19 August, 2017

Având în vedere:
— Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
— Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului;
— Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
— Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului,

ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. —
Începând cu data prezentului ordin se aprobă Ghidului metodologic referitor la regimul finanțărilor din fonduri provenite integral din venituri proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, alocate pentru activități de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor, juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, pe baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de a forma performeri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul tineretului și sportului,

Ionuț Sebastian Iavor,

secretar general

 

 

București, 25 martie 2013.
Nr. 395.

ANEXĂ

 

GHID   MET ODOLOGIC

referitor la regimul finanțărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, alocate pentru activități de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor, juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, pe baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale cu scopul de a forma performeri

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 Prezentul ghid metodologic are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare din fonduri provenite integral din venituri proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului (VP MTS) pentru acțiuni de selecție, pregătire și realizare de competiții sportive ale copiilor și juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, în vederea obținerii de performeri, denumit în continuare Programul Pierre de Coubertin.

PROGRAMUL PIERRE DE COUBERTIN

Educație prin sport — selecție, pregătire și realizare de competiții sportive

Programul are ca obiectiv strategic sprijinirea și dezvoltarea programelor sportive propuse de federațiile sportive naționale pentru acțiuni de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor, juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, în vederea obținerii de performeri.
I. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție a copiilor, juniorilor mici, precum și a persoanelor cu dizabilități, care să asigure formarea de performeri, precum și îmbunătățirea stării de sănătate publică prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.
II. Obiective generale:
a) promovarea sportului și educației fizice drept elemente esențiale pentru o educație de calitate, acestea reprezentând toate formele de activități fizice care printr-o participare organizată au drept obiectiv expresia sau ameliorarea condiției fizice și psihice;
b) susținerea activității sportive la nivelul copiilor și juniorilor mici, precum și al persoanelor cu dizabilități;
c) demararea proceselor de selecție, pregătire și realizare de competiții pentru fiecare ramură de sport a copiilor și juniorilor mici cu aptitudini remarcabile, precum și pentru persoanele cu dizabilități;
d) utilizarea potențialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare și șanse egale;
e) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, cu scopul de a câștiga încredere, de a promova un stil de viață sănătos și o dezvoltare armonioasă durabilă;
f) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecărei discipline pentru fiecare categorie de participanți.

Obiective specifice

1. Realizarea educației integrale prin sport și includerea copiilor și juniorilor mici
2. Influențarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor
3. Integrarea socială
4. Creșterea numărului de participanți în competițiile oficiale
5. Realizarea unei baze de selecție pentru performanță
6. Dezvoltarea spiritului de competiție
7. Dezvoltarea spiritului de fair-play
8. Pregătirea pentru viață, formarea obișnuinței de a lucra în echipă
9. Sporirea interesului general pentru activitățile copiilor, juniorilor mici și ale persoanelor cu dizabilități
10. Prevenirea îmbolnăvirilor și menținerea sănătății populației

1.1. Temeiul legal

Temeiul legal al finanțării proiectelor din bugetul de venituri proprii al Ministerului Tineretului și Sportului pentru acțiunile de selecție, pregătire și realizare de competiții sportive pentru copii și juniori mici, precum și pentru persoanele cu dizabilități, prevăzute de prezentul program Pierre de Coubertin, este:
— Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
— Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului;
— Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
— Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Glosar de termeni

În înțelesul prezentului program Pierre de Coubertin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
1. federațiile sportive naționale — structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop lucrativ, având ca atribuții principale: elaborarea strategiei naționale de dezvoltare a ramurii de sport pe care o reprezintă și organizarea activităților și competițiilor oficiale la nivel național, precum și a celor cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României;
2. activitatea sportivă — complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de selecție, de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună activități sportive;
3. activitate de selecție — activitate organizată și repetabilă a specialiștilor de depistare a copiilor cu aptitudini pentru practicarea diferitelor ramuri sau probe sportive pe baza unor criterii specifice, biologice, psihosomatice și motrice. Activitatea de selecție este inițială și secundară;
4. acțiunile de pregătire sportivă — acțiune sportivă desfășurată în țară, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică în vederea participării la competiții sportive;
5. competiție sportivă — acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiectiv întrecerea, obținerea de rezultate sportive sau obținerea victorie;
6. competiție sportivă internă — competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
7. competiție sportivă internă la nivel național — competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;
8. competiție sportivă de nivel zonal sau interjudețean — competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal sau interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;
9. competiție sportivă internă de nivel județean — competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;
10. competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal — competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal sau promovarea în eșalonul valoric superior;
11. alte acțiuni sportive — numai acele acțiuni organizate pe teritoriul României, realizate de către federațiile sportive naționale, care prezintă un interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive oficiale și cele de pregătire sportivă, desfășurate în tară, cum ar fi: conferințe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;
12. autoritate finanțatoare — Ministerul Tineretului și Sportului, denumit în continuare MTS, instituție publică, organ al administrației publice centrale din subordinea Guvernului României;
13. bugetul proiectului — reprezintă totalitatea sumelor alocate din VP MTS necesare realizării proiectului și a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare;
14. categorie de eligibilitate — categorie în cadrul căreia trebuie să se înscrie propunerile de proiect pentru a fi eligibile, cu respectarea legislației în vigoare;
15. cerere de finanțare — document completat de către solicitant în vederea obținerii finanțării printr-o propunere de proiect (anexa nr. 1);
16. cheltuieli eligibile — sunt considerate eligibile cheltuielile care reflectă costuri necesare și rezonabile, oportune și justificate, care sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului, sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, identificabile și verificabile, și care sunt susținute de acte și documente justificative originale corespunzătoare;
17. contract de finanțare — contract încheiat, în condițiile legii, între MTS în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiar;
18. venituri proprii MTS — procent din taxele și accizele pe alcool și tutun colectate de la operatori economici și virate MTS și aprobate în bugetul anual cu destinația sport;
19. perioada de desfășurare a proiectului — perioada înscrisă în contractul de finanțare de la data începerii primei activități și până la data încheierii ultimei activități din planul de activități al proiectului;
20. solicitant — federații sportive naționale care depun o propunere de proiect;
21. proiect sportiv — acțiuni de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor, juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități;
22. copii și juniori mici — categorii de vârstă și sex care sunt selecționate pentru pregătire și participare în competiții pe discipline sportive, în conformitate cu reglementările federațiilor sportive naționale, pe ramuri de sport;
23. persoane cu dizabilități — includ acele persoane care au deficiențe diverse, iar în contextul acestui program Pierre de Coubertin se urmărește îmbunătățirea accesului la educație fizică și sport, cu obiectivul de a câștiga încredere, de a spori gradul de incluziune socială, de a depăși prejudecăți, de a promova un stil de viață sănătos. De asemenea, se urmărește trecerea barierelor de mentalitate și asigurarea participării persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate de șanse, la proiecte sportive.

1.3. Principiile care stau la baza finanțării

Principiile care stau la baza acordării de finanțare sunt:
a) libera concurență — asigurarea condițiilor pentru ca structura sportivă ce desfășoară activități sportive să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza selecției de proiecte — folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor financiare pentru atribuirea contractului de finanțare;
c) transparența — punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare;
d) tratamentul egal — aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare, astfel încât orice structură sportivă care depune o ofertă sportivă să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) anualitatea — derularea întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea.

