19 August, 2017

Având în vedere:
— Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DRC/423 din 27 martie 2013, în temeiul prevederilor:
— art. 112 lit. f) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013;
— art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Prețurile de referință și sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obțin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici prețuri de vânzare cu amănuntul dintre prețurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv a 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime, după eliminarea extremelor minime și a ajustării, după caz, cu +/-10%, astfel încât să nu fie mai mari sau mai mici cu 10% raportate la prețurile de referință și sumele de închiriere corespunzătoare anului 2012.
(2) Prețurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime pentru fiecare categorie și tip de dispozitiv medical sunt cele din listele cu prețurile de vânzare cu amănuntul și/sau sumele de închiriere care au fost transmise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către furnizorii evaluați de dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
(3) Cele 3 dintre cele mai mici prețuri de vânzare cu amănuntul dintre prețurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime se stabilesc pentru cele mai mici 3 valori diferite ale prețurilor de vânzare cu amănuntul minime, după eliminarea prețului de vânzare cu amănuntul celui mai mic dintre minime — extrema minimă —, respectiv pentru cele mai mici 3 valori diferite ale sumelor de închiriere minime, după eliminarea sumei de închiriere celei mai mici dintre minime — extrema minimă —, corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale.
Art. 2. —
În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai puțin de 3 prețuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, se calculează prețul de referință, respectiv suma de închiriere, după cum urmează: a)  pentru  prețurile  de  vânzare  cu  amănuntul,  respectiv sumele de închiriere trimise de un singur furnizor se consideră prețul de vânzare cu amănuntul minim, respectiv suma de închiriere minimă;
b) pentru prețurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de 2 sau 3 furnizori se calculează media aritmetică a prețurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv  sumele  de  închiriere  minime  din  listele  acestor furnizori.
Art. 3. —
În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai mult de 3 prețuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, dar pentru care nu se poate aplica metodologia de mai sus, întrucât există mai multe prețuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere care au aceeași valoare și nu există 4 prețuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere diferite, se calculează media aritmetică a prețurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime din listele acestor furnizori.
Art. 4. —
În cazul protezelor de membru superior, pentru fiecare categorie, prețul de referință calculat pentru protezele funcționale acționate prin cablu se stabilește și pentru protezele tip funcționale acționate mioelectric, respectiv funcționale acționate atipic electric.
Art. 5. —
Pentru dispozitivele medicale la care nu s-au trimis oferte de preț de către furnizorii de dispozitive medicale, nu se stabilesc prețuri de referință, respectiv sume de închiriere.
Art. 6. —
(1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este prețul de referință ori, după caz, suma de închiriere.
(2) Prețurile de referință și sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. —
Pentru dispozitivele medicale acordate pe o perioadă nedeterminată/determinată al căror preț de vânzare cu amănuntul/sumă de închiriere este mai mic/mică decât prețul de referință/suma de închiriere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, acesta/aceasta devine preț de referință/sumă de închiriere.
Art. 8. —
(1) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevederilor legale în vigoare, în situația în care pentru un dispozitiv medical prețurile de  vânzare  cu  amănuntul/sumele  de  închiriere  ale  tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate sunt mai mari decât prețul de referință/suma de închiriere al/a acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la prețul cel mai mic de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere cea mai mică, care devine preț de referință/sumă de închiriere.
(2) În situația în care pentru un dispozitiv medical prețurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau mai mari decât prețul de referință/suma de închiriere, casele de asigurări de sănătate decontează integral prețul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical dacă acesta/aceasta este mai mic/mică decât prețul de referință/suma de închiriere, respectiv prețul de referință/suma de închiriere, dacă prețul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical este mai mare decât prețul de referință/suma de închiriere.
Art. 9. —
(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.
(2) De la data prevăzută la alin. (1) se abrogă Ordinul președintelui  Casei  Naționale  de  Asigurări  de  Sănătate nr. 545/2011 privind metodologia de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011.
Art. 10. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 188.

