19 August, 2017

Având în vedere necesitatea respectării principiilor separării calității de acționar la operatorii economici care desfășoară activitatea de producere și furnizare a electricității și gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea de acționar la operatorii economici de transport al electricității și gazelor naturale, pe de altă parte, statuate la nivelul legislației obligatorii a Uniunii Europene prin Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, iar la nivelul legislației naționale prin prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, ținând cont de atributul suveran al Guvernului României de a administra proprietatea privată a statului, întrucât este prioritară evitarea demarării de către Comisia Europeană a unei eventuale proceduri de infringement împotriva României pentru nerespectarea acestor principii, deoarece competențele și atribuțiile în domeniul implementării managementului privat la companiile naționale, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, sunt stabilite prin acte normative de nivelul legii, iar Ministerul Economiei exercită, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, conform legislației în vigoare, atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru acestea, ținând cont că, în baza actelor normative sus-amintite, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a derulat, în numele Ministerului Economiei, în domeniul respectiv, o serie de proceduri și etape al căror termen de finalizare constituie angajamente convenite de Guvernul României în cadrul acordurilor de finanțare încheiate cu Fondul Monetar Internațional și cu Uniunea Europeană, luând în considerare faptul că nerespectarea acestor termene ar atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituțiile financiare internaționale, dată fiind importanța atât pe plan extern, cât și intern a onorării acestor acorduri, criteriu de care depinde încheierea pe viitor a unor alte înțelegeri similare, în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea respectării principiilor europene și a angajamentelor asumate prin acorduri internaționale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. —
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acțiunile deținute de stat la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. trec din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.
Art. 2. —
La data de 1 mai 2013, acțiunile deținute de stat la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș trec din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.
Art. 3. -
(1) De la data realizării transferului dreptului de administrare în condițiile art. 1 și 2, Ministerul Finanțelor Publice exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la societățile prevăzute la art. 1 și 2.
(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului finanțelor publice.
(3) Participarea reprezentanților prevăzuți la alin. (2) în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al ministrului finanțelor publice.
(4) În exercitarea atribuțiilor decurgând din calitatea de acționar la societățile comerciale nominalizate la art. 1 și 2, Ministerul Finanțelor Publice va acționa în concordanță cu politicile și strategia în domeniul energiei și gazelor naturale elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
Art. 4. —
(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să mandateze reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor companiilor naționale prevăzute la art. 1 și 2, să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.
(2) Începând cu data transferului dreptului de administrare a acțiunilor în condițiile art. 1 și 2, procedurile privind selecția administratorilor pentru companiile naționale prevăzute la art. 1 și 2, aflate în derulare, se preiau și se duc la îndeplinire de către Ministerul Finanțelor Publice, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie în numele Ministerului Economiei.
(3) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la companiile naționale prevăzute la art. 1 și 2, interesele statului vor fi reprezentate de Ministerul Finanțelor Publice, începând cu data transferului dreptului de administrare a acțiunilor în condițiile art. 1 și 2.
Art. 5. —
(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. la Societatea Comercială „Operatorul Pieței de Energie Electrică” — S.A. — OPCOM și la Societatea Comercială FORMENERG — S.A. în proprietatea statului și administrarea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor legale incidente.
(2) Dispecerul Energetic Național și Dispeceratul Național de Gaze Naturale rămân în coordonarea metodologică și funcțională a ministrului delegat pentru energie.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niță

 

 

 

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 18.