………………… Data  ………………………………………

 

ACT  DE  MISIUN E*


ANEXA Nr. 1A

la regulile de procedură arbitrală

 

Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înțeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluționa litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ……………../………………….. .

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. ……., nici în situația conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional și am disponibilitatea de a acorda atenție prioritară acestei activități în calitate de arbitru supleant.

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul …………… .

 

Arbitru supleant,

…………………………… Data ………………………

 

Asistent arbitral,

……………………………

 

 

 

*) Actul de misiune se completează olograf de către arbitrul supleant. Asistentul arbitral va semna și va ștampila cu parafa personalizată.

În caz de refuz se completează și se semnează doar rubrica respectivă.

 

Refuz actul de misiune. Supraarbitru …………………………. Semnătura ……………………………… Data …………………………………..


ANEXA Nr. 2 la regulile de procedură arbitrală

 

ACT  DE  MISIUNE*

 

Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înțeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluționa litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ………/…………………. .

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. …………, nici în situația conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional și am disponibilitatea de a acorda atenție prioritară acestei activități în calitate de supraarbitru.

În situația în care orice împrejurare mă va determina să nu îmi pot îndeplini obligația asumată în compunerea tribunalului arbitral voi putea fi înlocuit de supraarbitrul supleant desemnat în prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul ………………. .

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ………………………… .

 

 

Supraarbitru,

…………………………… Data ………………………

 

Asistent arbitral,

……………………………

 

 

*) Actul de misiune se completează olograf de către supraarbitru. Asistentul arbitral va semna și va ștampila cu parafa personalizată.

În caz de refuz se completează și se semnează doar rubrica respectivă.

 

 Refuz actul de misiune.

Supraarbitru supleant ……………………. Semnătura ………………………………… Data ……………………………………….

 

ACT  DE  MISIUNE*


Anexa Nr. 2A

la regulile de procedură arbitrală

 

 

Doamna/Domnul ………………………………………, de profesie ……………, înscris(ă) pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, accept prezentul Act de misiune în sensul că înțeleg să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluționa litigiul înregistrat la această Curte cu nr. ………/…………………. .

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. …….., nici în situația conflictului de interese conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional și am disponibilitatea de a acorda atenție prioritară acestei activități în calitate de supraarbitru supleant.

Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul …………… .

 

 

Supraarbitru supleant,

 

 

 

 

……… Data ………………………


Asistent arbitral,

……………………………

 

 

 

*) Actul de misiune se completează olograf de către supraarbitrul supleant. Asistentul arbitral va semna și va ștampila cu parafa personalizată.

În caz de refuz se completează și se semnează doar rubrica respectivă.

 

 

 

— Model —

 

 

CLAUZA   COMPROMISORIE

 

În cuprinsul contractului între părți se inserează următoarea clauză:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

 

 

 

 ANEXA Nr. 4 la regulile de procedură arbitrală

 

 

— Model —

 

COMPROMISUL

 

 

Acest act se încheie între părți în situația în care contractul nu conține clauza compromisorie.

„Subsemnații:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

(numele/denumirea; numele reprezentanților legali; domiciliul/sediul; numărul de înmatriculare la registrul comerțului; numărul de telefon, telex, fax)

denumită în continuare partea 1, și

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(numele/denumirea; numele reprezentanților legali; domiciliul/sediul; numărul de înmatriculare la registrul comerțului; numărul de telefon, telex, fax),

denumită în continuare partea 2,

constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din Contractul nr. ……. din …………., litigiul având următorul obiect: ……………………………………

Partea 1 pretinde că …………………………………………………………. .

(expunerea pe scurt a pretențiilor)

Partea 2 susține că ………………………………………………………………. .

(expunerea pe scurt a obiecțiilor).

Subsemnații convenim ca acest litigiu să fie soluționat prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Încheiat în dublu exemplar, la …………………………………………………………, astăzi …………………………

 

 

 

 

Semnătura părții 1*),

……………………………..