 

ANEXĂ

 

LIST A

prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

A. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

 

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

1

Proteză auditivă

Retroauriculară/Intraauriculară

959,80

 

2

 

Proteză fonatorie

a) Vibrator laringian

1.264,18

b) Buton fonator (shunt-ventile)

1.043,26

 

3

 

Proteză traheală

a) Canulă traheală simplă

424,58

b) Canulă traheală Montgomery

1.523,13

 

B. Dispozitive pentru protezare stomii

 

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/set —

C1

C2

C3

C4

 

 

A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)

a) sac colector pentru colostomie/ileostomie

252,60

b) sac colector pentru urostomie

180,80

 

 

B. Sistem stomic cu două componente

a) pentru colostomie/ileostomie (flanșă suport și sac colector)

 

181,13

b) pentru urostomie (flanșă suport și sac colector)

296,09


C. Dispozitive pentru incontinență urinară

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/set —

C1

C2

C3

C4

1

Condom urinar

 

114,60

2

Sac colector de urină

 

16,94

3

Sondă Foley

 

22,21

4

Cateter urinar

 

1.056,40

 

5

 

Benzi pentru incontinență urinară

 

— lei/buc. —

1.466,38

D. Proteze pentru membrul inferior

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

—lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

 

 

1

 

 

Proteză parțială de picior

a) LISEFRANC

1.763,06

b) CHOPART

1.821,72

c) PIROGOFF

1.975,27

 

2

Proteză pentru dezarticulația de gleznă

 

SYME

 

2.151,56

 

 

 

3

 

 

 

Proteză de gambă

a) convențională, din material plastic, cu contact total

2.467,33

b) convențională, din piele

2.156,83

c) geriatrică

2.469,85

d) modulară

2.460,06

 

4

Proteză pentru dezarticulația de genunchi

 

modulară

 

5.402,79

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Proteză de coapsă

a) pilon

1.719,15

b) combinată

2.579,45

c) din plastic

2.837,99

d) cu vacuum

3.429,61

e) geriatrică

3.068,69

f) modulară

4.526,22

g) modulară cu vacuum

4.662,37

 

6

 

Proteză de șold

a) convențională

3.089,83

b) modulară

7.539,82

 

7

 

Proteză parțială de bazin hemipelvectomie

a) convențională

3.954,69

b) modulară

7.668,69


E. Proteze pentru membrul superior

Nr.

crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preț de referință

— lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

 

1

 

Proteză parțială de mână

a) funcțională simplă

1.597,04

b) funcțională

2.047,92

 

 

2

 

 

Proteză de dezarticulație de încheietură a mâinii

a) funcțională simplă

2.663,93

b) funcțională acționată pasiv

3.170,09

c) funcțională acționată prin cablu

4.071,25

d) funcțională acționată mioelectric

4.071,25

 

 

 

3

 

 

 

Proteză de antebraț

a) funcțională simplă

2.593,14

b) funcțională acționată pasiv

3.074,92

c) funcțională acționată prin cablu

3.915,14

d) funcțională acționată mioelectric cu prosupinație pasivă

3.915,14

e) funcțională acționată mioelectric cu prosupinație activă

3.915,14

 

 

 

4

 

 

 

Proteză de dezarticulație de cot

a) funcțională simplă

4.647,88

b) funcțională acționată pasiv

4.166,41

c) funcțională acționată prin cablu

5.344,84

d) funcțională atipic electric

5.344,84

e) funcțională mioelectrică

5.344,84

 

 

 

5

 

 

 

Proteză de braț

a) funcțională simplă

3.937,59

b) funcțională acționată pasiv

4.973,89

c) funcțională acționată prin cablu

5.186,08

d) funcțională atipic electric

5.186,08

e) funcțională mioelectrică

5.186,08

 

 

 

6

 

 

 

Proteză de dezarticulație de umăr

a) funcțională simplă

5.125,85

b) funcțională acționată pasiv

5.189,16

c) funcțională acționată prin cablu

5.900,06

d) funcțională atipic electric

5.900,06

e) funcțională mioelectrică

5.900,06

 

 

7

 

 

Proteză pentru amputație interscapulo-toracică

a) funcțională simplă

5.089,36

b) funcțională acționată pasiv

6.047,28

c) funcțională acționată prin cablu

5.802,37

d) funcțională atipic electric

5.802,37

F. Dispozitive de mers

Nr.

crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preț de referință

— lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

1

Baston

 

40,07

2

Baston

cu 3/4 picioare

81,03

 

3

 

Cârjă

a) cu sprijin subaxilar din lemn

50,96

b) cu sprijin subaxilar metalică

83,89

c) cu sprijin pe antebraț metalică

49,09

4

Cadru de mers

 

171,16

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fotoliu rulant

 

perioadă nedeterminată

 

Preț de referință

— lei/buc. —

a) cu antrenare manuală/electrică

1.263,66

b) triciclu pentru copii

1.867,86

 

perioadă determinată

 

Sumă de închiriere

— lei/lună —

a) cu antrenare manuală

0,00

b) triciclu pentru copii

0,00


G. Orteze

G.1. Orteze pentru coloana vertebrală

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

 