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate

2.1. Criterii de eligibilitate a solicitanților

Pentru a participa la selecția de oferte, federațiile sportive naționale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;
b) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la autoritatea finanțatoare căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;
c) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către bugetul de stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;
d) să nu se afle în litigiu cu autoritatea finanțatoare căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;
e) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;
f) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;
g) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvență sau de lichidare ori să nu se afle în stare de insolvență în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare;
i) reprezentantul legal al federației să nu fi fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri;
j) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
k) solicitantul are prevăzut în statut și în certificatul de identitate sportivă activitatea corespunzătoare ramurii de sport la care dorește să participe.
Autoritatea finanțatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor menționate mai sus.
Autoritatea finanțatoare are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare.

CAPITOLUL III

Procedura de depunere a proiectelor

3.1. Procedura de depunere a proiectelor
(1) În vederea depunerii proiectelor solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:
a) completarea integrală a cererii de finanțare tip, cerere care trebuie ștampilată și semnată de reprezentantul legal și de către responsabilul financiar al solicitantului (anexa nr. 1);
b) cererea de finanțare se va depune în două exemplare tipărite și pe suport CD;
c) dosarul se va depune la sediul MTS, în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare. Documentația de solicitare a finanțării se întocmește în două exemplare (seturi), un set cu documente în original și celălalt set care cuprinde copii conform cu originalul, ambele seturi fiind incluse în același plic, care se înaintează în pachet închis, până la data anunțată de autoritatea finanțatoare, la registratura MTS, la adresa:
Ministerul Tineretului și Sportului
Strada Vasile Conta nr. 16
Direcția strategii și politici UE și Programul Pierre de Coubertin Selecție de proiecte pentru Programul Pierre de Coubertin Numele și adresa completă a solicitantului

Documentația trebuie să conțină, în ordine, următoarele:
— cererea de finanțare tip care să cuprindă bugetul detaliat;
— certificatul de identitate sportivă — copie „conform cu originalul”;
— dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;
— certificat de atestare fiscală — original;
— certificat de înregistrare fiscală — copie „conform cu originalul”. (2) Cererea de finanțare tip trebuie completată astfel:
a) „Descrierea solicitantului” — se vor preciza: adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar — IBAN, titularul contului (trebuie să fie cel al inițiatorului proiectului) și codul de înregistrare fiscală; solicitantul se va asigura că datele înscrise sunt corecte și actualizate; în cazul modificării datelor mai sus menționate, solicitantul are obligația să transmită MTS noile date în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării;
b) „Titlul proiectului” — ar trebui să fie cât mai sugestiv;
c) „Oportunitatea proiectului” — constă în descrierea situației existente și a contextului proiectului, precum și a motivelor inițierii acestuia. Practic aici se vor descrie în 1-2 paragrafe concluzii ale unei analize de oportunitate prin care se identifică o problemă ce urmează a fi rezolvată;
d) „Scopul proiectului” — reprezintă un enunț scurt și concis prin care se comunică stadiul în care va ajunge problema ca urmare a derulării proiectului;
e) „Obiectivele proiectului” — sunt rezultatele scontate care trebuie obținute în efortul de atingere a scopului proiectului și, implicit, a rezolvării problemei. Trebuie să se țină seama la enunțarea obiectivelor să nu se confunde cu activitățile. Pentru ca un obiectiv să fie corect definit, acesta trebuie să fie SMART (S — specific, M — măsurabil, A — abordabil, R — realist, T — încadrabil în timp). Obiectivele unui proiect reprezintă punctul de pornire în elaborarea planului și în același timp constituie referința față de care se va evalua succesul sau eșecul proiectului la finalul acestuia. Un proiect poate avea până la 5 obiective subordonate aceluiași scop;
f) „Activitățile proiectului” — reprezintă metodele de atingere a fiecărui obiectiv. În această rubrică se va completa în detaliu cum urmează să fie pus în practică proiectul și ce veți face pentru atingerea obiectivelor acestuia. Rubrica va fi completată prin enunțarea activităților, încadrarea acestora în secvențe de timp (pe luni, săptămâni sau zile, în funcție de durata proiectului) și specificarea responsabilului fiecărei activități;
g) „Grupul-țintă și beneficiarii” — reprezintă persoanele sau grupul de persoane cărora li se adresează proiectul și care vor avea de câștigat în mod direct sau indirect în urma derulării proiectului;
h) În secțiunea „Rezultate așteptate” se va realiza o descriere succintă a rezultatelor atât cantitative, cât și calitative, imediate și viitoare ale proiectului, așa cum sunt ele preconizate. Acestea pot să fie aceleași cu obiectivele proiectului sau nu. Rezultatele cantitative sunt considerate orice serviciu, produse, informații etc. ce rezultă din desfășurarea proiectului. Rezultatele calitative sunt considerate schimbările (atât pozitive, cât și negative) care pot apărea atât în timpul proiectului, cât și la finalul acestuia asupra grupului-țintă și a beneficiarilor;
i) „Impactul asupra grupului-țintă, beneficiarilor” — va descrie modul în care va fi influențată starea actuală a grupului-țintă, a beneficiarilor;
j) În secțiunea „Modalități de mediatizare” se vor specifica instrumente și activități de promovare a proiectului, ca: reportaje, conferință de presă, interviuri, filme, articole, mape de prezentare, afișe, fluturași, pliante, bannere și alte materiale de promovare;
k) În secțiunea „Modalități de evaluare” se vor enumera modalitățile și instrumentele ce urmează a fi folosite pentru raportarea progresului în atingerea obiectivelor propuse, a eficienței și impactului proiectului. Instrumente de evaluare pot fi considerate orice tip de analiză statistică, studii de caz, observații și monitorizări;
l) „Parteneri” — presupune enumerarea numelor altor persoane juridice de drept public ori privat implicate în desfășurarea activităților proiectului;
m) „Bugetul proiectului” — reprezintă totalitatea surselor de finanțare necesare realizării acțiunii și a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, respectiv Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Se întocmește având în vedere următoarele:
• bugetul este corect, corespunde cu limitele legale pentru categoriile de cheltuieli;
• bugetul acoperă toate cheltuielile aferente proiectului, bugetul reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului;
• bugetul se va întocmi exclusiv în lei, iar toate activitățile din proiect sunt acoperite cu categorii de cheltuieli corespunzătoare;
• cheltuielile sunt oportune și justificate;
• cheltuielile sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului;
• cheltuielile sunt identificabile și verificabile;
• cheltuielile sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare;
• toate categoriile de cheltuieli sunt incluse în totaluri;
• cheltuielile sunt strict legate de activitățile proiectului.
(3) Propunerea de proiect de buget are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
(4) La completarea cererii de finanțare solicitanții au obligația de a furniza detalii suficiente pentru a asigura claritatea proiectului, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele, schimbarea pozitivă generată de proiect și modul în care proiectul propus este relevant pentru contextul local, regional sau național.
(5) Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate.
(6) Nu vor participa la selecția de proiecte dosarele incomplete sau cele care conțin documente întocmite incorect.
(7) Solicitările de finanțare transmise sau depuse ulterior datei-limită prevăzute în anunțul public de organizare a selecției nu vor participa la procedura de selecție.

3.2. Documente necesare depunerii proiectelor

Dosarul de participare la selecția de oferte trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de finanțare tip — în două exemplare, care vor fi înregistrate în momentul depunerii (anexa nr. 1) și pe suport CD;
b) copie de pe actul constitutiv, statut și certificat de identitate sportivă sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice — semnate și ștampilate cu mențiunea „conform cu originalul”;
c) declarație eligibilitate solicitant (formularul nr. 1 la anexa nr. 1);
d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (formularul nr. 2 la anexa nr. 1);
e) prezentarea solicitantului — Vă rugăm să faceți o descriere a instituției punând accent pe proiectele derulate anterior, experiența în domeniul implementării de proiecte sportive, participări la competiții de profil, date privind numărul de sportivi, profesori, antrenori;
f) raportul de activitate al federației sportive naționale pe anul anterior finanțării.