Semnătura părții 2*),

………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

* În cazul persoanelor juridice se parafează semnătura cu amprenta ștampilei.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă

Camera de Comerț și Industrie a României

 

CAPITOLUL I

 

Dispoziții generale

 

Definirea și sediul Art. 1. — (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României,

 

Curții de Arbitraj

 

 

 

 

 

 

Misiunea Curții de Arbitraj

 

 

 

 

 

Organizarea arbitrajului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modele de convenții arbitrale Probleme de arbitraj

Promovarea activității de arbitraj

Unificarea regulilor de procedură

 

Evidența practicii arbitrale

denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, organizată și funcționând în conformitate cu Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prezentul regulament.
(2) Sediul Curții de Arbitraj este în România, municipiul București, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Art. 2. —
Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul intern și internațional și de a organiza funcționarea arbitrajului, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor.

CAPITOLUL II

Atribuții

 

Art. 3. —
Curtea de Arbitraj îndeplinește următoarele atribuții:
a) organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat și prin arbitraj ad-hoc, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Curții de Arbitraj, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, aprobate prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 7/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și funcționare și a procedurilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Codului de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;
b) nominalizarea sau individualizarea unei instituții permanente de arbitraj inserată în convenția arbitrală cu privire la soluționarea litigiilor determină aplicarea regulamentului și regulilor de procedură arbitrală proprii, independent de restul prevederilor consemnate de către părți, în convenția arbitrală;
c) în cazul în care instituția permanentă de arbitraj nu este nominalizată sau individualizată și părțile au convenit în convenția arbitrală soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului, competența va fi determinată de regulamentul și regulile de procedură arbitrală ale instituției permanente de arbitraj de la locul înregistrării cererii/acțiunii de arbitrare;
d) dacă părțile au inserat în convenția arbitrală că litigiile lor vor fi soluționate pe calea arbitrajului ad-hoc, părțile vor avea dreptul:
— de a desemna arbitrii sau de a stabili modalitățile potrivit cărora aceștia vor fi desemnați;
— de a desemna locul desfășurării arbitrajului;
— de a fixa regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedură prevăzute în Codul de procedură civilă, în Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și în Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 și modificat la 6 decembrie 2010;
e) elaborează modele de convenții arbitrale pe care le diseminează în mediul de afaceri;
f) dezbate problematica generală a arbitrajului intern și internațional și în special aspectele de drept, precum și cele ale practicii arbitrale;
g) colaborează cu curțile de arbitraj de pe lângă fiecare cameră de comerț județeană, în vederea desfășurării unor acțiuni comune de promovare a arbitrajului, intern și internațional;
h) urmărește aplicarea unitară a Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de către tribunalele arbitrale care sunt organizate și funcționează în cadrul camerelor de comerț județene din România;
i) ține evidența practicii arbitrale, întocmește culegeri de practică arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;

Îmbunătățirea activității de arbitraj

j) face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional;

Evoluția instituției arbitrajului

k) colaborează cu alte instituții permanente de arbitraj din străinătate și urmărește evoluția arbitrajului în

Organizarea modalităților alternative de soluționare a litigiilor

Îndeplinirea altor atribuții

Asistență la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc

Uniunea Europeană și pe plan mondial;
l) organizează, la cerere, alte modalități alternative de soluționare a litigiilor, respectiv medierea cu respectarea dispozițiilor Codului de procedură civilă și ale legilor speciale;
m) îndeplinește atribuțiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
n) asistă părțile, la cererea lor expresă și scrisă, în organizarea arbitrajului ad-hoc, asigurând logistica desfășurării procesului arbitral.

CAPITOLUL III

Organizare și funcționare

 

Componența Curții de Arbitraj

 Vocația de a deveni arbitru

Art. 4. —
(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobați de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (denumită în continuare Camera Națională), la propunerea președintelui Camerei Naționale, formulată cu consultarea președintelui Curții de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și care au depus o cerere în acest sens.
(2) Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de o reputație neștirbită și are o înaltă calificare și experiență profesională.

Înscrierea pe Lista de arbitri

(3) Înscrierea pe Lista de arbitri, a arbitrilor români, se face în următoarele condiții:
a) cerere scrisă;
b) o adeverință din care să rezulte dovada studiilor superioare juridice;
c) curriculum vitae;
d) dovada unei vechimi în specialitate juridică de cel puțin 5 ani;
e) o recomandare dată de un arbitru care figurează pe Lista de arbitri și are o vechime de peste 3 ani în această calitate;
f) declarație pe propria răspundere că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj privind răspunderea arbitrilor;
g) în cazul avocatului, o declarație pe propria răspundere că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj cu privire la incompatibilități;
h) avizul Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional;
i) aprobarea de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale.
(4) Dosarul cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Curții de Arbitraj, cel mai târziu cu 5 zile înaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Naționale și, după obținerea avizului consultativ al președintelui sau prim-vicepreședintelui Curții de Arbitraj, se înaintează Cancelariei Camerei Naționale.

Arbitri străini       
 
(5) Pot fi înscriși pe Lista de arbitri, în condițiile alin. (1) și (2) arbitrii străini, la cererea scrisă a persoanelor în cauză, prin care își asumă obligațiile ce le revin în această calitate, prevăzute în regulamentele și regulile Curții de Arbitraj.

Examinarea cererilor de înscriere

Întocmirea Listei de arbitri

(6) Colegiul de Conducere al Camerei Naționale examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an, de regulă în prima sesiune ordinară din an.
(7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îl definește, vechimea în specialitate, cetățenia și domiciliul ori reședința obișnuită.
(8) Prin excepție, se trec la începutul Listei de arbitri președintele Camerei Naționale în situația în care are și calitatea de arbitru sau este persoana desemnată ca Autoritate de nominare și membrii Colegiului Curții de Arbitraj.

Nominalizarea arbitrilor

(9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral instituționalizat se face numai cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, care se aplică tuturor arbitrilor înscriși în Lista de arbitri.

 Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri

Art. 5. —
(1) Îndepărtarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face de către Biroul de Conducere al Camerei Naționale în urma unui raport al Colegiului Curții de Arbitraj, în cazul încălcării obligațiilor ce incumbă misiunii de arbitru.
(2) Rezoluția Biroului de Conducere al Camerei Naționale poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.
(3) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale.
(4) Fapte grave în înțelesul alin. (3) sunt considerate:
a) incorectitudinea în exercitarea misiunii de arbitru manifestată prin încălcarea principiului imparțialității, dovedită prin mijloacele de probă admise de lege;
b) atingerea adusă onoarei ori reputației unui arbitru înscris în Lista de arbitri a Curții de Arbitraj sau adusă unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Naționale prin afirmații, verbale ori scrise, ce impută fapte care, dacă ar fi adevărate, ar expune persoana disprețului public;
c) condamnarea penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
(5) Decizia definitivă a Colegiului de Conducere al Camerei Naționale privind măsura excluderii din Lista de arbitri va fi adusă la cunoștința tuturor instituțiilor permanente de arbitraj din țară și străinătate.
(6) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Naționale poate fi atacată, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generală a Camerei Naționale.
(7) Hotărârea Adunării Generale a Camerei Naționale prin care s-a reexaminat decizia este definitivă.
(8) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curții de Arbitraj, în baza referatului asistentului arbitral șef.

