25 Februarie, 2018

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, ale Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003, ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport și abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport, precum și ale Procedurii operaționale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport și de sistem”, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007   privind   organizarea   și   funcționarea  Autorității   Naționale   de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele  Autorității  Naționale  de  Reglementare  în  Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă aplicarea de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. a tarifului reglementat de tranzit de 0,7 euro/MWh, exclusiv TVA, pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre țările perimetrice prin Sistemul electroenergetic național.
Art. 2. —
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui  Autorității  Naționale  de  Reglementare  în  Domeniul  Energiei nr. 15/2012 privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport și de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre țările perimetrice prin Sistemul electroenergetic național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2012.
Art.  3.  —
 Compania  Națională  de  Transport  al  Energiei  Electrice „Transelectrica” — S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

 

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 18.