CAPITOLUL IV

Procedura de selecție a proiectelor

4.1. Precizări generale

(1) Atribuirea contractelor de finanțare se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare din fonduri provenite din VP MTS prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 3, în două sesiuni anuale: aprilie și august.
(2) Proiectele vor fi selecționate pentru finanțare, în limita unui fond anual aprobat pe fiecare sesiune de finanțare de către MTS, cu această destinație, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului MTS, cu o valoare maximă a finanțării de 350.000 lei pentru toate proiectele propuse de fiecare federație sportivă națională.
(3) Selecția constă în ierarhizarea proiectelor depuse în funcție de valoarea, importanța sau reprezentativitatea pentru ramura de sport căreia i se adresează, pe baza punctajului acordat de comisie, în baza unor criterii de evaluare.

4.2. Criteriile de evaluare

Criteriile generale de evaluare:
a) proiectele sunt de interes general, promovează și contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv;
b) calitatea și anvergura (națională, județeană sau locală), valoarea și importanța proiectului;
c) numărul, diversitatea și aria geografică a beneficiarilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste proiecte;
d) capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului de a realiza proiectele, dovedită prin:
• proiectele derulate anterior;
• calitatea proiectelor organizate;
• calificări relevante ale reprezentantului legal;
• evaluarea privind impactul proiectelor derulate anterior;
• capacitatea de promovare și mediatizare a proiectelor derulate anterior;
e) coerența și corectitudinea bugetului.

4.3. Etapele sesiunii de selecție

Etapa pregătitoare
a) Publicarea pe site-ul MTS a ghidului metodologic, după aprobarea acestuia prin ordin de către ministrul tineretului și sportului, concomitent cu apariția anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a
b) Publicarea anunțului privind sesiunea de selecție de proiecte în vederea finanțării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, și pe site-ul MTS
c) Prezentarea ghidului metodologic în cadrul unei întâlniri informale cu reprezentanții federațiilor sportive naționale, denumite în continuare FSN, la sediul MTS. Sesiunea de selecție a ofertelor sportive se va desfășura în două etape, astfel:

Etapa 1
a) Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție, verificare care se va efectua la sediul MTS; se va urmări ca documentația depusă să fie completă și să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 2.1.
b) Selecția programelor sportive propuse se va face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive, pe baza unor criterii tehnice și financiare. Comisia va fi constituită prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
c) Inițiatorii propunerilor de proiect pot fi invitați la un interviu pentru susținerea proiectului.

Etapa 2
a) MTS va cere solicitanților ale căror dosare au fost selecționate în prima etapă de selecție completarea documentației, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor evaluării eligibilității, cu următoarele:
• certificat de atestare fiscală eliberat de direcția generală a finanțelor publice, care să ateste situația privind plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;
• certificat de atestare fiscală eliberat de direcția fiscală, care să ateste situația privind plata taxelor și impozitelor la bugetele locale, valabil la data prezentării acestuia, în original.
b) Sunt considerate admise la finanțare dosarele care conțin documentele specificate mai sus și care au fost depuse în termenul-limită prevăzut.
c) Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanțare se publică pe site-ul MTS în termen de maxim 3 zile de la finalizarea procedurii de selecție.
4.4. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive
(1) Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri și va fi numită prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(2) Odată cu numirea membrilor titulari ai Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive se desemnează 3 membri supleanți, un reprezentant al Consiliului Național pentru Sport, un specialist în cercetare sportivă și un specialist în medicină sportivă.
(3) Fiecare membru al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive va completa o declarație de imparțialitate și confidențialitate (anexa nr. 3).
(4) Din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive nu vor face parte persoane care dețin o funcție de conducere în cadrul structurilor sportive care solicită finanțare pentru sesiunea de selecție în curs (a se vedea anexa nr. 3).
(5) Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive are următoarele atribuții:
• analizează și notează proiectele sportive în conformitate cu grila de acordare a punctajelor;
• stabilește ierarhia ofertelor sportive în funcție de valoarea, importanța sau reprezentativitatea proiectului sportiv, pe baza punctajului obținut.
(6) Evaluarea proiectelor se va realiza conform următoarelor criterii de selecție:

Nr. crt.

 

Criteriul

 

Punctajul maxim

1.

Anvergura proiectului

45

1.1. Încadrarea proiectului pe nivele și în sistem valoric: local, județean, național

10

1.2. Categoriile de vârstă cărora li se adresează proiectul (copii, juniori mici, persoane cu dizabilități), în raport cu sistemul valoric al competiției în urma selecției și pregătirii

10

1.3. Încadrarea proiectului pe ramura de sport (olimpic sau neolimpic)

5

1.4. Definirea clară a participanților și modalității de selecție a acestora

10

1.5. Definirea clară a beneficiarilor indirecți

10

2.

Relevanța proiectului sportiv

20

2.1. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv național al anului în care se desfășoară, precum și obiectivele și rezultatele federațiilor sportive naționale obținute în ultimii 2 ani înainte de solicitarea finanțării

10

2.2. Gradul de vizibilitate al proiectului și aportul la dezvoltarea domeniului sportiv

5

2.3. Prezentarea realistă a planului de activități ale proiectului care să conducă la atingerea rezultatelor propuse

5

3.

Fezabilitatea și rezultatele proiectului sportiv

20

3.1. Gradul de integrare a copiilor, juniorilor mici și a persoanelor cu dizabilități în activitatea sportivă

10

3.2. Gradul de previzionare a rezultatelor în urma selecției

10

4.

Fundamentarea bugetului proiectului

10

4.1. Raportul  cheltuieli  estimate  —  rezultate  așteptate  este  realist  și  în concordanță cu activitățile planificate.

5

4.2. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare —cost.

5

5.

Continuitatea proiectului

5

PUNCTAJ TOTAL MAXIM:

100

 (7) Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total minim de 50 de puncte.
(8) În cazul în care punctajul total obținut de o propunere de proiect este mai mic de 50 de puncte, proiectul nu este eligibil pentru a primi finanțare.
(9) Finanțarea aprobată poate fi aceeași sau mai mică decât cea solicitată.
(10) Ofertele selecționate vor fi incluse în Portofoliul sportiv aferent anului pentru care se organizează sesiunile de selecție, care va fi supus spre validare Consiliului Național pentru Sport.
(11) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.
(12) Rezultatele evaluării cererilor de finanțare care conțin și punctajul acordat fiecăruia dintre solicitanți, suma aprobată pentru finanțare, precum și motivele respingerii cererilor de finanțare vor fi publicate pe site-ul MTS în termen de 3 zile de la închiderea sesiunii de selecție.

4.5. Contestații

(1) Soluționarea contestațiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 3 membri și numită prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(2) În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu sunt numiți membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive.
(3) Solicitanții nemulțumiți de modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte pot depune contestație în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției.
(4) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
(5) Contestația se formulează în scris și va conține următoarele:
• datele de identificare ale contestatarului;
• numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;
• obiectul contestației;
• motivele de fapt și de drept;
• dovezile pe care se întemeiază;
• semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila.

