23 August, 2017

În temeiul:
— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. —
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna aprilie 2013 se aprobă prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.500 mil. lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 București, 29 martie 2013.
Nr. 410.

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna aprilie 2013

Art. 1. —
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna aprilie 2013, Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 2, 4, 7 și 10 ani, precum și lansarea unei noi emisiuni cu scadența la 5 ani și redeschiderea acesteia în cursul lunii, cu următoarele caracteristici:


 

 

Cod ISIN*)

 

 

Data licitației

 

 

Data emisiunii

 

 

Data scadenței

 

Maturitate

Nr. de ani

 

Rata cuponului

%

 

Dobânda acumulată

— lei/titlu —

 

Valoarea nominală totală

— lei —

RO1318DBN034

4.04.2013

8.04.2013

28.11.2018

5

5,60

200,99

400.000.000

RO1214DBN027

8.04.2013

10.04.2013

23.04.2014

2

5,95

573,81

600.000.000

RO1320DBN022

15.04.2013

17.04.2013

29.04.2020

7

5,75

556,10

300.000.000

RO1318DBN034

18.04.2013

22.04.2013

28.11.2018

5

5,60

222,47

500.000.000

RO1216DBN030

22.04.2013

24.04.2013

27.01.2016

4

5,75

137,05

300.000.000

RO1323DBN018

25.04.2013

29.04.2013

26.04.2023

10

5,85

4,81

400.000.000

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.

Art. 2. —
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3. —
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. —
(1) Pentru obligațiunile de stat cu scadență la 2 ani dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 270/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012, pentru obligațiunile de stat cu scadență la 4 ani dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012, pentru obligațiunile de stat de tip benchmark cu scadență la 7 ani, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 287/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013, iar pentru obligațiunile de stat de tip benchmark cu scadență la 10 ani, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013. Pentru obligațiunile de stat cu scadența la 5 ani dobânda (cuponul) se plătește anual, începând cu data de 28 noiembrie 2013 și terminând cu 28 noiembrie 2018 inclusiv. (2) Dobânda se determină conform formulei:
D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1), în care:
D = Dobânda (cupon); VN = valoarea nominală; r = rata cuponului.
Art. 5. —
Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. —
Obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.
Art. 7. —
(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență de Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele  cuprinse  în  anexa  nr.  4.2  la  Normele  Băncii Naționale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive. (6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. —
Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naționale a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.
Art. 9. —
Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Art. 10. —
Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat — SaFIR.
Art. 11. —
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Art. 12. —
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.