19 August, 2017

Augustin Zegrean— președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar— judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader— judecător
Irina Loredana Gulie  — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, excepție ridicată de Societatea Comercială „Florom Prodimpex” — S.R.L. din Voluntari în Dosarul nr. 1.171/93/2012 al Tribunalului Ilfov — Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.557D/2012.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat reprezintă opțiunea legiuitorului, de natură a nu afecta organizarea cercetării științifice în acest domeniu și fără a afecta exercitarea drepturilor și a libertăților cetățenilor.

CURTEA,

având  în  vedere  actele  și  lucrările  dosarului,  constată următoarele:
Prin Încheierea din 16 noiembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 1.171/93/2012, Tribunalul Ilfov — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, excepție ridicată de Societatea Comercială „Florom Prodimpex” — S.R.L. din Voluntari într-o cauză având ca obiect soluționarea unei acțiuni în pretenții formulate de către o stațiune de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că interpretarea dispozițiilor de lege criticate în sensul scutirii de la plata taxei judiciare de timbru și a stațiunilor de cercetare- dezvoltare, pe lângă cele menționate expres în cuprinsul prevederii legale criticate, și anume unitățile de cercetare- dezvoltare aflate în subordinea sau în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, contravine dispozițiilor constituționale referitoare la exercitarea drepturilor și a libertăților constituționale cu bună-credință. Se mai arată că interpretarea textului de lege criticat în sensul menționat mai sus contravine finalității urmărite de legiuitor la edictarea normei legale, având în vedere faptul că operațiunea juridică a interpretării unei norme de drept trebuie să aibă în vedere scopul urmărit de legiuitor la edictarea acesteia, iar, pe de altă parte, în aplicarea metodei de interpretare logice nu se poate folosi în mod exclusiv argumentul per a contrario.
T
ribunalul Ilfov — Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că legiuitorul poate institui scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru pentru anumite părți din proces, fără a aduce vreo atingere principiului constituțional al egalității în drepturi, iar această scutire nu conduce în mod automat la încălcarea normei constituționale privind exercitarea drepturilor și a libertăților cu bună-credință.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate invocate.
Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, deoarece motivarea excepției de neconstituționalitate vizează exclusiv aspecte referitoare la aplicarea și interpretarea legii în cauza dedusă judecății instanței.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 9 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 și 399 bis din 7 iunie 2011.
Având în vedere motivarea excepției de neconstituționalitate și în temeiul art. 62 teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, Curtea urmează să rețină ca obiect al excepției de neconstituționalitate prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 45/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, astfel cum acestea au fost introduse prin art. I pct. 9 din Legea nr. 72/2011.
Textul de lege criticat are următorul cuprins: „(7) Cererile și acțiunile în justiție adresate instanțelor de către ASAS și de către unitățile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.”
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 57 — Exercitarea drepturilor și a libertăților.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:
Autorul excepției susține, în esență, că interpretarea și aplicarea prevederilor legale criticate în sensul în care permit scutirea de la plata taxei judiciare de timbru și a stațiunilor de cercetare-dezvoltare, pe lângă entitățile menționate expres în cuprinsul prevederii legale criticate, și anume unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sau în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișești” (denumită în continuare ASAS), sunt neconstituționale.
În acest sens, arată că scutirea de la plata taxei judiciare de timbru se aplică numai ASAS și unităților de cercetare- dezvoltare care, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, pot fi înființate de ASAS, și nu stațiunilor de cercetare-dezvoltare menționate la art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 45/2009.
Examinând aceste susțineri, Curtea constată că autorul acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituționalitate, ci este nemulțumit, în realitate, de modul în care instanța de judecată ar putea interpreta norma legală criticată, în vederea aplicării acesteia în cadrul litigiului dedus judecății. Or, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituțională se pronunță „numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată”, iar aspectele referitoare la determinarea sferei subiectelor de drept scutite de plata taxei de timbru nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de Curte, ci sunt de competența instanței de judecată învestite cu soluționarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA   CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, excepție ridicată de Societatea Comercială „Florom Prodimpex” — S.R.L. din Voluntari în Dosarul nr. 1.171/93/2012 al Tribunalului Ilfov — Secția civilă.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 7 martie 2013.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie