19 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (2) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, și al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene de acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistență socială, cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate.
Art. 2. —
Prevederile art. 1 se aplică autorităților administrației publice locale, precum și serviciilor sociale administrate și acordate de acestea, după cum urmează:
a) posturile vacantate din cadrul serviciilor sociale organizate conform prevederilor art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, respectiv instituții și unități de asistență socială;
b) posturile vacantate din cadrul serviciilor publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene/consiliilor locale/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București/Consiliului General al Municipiului București, precum și din compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, organizate conform prevederilor art. 113 alin (2)—(4) din Legea nr. 292/2011.
Art. 3. —
În limita posturilor vacantate în condițiile art. 1, nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competența ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pană Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Nicolae-Liviu DragneaBucurești, 27 martie 2013.
Nr. 125.