4.6. Comunicări

(1) Orice comunicare, solicitare, informare și notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului program Pierre de Coubertin se vor face sub formă de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii și al primirii.
(3) Documentele transmise prin poștă electronică sau telefax trebuie confirmate de primire.

CAPITOLUL V

Procedura privind derularea contractului de finanțare

5.1. Precizări generale

(1) Contractul de finanțare va fi completat în concordanță cu activitățile și obiectivele menționate de federația sportivă în cererea de finanțare tip, cerere care a făcut obiectul selecției Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive.
(2) Solicitanților ale căror proiecte au fost selectate li se va propune un model-cadru de contract de finanțare (anexa nr. 2).
(3) Contractul de finanțare va fi completat de către beneficiar (inclusiv anexele la contractul de finanțare); contactul va fi ștampilat și semnat de către reprezentantul legal și de către responsabilul financiar al beneficiarului.
(4) Contractul va fi depus, în două exemplare, în original, la sediul MTS.

5.2. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul finanțării are următoarele obligații:
1. să notifice, în scris, MTS cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă cererii de finanțare aprobate de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive, în maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului, pentru aprobarea acesteia de către MTS. În caz contrar, finanțarea alocată poate fi retrasă;
2. să nu ascundă MTS acte ori fapte care — dacă ar fi fost cunoscute — ar fi fost de natură să îl determine pe finanțator să nu selecteze proiectul spre finanțare;
3. să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate;
4. să transmită cu cel puțin 10 zile înaintea desfășurării evenimentelor publice ale proiectului datele complete și corecte, precum și eventualele modificări ale acestora către MTS — Direcția strategii și politici UE în domeniul sportului și Programul Pierre de Coubertain — dnei Simona Uglea (e-mail simona.uglea@mts.ro);
5. să menționeze în toate materialele destinate publicului: afișe, cataloage, programe, invitații, anunțuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărți sau orice alte tipărituri „Acțiune finanțată de MTS prin Programul Pierre de Coubertin”, împreună cu sigla MTS;
6. să distribuie toate materialele prevăzute la pct. (5) cu cel puțin 10 zile înaintea desfășurării proiectului;
7. să insereze în toate materialele audio pe care le editează pentru promovarea proiectului mențiunea rostită „Acțiune finanțată de MTS”.
8. să insereze în toate materialele video pe care le editează pentru promovarea proiectului mențiunea rostită „Acțiune finanțată de MTS”;
9. să ofere reprezentanților mass-mediei toate informațiile și materialele necesare unei bune informări cu privire la proiectul realizat;
10. să depună la sediul MTS, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului, documentele justificative pentru decontare, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs;
11. să realizeze proiectul cu toată atenția, eficiența și transparența, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat;
12. să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului
13. să implementeze proiectul pe propria răspundere și în concordanță cu descrierea din cererea de finanțare, cu scopul de a atinge obiectivele menționate;
14. să nu utilizeze finanțarea pentru activități generatoare de profit;
15. să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului;
16. să întocmească și să prezinte MTS rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la derularea proiectului;
17. să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului și să accepte controlul și verificările MTS în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită;
18. să întocmească decontul de cheltuieli financiar-contabil pentru suma alocată de către MTS, care va însoți factura emisă de federația sportivă națională către MTS;
19. să realizeze raportul de imagine al proiectului; acesta va conține: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afișe, cataloage, CD-uri, cărți sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum și, după caz, înregistrări video ale acțiunilor și orice alte materiale ce relevă efectul pe care l-a avut proiectul;
20. să permită Curții de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării activității finanțate din VP MTS.

6.1. Cheltuieli eligibile

CAPITOLUL VI

Procedura de decontare


(1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive sunt:
a) cheltuieli de realizare a proiectului, precum costuri materiale, închirieri de spații, prestări de servicii, acordare de premii, prime și altele asemenea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;
b) cheltuieli ocazionate de cazarea participanților conform art. 12 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;
c) cheltuieli ocazionate de transportul intern al participanților conform art. 9 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;
d) alte cheltuieli specifice, precum consultanța de specialitate, tipărituri, acțiuni promoționale;
e) cheltuieli cu achiziția de materiale sportive și echipament sportiv, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
f) cheltuieli privind plata prestatorilor (antrenori, profesori de sport, instructori sportivi, medici, kinetoterapeuți și alte persoane autorizate în activitatea de selecție, pregătire și realizarea de competiții), conform prevederilor legale în vigoare (maxim salariul mediu pe economie);
g) cheltuieli zilnice de masă care se diferențiază pe categorii de acțiuni conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile care au fost contractate în perioada executării contractului de finanțare.
(3) Finanțările nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.

6.2. Cheltuieli neeligibile

(1) Categoriile de cheltuieli neeligibile pentru proiectele sportive sunt următoarele:
a) costuri administrative — chirie sediu și utilități: apă, canal, electricitate, telefon, internet, gaze, costuri de încălzire;
b) cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor;
c) cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;
d) achiziții de terenuri;
e) achiziția, reabilitarea, construirea, renovarea de clădiri;
f) achiziția de vehicule sau componente ale acestora (anvelope, părți caroserie etc.), reparații și servicii de întreținere;
g) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar;
h) achiziționarea de mobilier, aparatură birotică, precum și obiecte de inventar de natura acestora. (2) În vederea depunerii decontului de cheltuieli pentru proiectele sportive beneficiarul va prezenta MTS următoarele documente:
• adresa de înaintare;
• raportul de evaluare intern;
• factura fiscală emisă de către beneficiarul finanțării către MTS;
• documente justificative pentru finanțarea acordată: facturi fiscale, contracte, state de plată (antrenori, profesori de sport, instructori sportivi, medici, kinetoterapeuți), chitanțe, O.P. etc., după caz — în copie, ștampilate și semnate cu mențiunea „conform cu originalul”;
• diagrama de cazare, dacă este cazul;
• diagrama de masă, dacă este cazul;
• lista de participanți.
(3) Pentru a fi aprobată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă; stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare. (4) Dacă din motive obiective, pe perioada derulării proiectului, condițiile impun modificări în structura și valoarea unei cheltuieli, beneficiarul este obligat să informeze MTS în vederea obținerii acordului acestuia, înaintea efectuării cheltuielii.

Decontarea cheltuielilor se va face luând în considerare următoarele aspecte:
• cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul);
• cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului, pentru activități și plăti realizate după semnarea contractului de finanțare;
• beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată, pentru fiecare tip de cheltuială, în copie, semnate și ștampilate, cu mențiunea „conform cu originalul”;
• beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost efectuată cheltuiala în cauză;
• facturile sunt emise pe numele beneficiarului finanțării;
• facturile sunt completate cu toate datele necesare din punctul de vedere al conținutului — detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate;
• facturile sunt completate cu toate datele necesare din punctul de vedere al formei — numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate;

6.3. Modalități de decont
6.3.1. În vederea depunerii decontului financiar-contabil beneficiarul finanțării va ține cont de următoarele precizări și documente:
a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanța sau ordinul de plată, precum și diagrama de cazare (formularul 4 la anexa nr. 4), cu semnătura și ștampila structurii de primire. În cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire, alta decât cea din structurile de cazare MTS, se decontează la tariful MTS;
b) în cadrul proiectelor sportive, cheltuielile zilnice de masă se diferențiază pe categorii de acțiuni conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Nr. crt.

 

Acțiune

Limita maximă pe persoană

— lei/zi —

1.

