21 August, 2017

Având în vedere dispozițiile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), întrucât măsurile luate pentru protecția dezvoltării fizice, mentale și morale a minorilor trebuie să fie atent corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât limitarea accesului minorilor doar la conținutul adecvat pentru vârsta lor presupune, pe de o parte, clasificarea conținutului în funcție de vârsta copilului și, pe de altă parte, sisteme tehnice de control parental eficiente și ușor de utilizat, ținând cont de faptul că sistemele de control parental puse la dispoziția abonaților în rețelele digitale de distribuție trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție a minorilor, în temeiul art. 10 alin. (3) lit. e), al art. 17 alin. (1) lit. d) și al art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I.
Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1.  După  articolul  7  se  introduce  un  nou  articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
„Art. 71. — (1) Știrile sau relatările referitoare la violența din instituțiile de învățământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii școlii și cu acordul părinților ori al reprezentanților legali ai minorului; face excepție situația în care radiodifuzorul acționează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială.
(2) Imaginile în care minorii sunt implicați în acte de violență sau de natură implicit sau explicit sexuală, de orice natură, vor fi difuzate numai dacă:
a) reprezintă un interes public justificat;
b) radiodifuzorul acționează în interesul superior al minorilor, având acordul părinților sau al reprezentanților legali ai acestora; c) radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicați.
(3) Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini și nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese.”
2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situații reale din viața unor persoane, conținând însă și elemente de ficțiune, se semnalează, la început și la sfârșit, precum și la reluarea după pauze publicitare, prin mențiunea «Acest program este o ficțiune», afișată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiție standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiție, și pentru o durată de minimum 10 secunde.”
3. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. — Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00—23,00 producții care prezintă:
a) violență fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;
c) persoane în ipostaze degradante;
d) lupte nereglementate de federații sportive naționale sau internaționale.”

4. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 24. —
(1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00—6,00 și vor fi însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepție de la intervalul orar filmele artistice, serialele și cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00—6,00.”
5. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 25. — (1) Programele 18 se difuzează numai în intervalul orar 1,00—6,00 și vor fi însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.”
6. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 27. — (1) Programele 18+ nu pot fi difuzate de către furnizori de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția României.
(2) Serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii, dacă se respectă următoarele condiții:
a) criptat și în cadrul unor pachete opționale, special dedicate adulților, disponibile numai în intervalul orar 1,00—5,00, în cazul retransmisiei analogice;
b) criptat și restricționat prin intermediul unui sistem de control parental, în cazul retransmisiei digitale.
(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care conțin exclusiv astfel de programe și necondiționat de achiziția altor pachete de servicii.
(4) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiții mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conțin astfel de programe.
(5) Sistemul de control parental prevăzut la alin. (2) lit. b) trebuie să asigure restricționarea accesului la programele 18+, astfel:
a) accesul să fie posibil numai în baza unui cod personal, special dedicat restricționării acestor programe, format din cel puțin 4 cifre; cifrele nu trebuie să fie vizibile pe ecran în momentul tastării; la prima punere în funcțiune a decodorului accesul la programele 18+ trebuie să fie inițial blocat;
b) accesul să fie reblocat în orice situație în care se modifică contextul vizionării, cum ar fi schimbarea programului, trecerea sistemului de recepție în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, după realimentarea cu tensiune.
(6) În momentul punerii în funcțiune a sistemului de recepție, distribuitorul de servicii are obligația să stabilească, împreună cu abonatul, codul de acces prevăzut la alin. (5) lit. a); se recomandă evitarea stabilirii codului «1234» sau a unui cod format din aceeași cifră.
(7) În cadrul instrucțiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie să explice, în termeni simpli și clari, modul de funcționare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului de acces și a păstrării confidențialității acestuia.”

7. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:
„Art. 271. — Programele audiovizuale clasificate «12» sau «15» pot fi difuzate în reluare în intervalul orar 6,00—20,00, numai dacă sunt editate pentru a respecta condițiile de difuzare a programelor accesibile tuturor categoriilor de public sau condițiile de difuzare a programelor AP, fiind clasificate ca atare.”

8. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Înainte de difuzarea unor imagini șocante, a unor scene de violență sau cu impact emoțional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceștia vor fi avertizați verbal «Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii.», mențiune ce va fi și afișată static și lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violență în mod repetat în cadrul aceleiași producții audiovizuale.”

9.  După  articolul  75  se  introduce  un  nou  articol, articolul 751, cu următorul cuprins:

„Art. 751. —
(1) Radiodifuzorii se vor asigura ca în relatările despre accidente să nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea victimelor, cu excepția situației în care există acordul acestora sau al familiei sau când prevalează un interes public justificat.
(2) În cazul accidentelor, în special al celor cu consecințe juridice, informația difuzată trebuie:
a) să fie obiectivă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință, în raport cu toate persoanele implicate în accident;
b) să respecte principiul prezumției de nevinovăție;
c) să fie completă, urmărindu-se evoluția demersului juridic.”
Art. II.
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,

Laura Georgescu

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 141.