18 August, 2017

Având în vedere dispozițiile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I.
Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 6 martie 2012, se modifică după cum urmează:
— La articolul 10, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, care se determină astfel: se raportează valoarea costurilor fixe realizate în ultimele două semestre anterioare celui în care se efectuează analiza de către fiecare producător din respectiva categorie care a avut capacități în funcțiune în acea perioadă, la puterea instalată medie pe perioada respectivă a capacităților de producere a E-SRE ale acelui producător și se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toți producătorii din respectiva categorie; ulterior, se determină media aritmetică dintre acest indice și cel aferent ultimilor 3 ani calendaristici, calculat pentru costurile fixe totale anuale; în cazul tehnologiilor noi, pentru care nu sunt disponibile date pentru toți cei 3 ani anteriori, media pe numărul de ani pentru care există date disponibile se completează, pentru anii care lipsesc, cu media rezultată din studiile de fezabilitate transmise la ANRE în vederea obținerii autorizației de înființare pentru noi capacități, nepuse în funcțiune până la finalizarea semestrului anterior realizării analizei.


în care:

SF

 

P

 
m,E-SRE

= puterea capacității de producere a E-SRE a


cf

 

an

 
i    = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru ultimele două semestre anterioare anului în care se efectuează analiza;

producătorului m din categoria de tehnologie i prevăzută în studiul de fezabilitate;

Y = anul pentru care se efectuează analiza;


 

cf

 
i ani

= nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe

D = numărul de ani pentru care sunt disponibile date, D<4;

pentru categoria de tehnologie i, pentru un an calendaristic

anterior anului analizat;

cfi,calc = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i;

Cfj,an = costurile fixe realizate în ultimele două semestre anterioare anului în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Cfm,SF = costurile fixe prevăzute în studiul de fezabilitate de fiecare producător m din categoria de tehnologie i;

 

Pmed,an

 
Cfj,Y-t = costurile fixe realizate în anul Y-t de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

j,E-SRE = puterea medie instalată a capacității de producere a E-SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în

 

Pmed, Y-t

 
ultimele două semestre anterioare anului în care se efectuează analiza;

j,E-SRE = puterea medie instalată a capacității de producere a E-SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în anul

Y-t;


 

ns = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacități în funcțiune în semestrul anterior celui în care se realizează analiza;

nY-t = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacități în funcțiune în anul Y-t;

q = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au solicitat emiterea autorizației de înființare pentru capacități de producere a E-SRE și care nu au fost puse în funcțiune până la sfârșitul semestrului anterior celui în care se realizează analiza;

t = contor de an;”.

 

Art. II. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

 

României, Partea I.


 

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

 

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 17.