Acțiuni de selecție, pregătire și competiții interne:

 

— de nivel comunal, orășenesc sau municipal

— de nivel județean

— de nivel zonal

— de nivel național

 

 

până la 35 până la 40 până la 50 până la 55

2.

Acțiuni de pregătire sportivă și competiții desfășurate în țară, organizate de federațiile sportive naționale și alte organizații sportive naționale asimilate federațiilor

până la 70

Pentru decontarea cheltuielilor de masă se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanța sau ordinul de plată, lista de participanți (formularul 2 la anexa nr. 4) și diagrama de masă, cu semnătura și ștampila structurii prestatoare (formularul nr. 5 la anexa nr. 4), alta decât cea din structurile MTS. Alocația de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun 15%, prânz 50%, cină 35%;
c) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: factura fiscală, chitanța sau ordinul de plată, biletele de călătorie, ordine de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri etc., după caz, și se vor deconta următoarele:
• orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanțe de până la 300 km, și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km;
• mijloace de transport auto în comun la tarifele stabilite pentru aceste mijloace și tabel cu participanții care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport (formularul 3 la anexa nr. 4), semnat și ștampilat, conform listei de participanți;
• transport cu auto propriu, în limita celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru salariații instituțiilor publice;
d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spații și/sau aparatură sportivă se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală și chitanța sau ordinul de plată;
e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare și publicitate (afișe, anunțuri, bannere publicitare, realizarea de materiale audiovideo), în limita stabilită de lege, se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanța sau ordinul de plată, proces-verbal de recepție și un exemplar din fiecare produs;
f) pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea de tipărituri (cărți, broșuri) se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanța sau ordinul de plată, nota de recepție și câte un exemplar din fiecare produs;
g) pentru decontarea cheltuielilor privind prestările de servicii efectuate în cadrul proiectelor sportive (inclusiv servicii de ambulanță și pază numai pentru competiții) se vor prezenta: contractele încheiate conform dispozițiilor legale în vigoare, factura fiscală, statul de plată ștampilat și semnat de reprezentanții legali (dacă este cazul), actul de identitate și ordinul de plată privind virarea impozitului pe venit către bugetul de stat (dacă este cazul), precum și procesul-verbal de recepție a serviciilor;
h) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul și factura fiscală, nota de recepție, însoțite de un referat din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului și chitanța sau ordinul de plată;
i) pentru decontarea premiilor acordate conform dispozițiilor Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta procesul-verbal întocmit de Comisia de premiere din cadrul FSN, cu CNP, seria și numărul CI, precum și cu semnătura persoanelor premiate, ștampilat în copie „conform cu originalul”;
î) pentru decontarea cheltuielilor specifice activităților desfășurate, altele decât cele menționate anterior, se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
6.3.2. Achizițiile publice se efectuează în condițiile legii, respectiv cu respectarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dosarului achizițiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată MTS împreună cu decontul de cheltuieli.
6.3.3. Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit MTS de către FSN în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea proiectului sportiv, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului în curs, de către reprezentantul legal al federației sau de persoana împuternicită de către acesta pe bază de mandat.
6.3.4. Vor fi acceptate la decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanțare, ca perioadă de derulare a proiectului sportiv, inclusiv perioada de pregătire, derulare și evaluare.

6.4. Efectuarea plăților

(1) MTS va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor eligibile ale proiectului, după verificarea actelor de justificare a cheltuielilor eligibile și a facturii emise de către beneficiar.
(2) Beneficiarul finanțării poate opta pentru obținerea unui avans, solicitat în baza unei cereri (anexa B la contractul de finanțare), în procent de maximum 30% din valoarea finanțării, dacă perioada derulării proiectului depășește o lună.
(3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranșe, valoarea însumată a acestora nu poate depăși 30% din valoarea totală a contractului; în cazul în care avansul se acordă în tranșe, acordarea unei noi tranșe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.
(4) În termen de cel mult 10 de zile de la finalizarea proiectului sportiv, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului în curs, beneficiarul este obligat să depună la sediul MTS documentele justificative pentru decontul final.

CAPITOLUL VII

Sancțiuni

 

(1) Contractul de finanțare este reziliat de plin drept în cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale; notificarea va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligații contractuale.
(2) Utilizarea alocațiilor din VP MTS în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanțare este interzisă și atrage rezilierea acestuia fără intervenția instanței judecătorești, beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea finanțării, cât și beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar și la cele materiale.
(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanțare din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie MTS toate sumele primite. (4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către MTS, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul ghid metodologic:
— Anexa nr. 1 — Cerere de finanțare tip, cu formularele 1 și 2
— Anexa nr. 2 —  Contract de finanțare, cu anexele A și B
— Anexa nr. 3 — Declarație de imparțialitate și confidențialitate pentru Comisia de evaluare și selecție
— Anexa nr. 4 — Decont de cheltuieli, cu formularele 1—

Număr de înregistrare: …………. din: ……./……/………

(se completează de către finanțator)

 

CERERE   DE   FINANȚARE

tip

 

A. Date privind structura sportivă — federația sportivă națională

1. Denumirea structurii sportive ,,,,,,,,…………………………………………………………………..

2. Adresa ,,,,,,,,,,……………………………………………………………………………….,,,..

3. Certificat de identitate sportivă nr. ,,……………………………………………………,,,,,,,,,

4. Cont nr. ,,,,,,,, deschis la ,………………………………………………………………….,,,,,

5. Cod fiscal ,,,,,,,,,………………………………………………………………………….,,,,,.

6. Alte date de identificare ,,,,,,,,,,…………………………………………………………………….. Telefon ,,,,,..,., fax ,,,….,,,.

E-mail ,,,,,..,,, web ,,,,,,..

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția în cadrul structurii sportive, telefon) …………………………………………………………………………………………………………………………

7.1. Reprezentant legal ,,,,,,,,………………………………………………………………………………..

7.2. Responsabil financiar ,,,,,,,,,,……………………………………………………………..,,

7.3. Responsabil cu probleme tehnice ,,,,,…………………………………………………….,,,,..

7.4. Alți membri, după caz: ,,,,,,,,…………………………………………………………,,,,,.. B. Date privind proiectul

1. Denumirea proiectului ,,,,…………………………………………………………………………………….,,.

2. Scopul ,,,,,,,…………………………………………………………………………………………….,,,..

3. Obiective ,,,,,,……………………………………………………………………………………………,,,.

4. Activități/Acțiuni din cadrul proiectului ,,,,,,,,,,,,,………………………………………..

5. Perioada de derulare/acțiune/activitate ,,,,,,,,,,,,…………………………………………

6. Locul de desfășurare/acțiune/activitate ,,,,,,,,,,,…………………………………………..

7. Participanți [număr, structură — copii, juniori mici și persoane cu dizabilități, stabilită de către fiecare federație sportivă națională (FSN) pe ramură de sport, în conformitate cu regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale, precum și ale comitetelor paralimpice]/ acțiune/activitate ………………………….. .

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare), conform tabelului de mai jos

— lei RON —

 

Nr. crt.

Proiectul acțiunea/activitatea categoriile de cheltuieli*

 

Valoarea totală

din care:

suma solicitată

Alte surse ale FSN

1

1. Proiectul ,,,,,.

1.1. Acțiunea/Activitatea, total, din care ,,,.

 

1.1.1. ……

1.1.2. ……

……….

(se detaliază pe categorii de cheltuieli)

1.2. Acțiunea/Activitatea

,,,,,,.

total, din care …………

 

1.2.1. …………

1.2.2. ………..

