18 Februarie, 2018

CONSILIUL EUROPEI

COMITETUL DE MINIȘTRI

REZOLUȚIA  CM/RES(2010)53

de instituire a unui Acord parțial extins privind itinerarele culturale

(adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți)

 

Reprezentanții Austriei, Azerbaidjanului, Bulgariei, Ciprului, Franței, Greciei, Italiei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, Federației Ruse, Sloveniei și Spaniei în Comitetul de Miniștri, având în vedere succesul programului Itinerare Culturale al Consiliului Europei, în temeiul Rezoluției CM/RES(2007)12 a Comitetului de Miniștri privind itinerarele culturale ale Consiliului Europei, care a devenit un instrument esențial de creștere a gradului de conștientizare cu privire la patrimoniul european comun ca temelie a cetățeniei europene, ca mijloc de îmbunătățire a calității vieții și ca sursă de dezvoltare socială, economică și culturală; subliniind importanța itinerarelor culturale ca exemple concrete, prin intermediul traseelor transfrontaliere europene, de pluralism și diversitate ale culturii europene bazate pe valori împărtășite, și ca modalitate de înțelegere și dialog intercultural; observând cu satisfacție că un număr de 29 de itinerare culturale au primit certificarea ca Itinerar Cultural al Consiliului Europei și că activitățile rețelelor care au fost abilitate să pună în aplicare aceste itinerare se dezvoltă constant, cuprinzând cea mai mare parte din Europa și trecând dincolo de aceasta; observând că itinerarele culturale antrenează în fiecare an sute de evenimente culturale, schimburi și călătorii educaționale care implică sute de mii de persoane, sute de organizații și comunități locale; recunoscând faptul că itinerarele culturale existente, precum și numeroasele itinerare aflate în curs de pregătire au nevoie de mai mult sprijin și asistență profesională pentru a avea un răsunet și un impact maxim; subliniind contribuția esențială a Institutului European pentru Itinerare Culturale cu sediul la Luxemburg în ceea ce privește strângerea și difuzarea informațiilor și gestionarea cererii crescute de asistență tehnică pentru stabilirea itinerarelor culturale și mulțumind Guvernului din Luxemburg pentru sprijinul permanent și generos acordat institutului timp de mai mulți ani;

Consiliul Europei, o contribuție anuală voluntară care să acopere costurile operaționale ale Institutului European pentru Itinerare Culturale și care să-i permită acestuia îndeplinirea sarcinilor date de APE; remarcând cu satisfacție parteneriatul solid care a fost stabilit între Consiliul Europei și Uniunea Europeană, în domeniul itinerarelor culturale și al turismului cultural, și susținând consolidarea continuă a acestui parteneriat în viitor; recunoscând importanța itinerarelor culturale în ceea ce privește cooperarea culturală transfrontalieră și dezvoltarea turismului cultural durabil care se sprijină pe cunoștințele și competențele locale și pe bunurile de patrimoniu local, precum și în ceea ce privește promovarea Europei — inclusiv a regiunilor mai puțin cunoscute — ca destinație care oferă o experiență culturală unică; conștienți de necesitatea de a asigura un instrument operațional cu o capacitate suficientă pentru susținerea dezvoltării și promovării itinerarelor culturale noi și a celor existente; având în vedere Decizia din 8 decembrie 2010 [CM/Del/Dec(2010)1101/7.2ab] prin care Comitetul de Miniștri a autorizat statele membre care doresc să contribuie la realizarea acestui obiectiv în cadrul Consiliului Europei, prin intermediul Acordului parțial extins; având în vedere Rezoluția CM/RES(2010)52 a Comitetului de Miniștri privind regulile de acordare a certificării ca „Itinerar Cultural al Consiliului Europei”; luând în considerare Rezoluția statutară (93) 28 privind acordurile parțiale și extinse, adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 14 mai 1993, la cea de-a 92-a sesiune a sa; având în vedere Rezoluția Res(96)36 de stabilire a criteriilor privind Acordurile parțiale și extinse ale Consiliului Europei, adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 17 octombrie 1996, la cea de-a 575-a întâlnire a miniștrilor adjuncți, astfel cum a fost modificată prin Rezoluția CM/Res(2010)2, adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 5 mai 2010, la cea de-a 1.084-a întâlnire a miniștrilor adjuncți, hotărăsc după cum urmează:
1. Prin prezenta se instituie un Acord parțial extins (APE) privind itinerarele culturale, care va fi gestionat în conformitate cu prevederile din statutul atașat la prezenta rezoluție.
2. Personalul APE va face parte din Secretariatul Consiliului Europei.
3. Institutul European pentru Itinerare Culturale va funcționa cu sprijinul financiar al Guvernului din Luxemburg sub auspiciile APE și va ajuta la realizarea programului său de activități pe baza unui acord între Secretarul general al Consiliului Europei și autoritățile din Luxemburg, precum și a unui acord operațional între președintele Institutului European pentru Itinerare Culturale și Secretarul executiv al APE.
4. APE este instituit ca proiect-pilot pentru o perioadă inițială de 3 ani, la sfârșitul căreia Comitetul de Miniștri va primi un raport privind realizările și contribuția sa specifică. Pe baza acestui raport, Comitetul de Miniștri va examina mandatul APE și va decide asupra viitorului său.

