17 August, 2017

Văzând Referatul Direcției generale politici agricole și strategii nr. 77.211 din 1 aprilie 2013, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I.
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere pe perioada de retenție până la data de 3 august 2013;”.
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanții trebuie să depună cererea vizată de asociațiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe raza căruia se află înregistrată exploatația, în perioada 5 aprilie — 30 aprilie 2013, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, însoțită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare.”
3. La articolul 2 alineatul (21), a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:
„— au cel puțin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 12 luni până la data depunerii cererii;”.
4. La articolul 2 alineatul (21), după a doua liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:
„— sunt afiliate la o federație a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel național.”
5. La articolul 2, alineatul (22), liniuțele a doua și a treia se modifică și vor avea următorul cuprins:
„— hotărârea judecătorească de înființare a asociației;
— adeverință eliberată de federația crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociației;”.
6. La articolul 2 alineatul (22), liniuța a cincea se modifică și va avea următorul cuprins:„— copie de pe registrul general de evidență a salariaților pentru perioada 2012—2013.”
7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Cererile pot fi completate online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro După tipărire, cererea vizată de asociațiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21) se depune la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, conform alin. (3).”
8. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În cadrul controlului la fața locului în perioada 3 mai—3 august 2013 pentru speciile ovine și caprine, conform procedurii de control la fața locului elaborate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:”.
9. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanțe naturale asupra turmei, solicitantul nu își poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiția să fi informat în scris în acest sens centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstanțele naturale sunt următoarele:
— moartea unui animal ca urmare a unei boli;
— moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.”
10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2013, situația centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2013, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal.”
11. Titlul anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2013”
12. La anexa nr. 1 capitolul II „Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„Solicit*):

— prima pe cap de animal pentru un număr de ………. *) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013 și care pe perioada de retenție  până  la  data  de  3  august  2013  se  găsesc  la adresa ……………………………*)/(localitatea ……………………………/ județul …………………….. sau pășune pe raza localității, după caz) ………………………….. *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.”

13. La anexa nr. 1 capitolul III „Angajamente și declarații”, la punctul 1 prima liniuță, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) efectivul din exploatație să fie de minimum 50 de capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013;
…………………………………………………………………………………….
c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație, pe perioada de retenție până la data de 3 august 2013, la adresa (localitatea/județul/sau pășunea de pe raza localității, după caz), menționată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat și înregistrat conform legislației în domeniu;”.
14. La anexa nr. 1 capitolul III „Angajamente și declarații”, la punctul 1, partea introductivă a celei de-a zecea liniuțe se modifică și va avea următorul cuprins:
„— Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanțe naturale asupra turmei solicitantul nu își poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiția să fi informat în scris în acest sens centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanțele naturale sunt următoarele:”.
15. Titlul anexei nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine pentru anul 2013”
16. La anexa nr. 2 capitolul II „Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„Solicit*):

— prima pe cap de animal pentru un număr de …………*) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013 și care pe perioada de retenție  până  la  data  de  3  august  2013  se  găsesc  la adresa ……………………………..*)/(localitatea        ………………./ județul …………………….. sau pășune pe raza localității, după caz) ………………………………*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.”

17. La anexa nr. 2 capitolul III „Angajamente și declarații”, la punctul 1 prima liniuță, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) efectivul din exploatație să fie de minimum 25 de capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013;
……………………………………………………………………………………
c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație, pe perioada de retenție până la data de 3 august 2013, la adresa (localitatea/județul sau pășunea de pe raza localității, după caz), menționată în cerere, efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima este identificat și înregistrat conform legislației în domeniu;”.
18. La anexa nr. 2 capitolul III „Angajamente și declarații”, la punctul 1, partea introductivă a celei de-a zecea liniuțe se modifică și va avea următorul cuprins:
„— Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanțe naturale asupra turmei solicitantul nu își poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiția să fi informat în scris în acest sens centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanțele naturale sunt următoarele:”.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

 

București, 1 aprilie 2013.
Nr. 165.