………….

 

 

 

 

* Categoriile de cheltuieli ce se pot finanța integral din venituri proprii ale Ministrului Tineretului și Sportului pentru proiecte sunt cele prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

C. La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Raport de activitate, cuprinzând date relevante pentru susținerea cererii de finanțare.
2. Declarație de eligibilitate a solicitantului, conform modelului din formularul 1.

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform modelului din formularul 2.


Declarație de eligibilitate a solicitantului

Formular 1


Subsemnații, ,,,………………………………………………………………………….,,,,,,,.., reprezentanți legali ai structurii sportive ,,,,,,…………………………………….,,,,,,,,,., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 395/2013 privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanțărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, alocate pentru activități de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor, juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, pe baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de a  forma performeri, respectiv:

a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;
b) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;
c) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;
d) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;
e) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, ale actelor constitutive și regulamentelor proprii;
f) structura sportivă nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare și nu se află în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri integral provenite din venituri proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare.

Data ,,,,,,,

 

Reprezentanți legali,

,,,,,,…………………………………………….,,,,

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

 

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal

Formular 2


Subsemnatul, ……………………………………………………., domiciliat în municipiul ……………………., localitatea ………………………………….., str. ………………………………………. nr. ……., bl. ……, ap. ……, et. ……, sc. ………, sectorul/județul……………………………………….., codul poștal ………………., posesor al actului de identitate …….. seria …….. nr. ………………., codul numeric personal ………………………………, în calitate de reprezentant legal al ………………………………………………….., declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre următoarele situații:

a) în incapacitate de plată;
b) cu plățile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
c) nu am încălcat/nu a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință și că accept prevederile Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 395/2013 privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanțărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, alocate pentru activități de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor, juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, pe baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de a forma performeri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

 

Denumirea solicitantului ……………………………………………………. Numele reprezentantului legal ………………………..

Semnătura reprezentantului legal …………………… Ștampila

Data …………………..

 

Notă: Datele cuprinse în prezenta declarație trebuie să fie, în mod obligatoriu, cele ale reprezentantului legal al solicitantului.


CONTRACT   DE   FINANȚARE

Nr. …………/2013

 

În temeiul dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 395/2013 privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanțărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, alocate pentru activități de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor, juniorilor mici, precum și ale persoanelor cu dizabilități, pe baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de a forma performeri, a intervenit prezentul contract:

Între:

ARTICOLUL 1

Părțile contractante:

 

1. Ministerul Tineretului și Sportului, denumit în continuare Finanțator, pe de-o parte, și structura sportivă — federația sportivă națională

2. …………………………….., cu sediul în ………………., str. ………….., județul ……….., codul fiscal nr. ……, tel/fax …………….., având contul nr. ………………………….., deschis la Banca …………, sucursala ……., reprezentată de ……………………………, având funcția de ………………………………….., denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte.

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului:

 

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de ………….. lei de către Finanțator, în vederea realizării de către Beneficiar a Proiectului sportiv …………………………………………….., descris în anexa A la prezentul contract, pe acțiuni/activități.

(2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul sportiv întocmai, în modul, în perioada și în condițiile prevăzute prin prezentul contract la standardele cele mai ridicate.

(3) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) va fi acordată Beneficiarului ca finanțare în condițiile stabilite prin prezentul contract cu anexele sale care fac parte integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnarea prezentului înscris, declară că le cunoaște și le acceptă.

(4) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) acordată ca finanțare nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru activități generatoare de profit.

(5) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) va fi acordată Beneficiarului ca finanțare în cuantumul și pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către Comisia de evaluare și selecție.

ARTICOLUL 3

Modalități de plată

 

(1) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă fie integral la finalizarea proiectului sportiv, fie în tranșe, în funcție de perioadele de realizare ale proiectului sportiv și în funcție de fondurile alocate Beneficiarului, dar nu mai mult de 30% din suma aprobată. Avansul se poate acorda numai în urma unei cereri de avans (anexa B).
(2) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata activităților cuprinse în anexa A, conform graficului de finanțare prezentat de către Beneficiar.
(3) Decontarea ultimei tranșe/decontul final se va efectua în termen de cel mult 10 zile calendaristice din momentul finalizării proiectului sportiv, după ce Finanțatorul primește de la Beneficiar raportul de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli financiar-contabile — factura și actele care justifică efectuarea cheltuielilor, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs.
(4) Toate plățile se vor efectua în baza unei solicitări scrise și în baza facturilor emise de către Beneficiar.
(5) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) va fi virată din contul Finanțatorului nr. …………………………….. în contul Beneficiarului nr. ………………………………………………………., deschis la ………………………………., potrivit legii.

Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe perioada derulării proiectului sportiv, cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părți și data de 10 decembrie a anului în curs.

ARTICOLUL 5

Drepturile Finanțatorului

(1) Finanțatorul are dreptul să solicite următoarele: rapoarte intermediare la fiecare tranșă, decontul de cheltuieli financiar-contabile, raportul de imagine, raportul de evaluare al proiectului sportiv sau orice alte date privind derularea proiectului.
(2) Finanțatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze contractul conform art. 11.

ARTICOLUL 6

Obligațiile Finanțatorului

Finanțatorul are obligația să pună la dispoziția Beneficiarului suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele și în condițiile stabilite în prezentul contract.

ARTICOLUL 7

Drepturile Beneficiarului

Beneficiarul are dreptul să primească suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract.

ARTICOLUL 8

Obligațiile Beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligații:

1. să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului sportiv;
2. să nu utilizeze finanțarea pentru activități generatoare de profit;
3. să realizeze proiectul sportiv cu toată atenția, eficiența și transparența, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat;
4. să implementeze proiectul sportiv pe propria răspundere și în concordanță cu descrierea din cererea de finanțare, cu scopul de a atinge obiectivele menționate;
5. să nu modifice cele cuprinse inițial în cererea de finanțare. Excepție fac: datele de identificare ale beneficiarului (adresa, numerele de telefon/fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar — IBAN, titularul contului, reprezentantul legal), locația, data, respectiv perioada de desfășurare a proiectului sportiv. În cazul în care apar modificări ale acestor date, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, beneficiarul are obligația să notifice în scris Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) aprobarea acestora; în caz contrar, finanțarea alocată poate să fie retrasă;
6. să nu ascundă Finanțatorului acte ori fapte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi fost de natură să îl determine pe Finanțator să nu selecteze proiectul spre finanțare;
7. să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate;
8. să întocmească și să prezinte Finanțatorului rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la derularea proiectului;
9. să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului și să le prezinte Finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate;
10. să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului și să accepte controlul și verificările Finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită;
11. să depună la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 10 de zile calendaristice de la finalizarea proiectului sportiv, documentele justificative pentru suma alocată de Finanțator, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs;
12. să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru suma alocată de către Finanțator în cuantumul și pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către Comisia de evaluare și selecție;
13. să realizeze raportul de imagine al proiectului sportiv care va conține: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afișe, cataloage, CD-uri, cărți sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum și, după caz, înregistrări video ale evenimentelor și orice alte materiale ce relevă efectul pe care l-a avut proiectul;
14. să permită Curții de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării proiectului sportiv finanțat din fonduri publice;
15. să aloce distinct în buget o sumă destinată promovării proiectului sportiv;
16. să menționeze în toate materialele de promovare a proiectului sportiv: afișe, cataloage, programe, invitații, anunțuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărți sau orice alte tipărituri „Acțiune finanțată de MTS” împreună cu sigla MTS;
17. să insereze în toate materialele audio pe care le editează pentru promovarea proiectului sportiv mențiunea rostită „Acțiune finanțată de MTS”;
18. să insereze în toate materialele video pe care le editează pentru promovarea proiectului sportiv mențiunea rostită „Acțiune finanțată de MTS” și/sau MTS;
19. să ofere reprezentanților mass-mediei toate informațiile și materialele necesare unei bune informări cu privire la proiectul sportiv realizat.