 

1

 

 

Orteze cervicale

a) colar

63,89

b) Philadelphia/Minerva

215,62

c) Schanz

62,07

2

Orteze cervicotoracice

 

97,89

3

Orteze toracice

 

154,93

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Orteze toracolombosacrale

 

251,18

a) corset Cheneau

1.134,84

b) corset Boston

1.158,44

c) corset Euroboston

1.229,16

d) corset Hessing

229,47

e) corset de hiperextensie

1.145,49

f) corset Lyonnais

1.359,93

g) corset de hiperextensie în 3 puncte pentru scolioză

1.227,25

 

5

 

Orteze lombosacrale

 

127,35

lombostat

131,95

6

Orteze sacro-iliace

 

108,44

 

7

 

Orteze cervicotoracolombosacrale

a) corset Stagnara

1.692,86

b) corset Milwaukee

1.387,99

G.2. Orteze pentru membrul superior

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

1

Orteze de deget

 

74,74

 

2

 

Orteze de mână

a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare

96,16

b) dinamică

120,58

 

3

Orteze de încheietura mâinii —

mână

a) fixă

108,07

b) dinamică

82,04

 

4

Orteze de încheietura mâinii —

mână — deget

 

fixă/mobilă

 

138,12

5

Orteze de cot

cu atelă/fără atelă

135,23

 

6

Orteze de cot — încheietura mâinii —

mână

 

 

385,45

7

Orteze de umăr

 

260,05

8

Orteze de umăr — cot

 

315,87

 

9

 

Orteze de umăr — cot — încheietura mâinii — mână

a) fixă

846,37

b) dinamică

2.613,82


Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

1

Orteze de picior

 

292,55

2

Orteze pentru gleznă — picior

fixă/mobilă

135,11

 

 

3

 

 

Orteze de genunchi

a) fixă

391,16

b) mobilă

389,66

c) Balant

722,10

 

 

4

 

 

Orteze de genunchi — gleznă —

picior

 

874,48

a) Gambier cu scurtare

330,11

b) Kramer Peroneal Spring (orteză peronieră)

410,85

c) pentru scurtarea membrului pelvin

1.364,90

5

Orteze de șold

 

1.844,91

6

Orteze de șold — genunchi

 

2.005,33

 

 

7

 

Orteze de șold — genunchi —

gleznă — picior

 

1.871,10

a) coxalgieră (aparat)

1.891,44

b) Hessing (aparat)

870,73

 

 

 

 

8

 

 

 

Orteze pentru luxații de șold congenitale la copii

a) ham Pavlik

128,27

b) de abducție

80,68

c) Dr. Fettwies

1.845,91

d) Dr. Behrens

1.218,24

e) Becker

97,70

f) Dr. Bernau

659,18

 

 

 

 

9

 

 

 

Orteze corectoare de statică a piciorului

 

lei/pereche

a) susținători plantari cu nr. până la 23 inclusiv

48,11

b) susținători plantari cu nr. mai mare de 23,5

55,56

c) Pes Var/Valg

246,51

 

d) Hallux-Valgus

lei/buc.

93,94

H. Încălțăminte ortopedică

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/pereche —

C1

C2

C3

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghete

a) diformități cu numere până la 23 inclusiv

249,78

b) diformități cu numere mai mari de 23,5

302,80

c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv

265,98

d) cu arc cu numere mai mari de 23,5

276,71

e) amputații de metatars și falange cu numere până la 23 inclusiv

 

270,15

f) amputații de metatars și falange cu numere mai mari de

23,5

 

349,64

g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

295,12

h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

365,10

i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

322,92

j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

385,85Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/pereche —

C1

C2

C3

C4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Pantofi

a) diformități cu numere până la 23 inclusiv

218,06

b) diformități cu numere mai mari de 23,5

261,02

c) amputații de metatars și falange cu numere până la 23 inclusiv

 

218,51

d) amputații de metatars și falange cu numere mai mari de 23,5

 

281,05

e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

266,25

f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

317,98

g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

267,02

h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

330,84

I. Dispozitive pentru deficiențe vizuale

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Preț de referință

— lei/buc. —

C1

C2

C3

C4

 

1

 

Lentile intraoculare

a) pentru camera anterioară b) pentru camera posterioară

 

284,86

J. Echipamente pentru oxigenoterapie

Nr. crt.

 

Denumirea dispozitivului medical

 

Tipul

Sumă de închiriere

—lei/lună —

C1

C2

C3

C4

 

1

Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen

 

 

concentrator de oxigen

193,82