16 Iulie, 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — În anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Coșbuc” la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 647 și 647 bis din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile”, capitolul VI „Terenuri și clădiri”, după poziția 7 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 8—10, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 


București, 27 martie 2013.
Nr. 122.

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Coșbuc

 

Capitolul VI Terenuri și clădiri

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Vecinătăți

Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosință

 

Valoarea de inventar

(în RON)

 

Situația juridică actuală Act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

 

….

 

…..

 

….

 

…..

 

….

 

….

 

….

8.

2.5

Teren     pășune     în

Dumbravă

C.f.  nr.  2,  Coșbuc,  nr.  top

894/6,

S = 110.011 mp

Se învecinează la N—E cu Moldovan Ignatu, la S cu pădurea comunală, la N cu drum comunal și la V cu pădurea comunală

1927

66.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 4/04.02.2013, CF nr. 2 top. 894/6

9.

2.5

Teren fânaț în Valea

Bruhoaei

C.f. nr. 2, Coșbuc, nr. top 3411

S = 1.541 mp

Se învecinează la N—V cu râul Sălăuța, la S cu Zăgrean Dochia și la E cu un pârâu temporar

1927

1.170

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 4/04.02.2013, CF. nr. 2 top. 3411

10.

2.5

Teren     pășune     în

Runcuri

C.f. nr. 2, Coșbuc, nr. top 3207

S = 21.959 mp

Se învecinează la N cu râul Salăuța, la E cu râul Salăuța, la S cu Zăgrean Dochia și la V cu Parasca Nicolae și Ceuca Iliuț

1927

18.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 4/04.02.2013, CF. nr. 2 top. 3207