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

 

(1) Beneficiarul are obligația de a informa de îndată Finanțatorul — cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere — cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv.
(2) Informarea va conține și descrierea condițiilor și a circumstanțelor în care programul proiectului sportiv se va desfășura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract și se va înainta pentru aprobare Finanțatorului.
(3) Dacă intervin modificări privind persoana Beneficiarului, acestea se comunică Finanțatorului de îndată de către Beneficiar sau de către urmașii în drept ai acestuia.
(4) În situația prevăzută la art. 12 alin. (3), contractul încetează, în afară de cazul în care Finanțatorul hotărăște altfel.

ARTICOLUL 10

Subcontractanți

 

(1) Beneficiarul își asumă obligația de a nu subcontracta contractul sau părți din contract.
(2) Beneficiarul este pe deplin răspunzător față de Finanțator de modul în care îndeplinește contractul.

ARTICOLUL 11

Rezilierea contractului

 

(1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia ori a mai multor obligații contractuale.
(2) Utilizarea finanțărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă și atrage rezilierea acestuia fără intervenția instanței judecătorești, Beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând contravaloarea finanțării, raportat la prejudiciile de imagine, dar și la cele materiale.
(3) În cazul în care Beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie Finanțatorului toate sumele primite.
(4) Odată cu restituirea sumelor primite, Beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către Finanțator, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.
(5) Dacă Beneficiarul nu își îndeplinește ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile prevăzute la art. 8, Finanțatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze unilateral prezentul contract.

ARTICOLUL 12

Forța majoră

 

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.
(2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților care le oprește să își execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.
(3) Intervenția forței majore trebuie comunicată prin grija părții care o invocă, de îndată, după producerea forței majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acesteia.

ARTICOLUL 13

Soluționarea litigiilor

 

(1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.
(2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie.
(3) Părțile stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul Finanțatorului să fie competente teritorial.


Dispoziții finale

 

(1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu ori care derivă din clauzele prezentului contract sau este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului și titlul proiectului sportiv, folosind următoarele adrese:
a) Pentru Finanțator: [MTS]
b) Pentru Beneficiar: [...........]
(2) Pentru comunicări curente se vor putea folosi și următoarele adrese de e-mail:
a) Pentru Finanțator: [MTS]
b) Pentru Beneficiar: [..........]
(3) Dovada comunicărilor prevăzute la alin. (2) se va putea face numai prin confirmarea, chiar și electronică, emisă de destinatarul acestor comunicări.
(4) În toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale și orice alte situații ce presupun semnătura și ștampila originală ale instituției emitente se transmit numai în condițiile precizate la alin. (1).

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ….., 2013, în două exemplare având aceeași forță juridică, dintre care un exemplar pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

 

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Ministru,

 

Descrierea proiectului sportiv: Titlul proiectului sportiv: [......]

Descrierea detaliată a activităților: [1, 2,...]

Structura sportivă …………………..

BENEFICIAR

Reprezentant legal,

 

 

ANEXA A

la contractul de finanțare


1. Acțiunile/Activitățile din cadrul proiectului ………………………………………………… Programul

Pierre de Coubertin ……………………

 

 

Nr. crt.

 

Denumirea acțiunii/activității

 

Locul de desfășurare

 

Perioada acțiunii

 

Nr. de participanți

 

Bugetul acțiunii

(lei)

 

Alte mențiuni

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

2. Bugetul total al proiectului

Bugetul total al proiectului sportiv este evaluat la [......................] lei, conform bugetului alăturat. Finanțatorul asigură în avans o sumă de………………… lei, reprezentând……. % din bugetul proiectului

sportiv.

Cuantumul avansului și al tranșelor, precum și termene de plată

Finanțarea totală menționată mai sus va fi acordată prin virament astfel:

— tranșa I: [..................] lei;

la data de [...........................]

— tranșa II: [...................] lei;

la data de [...........................]

— tranșa III: [...................] lei;

la data de [...........................]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

al proiectului sportiv …………………………………………………… Beneficiarul ……………………………………………………………….

Denumirea indicatorilor

Lei/2013

TOTAL VENITURI

din care:

 

De la bugetul de venituri proprii MTS

 

TOTAL CHELTUIELI

din care:

 

1. Cheltuieli privind prestările colaboratorilor

 

2. Cheltuieli privind materiale și servicii, din care:

 

2.1. cazare

 

2.2. masă

 

2.3. transport

 

2.4. închirieri de spații și/sau aparatură sportivă

 

2.5. acțiuni promoționale și de publicitate

 

2.6. materiale și servicii

 

2.7. tipărituri

 

3. Cheltuieli privind acordarea de premii

 

4. Alte cheltuieli specifice activităților (vă rugam detaliați):

Echipament și material sportiv

Susținătoare de efort

 

 

 

Beneficiar,

……………………………………

(denumirea)

 

Reprezentant legal,

……………………………………

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

 

Responsabil financiar al beneficiarului,

……………………………………………………..

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data             .2013

Ștampila

 

Structura sportivă ……………………

Bugetul detaliat al proiectului pe acțiuni/activități din cadrul proiectului …………………… Programul Pierre de Coubertin

 lei

 

Nr. crt.

 

 

Acțiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli

 

Valoarea totală

 

Venituri proprii

MTS

Alte surse ale federației sportive naționale

1.

Acțiunea/Activitatea …………………… total, din care: a)………………………………………………… b)…………………………………………………

…………………………………………………… (a, b, c……..= categorii de cheltuieli,

 

 

 


 

 

Nr. crt.

 

 

Acțiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli

 

Valoarea totală

 

Venituri proprii

MTS

Alte surse ale Federației

Sportive Naționale

2.

Acțiunea/activitatea …………………… Total, din care: a)………………………………………………… b)…………………………………………………

……………………………………………………

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Reprezentanți legali:

…………………………………………..

…………………………………………..

(numele, prenumele, funcția,

semnătura și ștampila structurii sportive)

 

ANEXA B

la contractul de finanțare

 


Către

 

Ministerul Tineretului și Sportului


CERERE   DE   A V ANS


 

Structura sportivă ………………………………., cu sediul în …………………, str. ……………………………………… nr. …….., CF (CIF) ……………………….., solicită un avans de ……….%, respectiv …………………. din valoarea proiectului ………………………….. din cadrul Programului Pierre de Coubertin …………………………………….. .

Proiectul este cuprins în portofoliul sportiv al federațiilor sportive naționale și se desfășoară în perioada …………………………………………………………………….