ANEXA

la Rezoluția CM/RES(2010)53

ST A TUTUL

Acordului parțial extins privind itinerarele culturale

 1.1. Obiective

ARTICOLUL 1

Obiective și sarcini


Acordul parțial extins (APE) contribuie la promovarea identității și a cetățeniei europene prin cunoașterea și conștientizarea patrimoniului comun al Europei și la dezvoltarea dialogului și a legăturilor culturale în cadrul Europei, precum și cu alte țări și regiuni. Acordul încearcă să contureze un spațiu cultural comun prin dezvoltarea itinerarelor culturale, cu intenția de a stimula creșterea gradului de conștientizarea cu privire la patrimoniu, educație, rețele de socializare, turism transfrontalier durabil și de calitate și alte activități aferente.
APE contribuie la consolidarea potențialului itinerarelor culturale în ceea ce privește cooperarea culturală, dezvoltarea teritorială durabilă și coeziunea socială, axându-se în special pe teme de importanță simbolică pentru unitatea, istoria, cultura și valorile europene și pe descoperirea destinațiilor mai puțin cunoscute. Acordul consolidează dimensiunea democratică a schimburilor și a turismului cultural prin implicarea unor rețele și asociații la nivel local, a autorităților locale și regionale, a universităților și organizațiilor profesionale. Acesta contribuie la conservarea unui patrimoniu divers prin itinerare turistice tematice și alternative și proiecte culturale.
APE contribuie la dezvoltarea și promovarea conceptului de„itinerare culturale” în toate aspectele acestuia, pentru a crește gradul de conștientizare la nivel global cu privire la Europa ca destinație turistică de o valoare și calitate unice.

Definiții:
itinerar cultural — un proiect de cooperare în domeniul turismului  și  al  patrimoniului  cultural  și  educațional,  care semnificație transnațională, în vederea înțelegerii și respectării valorilor europene comune;
operator de itinerar cultural — o organizație sau grup de organizații înregistrate în mod legal în unul sau mai multe dintre statele membre ale Consiliului Europei ori o instituție publică care poartă responsabilitatea legală, financiară și morală pentru gestionarea și funcționarea unui itinerar cultural și reprezintă acest itinerar în fața Consiliului Europei;
certificarea „Itinerar Cultural al Consiliului Europei” — certificare acordată itinerarelor culturale care îndeplinesc criteriile menționate în Rezoluția Comitetului de Miniștri privind regulile de atribuire a acreditării „Itinerar Cultural al Consiliului Europei”.

1.2. Sarcini

Elaborarea de politici și standarde
APE, bazându-se în special pe expertiza Institutului European pentru Itinerare Culturale, va oferi consultanță și asistență pentru dezvoltarea, punerea în aplicare, evaluarea și promovarea itinerarelor culturale. Acest lucru implică expertiză în ceea ce privește:
§ înființarea și funcționarea unor rețele și organizații pe proiecte și elaborarea unor acorduri de cooperare;
§ cercetarea privind contextul istoric al itinerarelor și elaborarea conținutului cultural și educațional, precum și a activităților itinerarelor culturale;
§ elaborarea unei oferte turistice durabile pe baza itinerarelor culturale, contribuind astfel la bunăstarea economică a regiunilor;
§ pregătirea și punerea în aplicare a strategiilor de finanțare și promovare;
§ formarea și consolidarea capacității operatorilor de itinerare culturale, în special în ceea ce privește standardele Consiliului Europei și alte standarde internaționale în domeniul patrimoniului cultural, precum și standardele de practică profesională în domeniul turismului;
§ promovarea, vizibilitatea și toate celelalte aspecte legate de respectarea standardelor Consiliului Europei.
APE susține legăturile și schimburile dintre operatorii de itinerare culturale și alți parteneri în domeniul turismului cultural, în special pentru:
§ elaborarea unei viziuni și a unei strategii comune pentru itinerarele culturale ca produse turistice;
§ crearea de parteneriate în vederea creșterii resurselor disponibile pentru turismul cultural în Europa;
§ identificarea și diseminarea bunelor practici.
APE contribuie la elaborarea de noi orientări și standarde în materie de itinerare culturale și turism pentru a răspunde provocărilor și preocupărilor societăților moderne.
APE elaborează metodologii noi pentru promovarea turismului cultural transfrontalier.
APE acordă certificarea ca „Itinerar Cultural al Consiliului Europei” în conformitate cu Rezoluția CM/Res(2010)52 a Comitetului de Miniștri privind regulile de atribuire a certificării„Itinerar Cultural al Consiliului Europei”.

