15 Iulie, 2018

Având în vedere necesitatea utilizării urgente și eficiente a fondurilor provenite din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel încât și această sursă de finanțare să contribuie la creșterea economică și la menținerea locurilor de muncă, ținând cont de faptul că este necesară instituirea unui mecanism flexibil de finanțare a proiectelor din domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării imobilizării sumelor obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, având în vedere necesitatea continuării lucrărilor la obiectivul de investiții „Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei—Universitate” în vederea reducerii traficului rutier, fapt ce duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol  unic.  —  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, se modifică și se completează după cum urmează:
1.  După  articolul  12  se  introduce  un  nou  articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
„Art. 121. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2013, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 104.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanțarea în anul 2013 a proiectului de investiții «Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei—Universitate».
(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)—(5).
(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).”
2. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — (1) Din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) se alocă anual sume pentru finanțarea proiectelor potrivit art. 12.
(2) După aprobarea sumelor anuale alocate acestora potrivit art. 12, ministerele beneficiare vor solicita Ministerului Finanțelor Publice virarea, la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat, a sumelor aprobate.
(3) După virarea sumelor prevăzute la alin. (2) în contul de venituri ale bugetului de stat se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ministerelor beneficiare, să majoreze, la o poziție distinctă, atât veniturile, cât și cheltuielile bugetului de stat, precum și bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari cu suma alocată finanțării proiectelor.
(4) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate  ca  diferență  dintre  veniturile  încasate  potrivit alin. (2) și plățile efectuate, se virează de către ministerele beneficiare din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.
(5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ministerele beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (3) și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.”

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb Ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean


București, 27 martie 2013.
Nr. 17.