Colegiul Curții de Arbitraj

Plenul Curții dem Arbitraj

Atribuții ale Plenului Curții de Arbitraj

Convocarea sesiunilor Plenului Curții de Arbitraj și prezidarea lor

Art. 6. —
(1) Activitatea Curții de Arbitraj este coordonată de către un colegiu alcătuit din președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte, secretar științific, arbitru coordonator și 4 membri, cu un mandat de 3 ani și care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea președintelui acesteia.
(2) Membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi revocați de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea președintelui acesteia.
(3) Colegiul Curții de Arbitraj își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea președintelui acesteia.
Art. 7. —
Totalitatea arbitrilor înscriși în Lista de arbitri constituie Plenul Curții de Arbitraj.
Art. 8. —
(1) Plenul Curții de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curții de Arbitraj cu privire la activitatea desfășurată de acesta, precum și la probleme de drept rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, în scopul evitării unei practici neunitare.
(2) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curții de Arbitraj și sunt conduse de către președintele Curții de Arbitraj.
(3) În cazul în care la lucrările Plenului Curții de Arbitraj participă Autoritatea de nominare, acesta prezidează ședința.

Obligația de prezență la sesiunile Plenului

(4) Niciun arbitru român înscris în Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curții de Arbitraj. Absența nemotivată la două sesiuni ale Plenului Curții de Arbitraj atrage îndepărtarea din Lista de arbitri.

Curții de Arbitraj

(5) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primăvară și o sesiune de toamnă.

Secretariatul Curții de Arbitraj

Art. 9. —
(1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu constituit în cadrul Direcției drept și legislație a Camerei Naționale.
(2) Secretariatul Curții de Arbitraj funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Naționale și a Circularei privind organizarea și funcționarea Secretariatului Curții de Arbitraj, emisă de șeful Cancelariei Camerei Naționale.
(3) Asistentul arbitral este încadrat în funcția de consilier juridic.

Definirea tribunalului arbitral
Art. 10. —
(1) În înțelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat sau din totalitatea arbitrilor desemnați în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj. Odată cu arbitrii titulari se desemnează și arbitrii supleanți.

Obligații de neimixtiune

Soluționarea litigiului

Desemnarea arbitrilor

Autoritatea de nominare

Revocarea mandatului Autorității de nominare

Lista de supraarbitri

Obligații ale arbitrului/ supraarbitrului

Prioritatea activității de arbitru/ supraarbitru

(2) Camera Națională și Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea și administrarea arbitrajului, să intervină în soluționarea litigiului sau să influențeze în vreun fel tribunalul arbitral.
(3) Soluționarea litigiului se înfăptuiește exclusiv de către tribunalul arbitral și se desfășoară după Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, conform legilor aplicabile litigiului.
Art. 11. —
(1) Desemnarea arbitrilor și a arbitrilor supleanți, ca și a supraarbitrului titular și a supraarbitrului supleant într-un litigiu determinat și constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.
(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor/supraarbitrilor aparține unui membru al Plenului Curții de Arbitraj desemnat prin rezoluția Biroului de Conducere al Camerei Naționale pentru un mandat de 5 ani și care poate fi reînnoit.
(3) Mandatul Autorității de nominare încetează prin demisie sau din cauze naturale și poate fi revocat pentru faptele prevăzute în art. 5 alin. (4).
(4) Autoritatea de nominare, cu consultarea președintelui Curții de Arbitraj, alcătuiește din Lista de arbitri Lista de supraarbitri.
Art. 12. —
(1) Arbitrul/Supraarbitrul își exercită activitatea cu titlu individual, fiind independent și imparțial, supus numai legii și probelor administrate în cauză. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.
(2) Arbitrul/Supraarbitrul care intră în compunerea tribunalului arbitral trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exercițiul competențelor arbitrale, în termen util, după agenda Secretariatului Curții de Arbitraj, cu bună-credință și profesionalism.
(3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele în care a fost desemnat și a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritară față de orice altă activitate a acestuia, izvorâtă dintr-un contract sau voluntară.

Sancțiuni              

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor izvorâte din calitatea de arbitru se sancționează cu reținerea din onorariul cuvenit acestuia a unei cote de 5% pentru fiecare zi de întârziere.
(5) Sumele rezultate revin în proporție de 50% Camerei Naționale și în proporție de 50% fondului Colegiului Curții de Arbitraj.