1.3. Program de activități
APE pune în aplicare un program de activități decis de Consiliul de conducere.

ARTICOLUL 2

Aderare și calitatea de membru

2.1. Orice stat membru al Consiliului Europei sau parte contractantă la Convenția culturală europeană poate să adere la APE printr-o notificare adresată Secretarului general al Consiliului Europei.
2.2. Comitetul de Miniștri, în structura sa limitată la reprezentanții statelor membre APE, poate să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la APE, cu majoritatea stipulată la articolul 20.d din Statutul Consiliului Europei și după consultarea membrilor APE care nu sunt membri al Consiliului Europei. Un stat nemembru care primește o astfel de invitație va notifica Secretarul general cu privire la intenția sa de a deveni membru APE.
2.3. Uniunea Europeană este invitată să adere la APE.
2.4. Statele membre ale Consiliului Europei și alte părți contractante la Convenția culturală europeană care nu sunt membre APE pot solicita statutul de observator APE pentru o perioadă de maximum 2 ani. Consiliul de conducere al APE va lua deciziile în această privință, inclusiv în ceea ce privește eventualele contribuții financiare ale observatorilor.
2.5. Adunarea parlamentară, Congresul autorităților locale și regionale al Consiliului Europei și Conferința ONGI-urilor pot participa la lucrările APE în conformitate cu articolul 3.4 de mai jos.

ARTICOLUL 3

Consiliul de conducere

3.1. Consiliul de conducere al APE este alcătuit dintr-un reprezentant desemnat de fiecare membru APE, precum și din 2 reprezentanți ai Uniunii Europene — unul care reprezintă Comisia Europeană și unul care reprezintă Parlamentul European.
3.2. Consiliul de conducere va alege din rândul membrilor săi un birou alcătuit dintr-un președinte, un vicepreședinte și alți 3 membri, pentru un mandat de 2 ani, reînnoibil o singură dată.
3.3. Consiliul de conducere
§ este responsabil de punerea generală în aplicare a sarcinilor atribuite către APE;
§ acordă certificarea „Itinerar Cultural al Consiliului Europei” în conformitate cu Rezoluția CM/Res(2010)52 a Comitetului de Miniștri privind regulile de atribuire a certificării „Itinerar Cultural al Consiliului Europei”;
§ adoptă proiectul de program anual de activități ale APE și îl prezintă Secretarului general al Consiliului Europei, în conformitate cu Regulamentul financiar al Consiliului Europei, în vederea elaborării proiectului de buget anual, înainte de transmiterea sa către organul stabilit în conformitate cu articolul 5.2 de mai jos;
§ decide cu privire la proiectele conforme cu prioritățile politice ale Consiliului Europei;
§ supervizează relațiile cu Institutul European pentru Itinerare Culturale pentru a asigura coerența dintre acțiunile sale și programul de activități al APE;
§ monitorizează punerea în aplicare a programului de activități;
§ adoptă și transmite Comitetului de Miniștri un raport anual de activitate.
3.4. Consiliul de conducere se întrunește o dată pe an. Consiliul poate invita la întâlnirile sale reprezentanți ai organismelor relevante ale Consiliului Europei, fără drepturi de vot, conform punctelor de pe ordinea de zi.
3.5. Consiliul de conducere poate atribui sarcini operaționale Biroului său. Președintele Consiliului de conducere convoacă Biroul cel puțin o dată pe an.
3.6. Consiliul de conducere adoptă deciziile cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, fiecare membru dispunând de un vot. Chestiunile procedurale se soluționează cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru toate celelalte chestiuni, Consiliul de conducere adoptă propriile sale reguli de procedură și orice alte înțelegeri în vederea punerii în aplicare a activităților sale.
3.7. În vederea descărcării Secretarului general de responsabilitatea gestionării APE pentru exercițiul financiar respectiv, Consiliul de conducere va transmite Comitetului de Miniștri bilanțul anual împreună cu aprobarea sau cu eventuale comentarii, precum și raportul întocmit de Auditorul extern, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar.

