18 August, 2017

Pentru aplicarea prevederilor art. 751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 și 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, precum și ale art. 30 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I.
Articolul 2 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:
„c) posturile din cadrul Misiunii permanente a României la ONU;
d) posturile din cadrul Reprezentanței Militare Permanente la OSCE.”
2. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Statul Major General ține evidența pentru:
a) posturile din cadrul Reprezentanței Militare a României la NATO și UE, Reprezentanței Statului Major General la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa — SHAPE și Reprezentanței Naționale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare;
b) posturile de ofițeri de legătură pe lângă comandamentele și agențiile NATO;
c) posturile de administratori la elementele de sprijin național de pe lângă comandamentele NATO;
d) posturile alocate României în structurile NATO și UE, în regim QUOTA, rotațional sau de contribuție națională voluntară;
e) posturile repartizate Ministerului Apărării Naționale în cadrul inițiativelor regionale la care România este parte.”
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,

Mircea Dușa

 

 

București, 26 martie 2013.
Nr. M.27.