Înlocuirea arbitrilor/ supraarbitrilor

Art. 13. —
Înlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele și în condițiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

CAPITOLUL IV

Resurse

Compunerea resurselor Curții de Arbitraj

Art. 14. —
(1) Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxa de înregistrare și taxa arbitrală încasate pentru serviciile prestate.

Stabilirea taxelor  

(2) Taxa de înregistrare și taxa arbitrală sunt stabilite prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

Destinația taxelor
(3) Taxa de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitrală acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj.

Indemnizații pentru membrii Colegiului Curții de Arbitraj și asistenții arbitrali

(4) Președintele Curții de Arbitraj are dreptul la o indemnizație lunară egală cu jumătate din indemnizația vicepreședintelui Camerei Naționale. Prim-vicepreședintele și vicepreședintele Curții de Arbitraj au dreptul la o indemnizație egală cu jumătate din indemnizația președintelui Curții de Arbitraj.
(5) Membrii Colegiului Curții de Arbitraj beneficiază de o indemnizație de ședință egală cu o treime din indemnizația pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Naționale.
(6) Asistenții arbitrali primesc o indemnizație în raport cu volumul de activitate depus, la propunerea asistentului arbitral șef, avizată de șeful Cancelariei Camerei Naționale. Asistentul arbitral șef face propuneri la recomandarea prim-vicepreședintelui Curții de Arbitraj.

Indemnizația Autorității de nominare Constituirea fondului Asigurarea condițiilor

Obligația de confidențialitate Obiectul de reglementare al regulamentului

Sediul materiei în raporturile dintre părți

Elaborarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Aprobarea și


(7) Pentru activitatea desfășurată în legătură cu arbitrajul Autoritatea de nominare primește o indemnizație de 10% din valoarea taxei arbitrale.
(8) La nivelul Curții de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat plății indemnizațiilor prevăzute la alin. (4) – (6), precum și pentru acoperirea altor cheltuieli.
Art. 15. —
Camera Națională asigură condițiile corespunzătoare desfășurării activității Curții de Arbitraj.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

 

Art. 16. —
Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum și personalul Camerei Naționale au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului.
Art. 17. —
(1) Prevederile prezentului regulament guvernează organizarea Curții de Arbitraj, precum și a tribunalului arbitral.
(2) Raporturile dintre părțile litigante, pe de o parte, și Curtea de Arbitraj și tribunalul arbitral, pe de altă parte, în ceea ce privește litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj și prin dispozițiile Codului de procedură civilă, compatibile, în conformitate cu art. 4 din Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), astfel cum a fost modificat la 6 decembrie 2010.
(3) Litigiului arbitral i se aplică Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj și regulile de procedură arbitrală în vigoare la momentul introducerii cererii de arbitrare.
Art. 18. —
(1) Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj se propun de către președintele Curții de Arbitraj și se aprobă de către Colegiul acesteia, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(2) După aprobarea regulilor de procedură arbitrală, acestea se înaintează spre informare Colegiului de Conducere al Camerei Naționale.
Art. 19. —
(1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 6 martie 2013 în Sesiunea a XXVIII-a de către Colegiul de Conducere al Camerei Naționale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și intră în vigoare la data aprobării, abrogând orice dispoziție contrară.

Codexul Arbitral intrarea în vigoare a Regulamentului Curții de Arbitraj

(2) Dispozițiile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din Convenția europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și din Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 și modificat la data de 6 decembrie 2010, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Curții de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj și Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale alcătuiesc Codexul Arbitral.

Comunicarea

(3) Direcția drept și legislație din cadrul Camerei Naționale va asigura contra cost, prin grija Secretariatului

Codexului Arbitral

Curții de Arbitraj, comunicarea către cei interesați, la solicitarea acestora, a Codexului Arbitral.
(4) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.