 


 

Data …………………


Reprezentant legal,

……………………………………………

(numele, prenumele, funcția și semnătura)


 

 

ANEXA Nr. 3 la ghidul metodologic

 

DECLARAȚIE

de imparțialitate și confidențialitate pentru membrii comisiei de evaluare și selecție a ofertei sportive

 

Subsemnatul, ………………………………………., domiciliat în municipiul …………………………………….., localitatea ………………………, str. …………………………….. nr. ……., bl. ……, ap. ……, et. ……, sc. ………, sectorul/județul …………………….., codul poștal ………….., posesor al actului de identitate ………… seria …….. nr. ………………., codul numeric personal ………………………………, ca membru în Comisia de selecție a ofertelor sportive, având calitatea de evaluator al proiectelor sportive, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanții de finanțare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului;
b) nu fac parte din biroul federal/organul de conducere al unuia dintre solicitanții de finanțare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului;
c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din biroul federal/organul de conducere al unuia dintre solicitanții de finanțare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului;
d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de selecție a ofertelor sportive.

interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor sportive, precum și asupra altor informații prezentate de către solicitanții de finanțare a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja activitatea, precum și asupra lucrărilor comisiei de selecție.

Înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației civile și penale.

 

 

Data                                                                                                              Semnătura

……………………                                                                                                ……………………

 

 

 

ANEXA Nr. 4 la ghidul metodologic

 

DECONT   DE   CHEL TUIELI

 

Beneficiar ………………………..

 

ADRESA DE ÎNAINTARE*

Către

Ministerul Tineretului și Sportului

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului sportiv ,,,,, care a avut loc în (localitatea) ……………………….., în perioada (data) ……………………, în valoare de ,,..,, lei, finanțat în baza contractului nr. ,,.. din ,,,,,, conform documentelor justificative anexate:

 

Nr. crt.

 

Felul, nr./data documentului

 

Emitentul

 

Denumirea cheltuielilor

 

Valoarea documentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu: raport de evaluare, NIR, lista participanților, CD/DVD imagini, contracte, facturi, chitanțe, diagramă, pontaj etc.).

 

 

Semnătura reprezentantului legal

………….

 

Ștampila

………….

 

 

Semnătura  responsabilului financiar

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A se scrie pe foaie cu antetul beneficiarului, redactată la calculator.


Decont de cheltuieli

nr. ,,, din ,,,.

 

 

Denumirea proiectului sportiv ………………………..

Tipul proiectului: (propriu/propriu în parteneriat/în parteneriat)

Locul de desfășurare: Perioada de desfășurare:

Documente justificative de cheltuieli anexate:

 

Nr. crt.

 

Felul, nr./data documentului

 

Emitentul

 

Denumirea cheltuielilor

 

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu: raport de evaluare, NIR, lista participanților, CD/DVD imagini, contracte, facturi, chitanțe, diagrame etc.).

 

Buget aprobat pe proiect

Disponibil înaintea efectuării plății

— lei —

 

Suma de plată

— lei —

Disponibil

după efectuarea plății

— lei —

 

 

 

 

 

NOT Ă:

Decontul înaintat spre aprobare respectă  prevederile  Metodologiei de finanțare a Programului

Pierre de Coubertin.

 

 


 

Numele:

Data ,,,,,,, Semnătura ,,,,,,.


Aprobat


 


 

Numele:

Data ,,,,,,,,. Semnătura ,,,,,,,.


Verificat


 

 

 

Formular 2

 

Lista participanților

 

Proiectul sportiv ,,,,,,,,.,,, Localitatea ,,,,,,,,,,,. Perioada ,,,,,,,..,……..

 

 

Nr. crt.

 

Numele/

prenumele

 

Denumirea Federației

Sportive Naționale

 

Data nașterii

 

Seria și numărul

CI1

 

Viza medicală

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal și ștampila

,,,,,,,,,,,,,,,

 

1 În situația în care există participanți care nu au împlinit vârsta de 14 ani, aceștia vor trece seria și numărul certificatului de naștere.

Tabel cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului

Proiectul sportiv ,,,,,,,,,,,,. Localitatea ,,,,,,,,…,,,,,.. Perioada ,,,,,,,,………………,,.

 

Nr. crt.

 

Numele/prenumele

 

Ruta

 

Seria biletului1

 

Suma

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal

,,,,,,,,,,,,,.

 

Ștampila

,,,,,,,,,,,,

 

 

1 În situația în care transportul se face cu mijloace auto personale coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu „7,5% x nr. km x 2 x preț carburant/l”

 

Diagrama de cazare1

 

Proiectul sportiv ……………………. Perioada ……………..

Locul de desfășurare ……………..

Unitatea prestatoare de servicii …………………………..

Formular 4


 

Nr. crt.

 

 

Nr. camerei

 

 

Numele și prenumele participantului

 

 

Tarif/zi

 

 

Nr. de zile

 

 

Valoarea serviciului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal și ștampila

,,,,,,,,,,,,,

 

Unitatea prestatoare de servicii

 

Semnătura și ștampila

,,,,,,,,,,.

 

 

 

1 Prezenta ține loc de proces-verbal de recepție a serviciului prestat. Semnarea ei de către reprezentantul legal certifică faptul că serviciul a fost prestat în condițiile solicitate.

 

Diagrama de masă1

 

Proiectul sportiv ……………………. Perioada ……………..

Locul de desfășurare ……………..

Unitatea prestatoare de servicii ………………………….. 2

 

 

 

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

Ziua …

Ziua …

Ziua …

Ziua …

Ziua …

 

Seria și numărul CI

 

Semnătura participanților

M D

D

C

M D

D

C

M D

D

C

M D

D

C

M D

D

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD — mic dejun; D — dejun; C — cină.

 

Semnătura reprezentantului legal și ștampila

,,,,,,,,,,,,,,..

 

Unitatea prestatoare de servicii

 

Semnătura și ștampila

,,,,,,,,,,,,,.

 

 

1 Prezentul ține loc de proces-verbal de recepție a serviciului prestat. Semnarea lui de către reprezentantul legal certifică faptul că serviciul a fost prestat în condițiile solicitate.

2 În situația mesei servite. În cazul achiziționării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii iar pontajul va fi

semnat și ștampilat doar de federația sportivă națională.

 

 

 


 

Proces-verbal1


Formular 6


 

Încheiat astăzi, ,,,,.., cu ocazia premierii ,,,,,,.. la competiția sportivă ,,,,,,, organizată în cadrul proiectului ,,,,.

 

Comisia formată din:

 

Numele/prenumele

Instituția

 

 

 

 

 

 

 

1 Procesul-verbal se va adapta în funcție de specificul acțiunii.


 

a desemnat următorii câștigători:

 

 

Premiul obținut

(lei)

Numele și prenumele câștigătorului

Nr./Seria

BI/CI

 

CNP

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 7

 

 

 

Raport de evaluare

 

 

 

Contract nr. ………../………………

Titlul proiectului: ,,,,…………………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,, Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,……………………………………………..,,,,,,,,,,, Loc de desfășurare: ,,,,,,,……………………………………………..,,,,,,,,,,,,, Perioada: ,,,,,,,……………………………………………………………………………….,,,,,,.. Participanți: ,,,,…………………………………………………………………………………,,,,,,,,. Descrierea proiectului: ,,,,,,,,,,,,,,……………….,,,,,,,,,,,,,, Obiectivele propuse și realizate: ,,,,,,,,,,,,,,…………….,,,.,,,,,,,.. Activități realizate conform calendarului propus inițial: ,,,,………………..,,.,,,,,,,,. Relevanța proiectului: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………..,,,,,,,. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului ,,,,,……………,,,,,,,,,. din cadrul Programului Pierre de Coubertin ,,,,,,,,,,,……………………………,,,,..

 

 

 

A. Scopul:

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

 

 

 

B. Obiective:

— obiectivul general

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

 

 

 

— obiective specifice

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

 

 

 

 

Reprezentanți legali:

,,,……………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)