ARTICOLUL 4

Forum consultativ privind itinerarele culturale

4.1. Anual va avea loc o întâlnire a reprezentanților operatorilor de itinerare culturale, ai rețelelor, ai organizațiilor și platformelor internaționale pentru patrimoniu și de turism, ai autorităților locale și regionale, ai organizațiilor societății civile, ai Camerelor de Comerț, ai fundațiilor și ai altor organizații donatoare, ai organizațiilor profesionale din domeniul turismului, patrimoniului și culturii sau ai altor organisme relevante, sub forma unui forum consultativ privind itinerarele culturale.
4.2. Participarea la forum se face pe bază de invitație sau de înregistrare acceptată de Secretariatul APE.
4.3. Forumul va dezbate tendințele și provocările în materie de itinerare culturale și va asigura o platformă pentru schimbul de experiență și analizarea progreselor în ceea ce privește punerea în aplicare a itinerarelor culturale, pentru dezbateri privind noile practici profesionale, pentru lansarea unor inițiative noi și crearea de parteneriate.

ARTICOLUL 5

Buget

5.1. Resursele APE cuprind:
§ contribuții anuale de la fiecare membru care aderă la APE și, dacă este posibil, contribuții de la observatori conform articolului 2.4;
§ orice altă plată, donație sau moștenire, sub rezerva prevederilor alineatului 5.4 de mai jos.
APE poate primi contribuții de la Uniunea Europeană.
5.2. Bugetul APE și baremul specific pentru contribuții se adoptă anual de către un organism alcătuit din reprezentanții în reprezentanți ai altor membri, care vor avea astfel drept de vot.
5.3. Cheltuielile privind punerea în aplicare a programului de activități și cheltuielile comune ale secretariatului vor fi acoperite de un buget de acord parțial finanțat de membri APE și, dacă este posibil, de observatori. Cheltuielile aferente sediului APE, precum și cheltuielile de personal și operaționale ale Institutului European pentru Itinerare Culturale se regăsesc în conturile APE cu titlu informativ.
5.4. De asemenea, APE poate primi contribuții voluntare și de alt tip legate de activitățile din cadrul acordului, sub rezerva autorizării de către Consiliul de conducere înainte de acceptarea lor. Aceste contribuții se plătesc într-un cont special, deschis în temeiul articolului 4.2 din Regulamentul financiar al Consiliului Europei, monitorizat de Consiliul de conducere, și sunt destinate obiectivelor și sarcinilor specificate, cu condiția ca acestea să fie conforme cu obiectivele statutului.
5.5. Bunurile APE se obțin și sunt deținute în numele Consiliului Europei și astfel beneficiază de privilegiile și imunitățile aplicabile bunurilor Consiliului conform acordurilor existente.
5.6. Cheltuielile de călătorie și de ședere ale persoanelor care participă la întâlnirile Consiliului de conducere se suportă de statul sau de organizația respectiv/respectivă.
5.7. Cheltuielile de călătorie și de ședere ale persoanelor care participă la Forumul consultativ privind itinerarele culturale se plătesc de către participanți, în cazul în care Consiliul de conducere nu decide altfel, în funcție de alocațiile speciale prevăzute în bugetul operațional al APE.
5.8. Regulamentul financiar al Consiliului Europei se aplică, mutatis mutandis, adoptării și gestionării bugetului APE.

ARTICOLUL 6

Secretariat

6.1. Secretariatul APE, condus de un secretar executiv, este asigurat de Secretarul general al Consiliului Europei.
independenți în domeniile vizate de program.
6.3. Sediul APE se află la Luxemburg, în locația Institutului European pentru Itinerare Culturale, prin amabilitatea Guvernului din Luxemburg.

ARTICOLUL 7

Amendamente

Comitetul de Miniștri, în structura sa limitată la reprezentanții statelor membre APE și după consultarea membrilor APE care nu sunt membri ai Consiliului Europei, poate să adopte amendamente la prezentul statut cu majoritatea prevăzută la articolul 20.d din Statutul Consiliului Europei.

ARTICOLUL 8

Retragere

8.1. Orice membru se poate retrage din APE printr-o declarație transmisă Secretarului general al Consiliului Europei.
8.2. Secretarul general confirmă primirea declarației și informează membrii APE.
8.3. Prin analogie cu articolul 7 din Statutul Consiliului Europei, retragerea intră în vigoare:
§ la sfârșitul exercițiului financiar în care este notificată, dacă această notificare este transmisă în primele 9 luni din exercițiul financiar respectiv;
§ la sfârșitul exercițiului financiar următor, dacă notificarea de retragere este transmisă în ultimele 3 luni din exercițiul financiar.
8.4. În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar al Consiliului Europei, Consiliul de conducere va analiza consecințele financiare ale retragerii unui membru și va întreprinde demersurile corespunzătoare.
8.5. Secretarul general va informa imediat membrul respectiv privind consecințele retragerii sale.