19 August, 2017

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcția de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 3.124 din 2013 și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 1.063 din 11 decembrie 2012, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 64.824 din 11 decembrie 2012, și nr. 329 din 6 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 15.564 din 6 martie 2013, având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I.  
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă pct. 5 și 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, precum și orice alte dispoziții contrare.
Art. II.
Informațiile prevăzute la art. 160 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la art. 11 alin. (2)  din  Cerințele  tehnice  pentru  donarea,  prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea și trasabilitatea țesuturilor și celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum și notificarea incidentelor adverse severe și a reacțiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.763/2007, cu modificările și completările ulterioare, vor fi păstrate, în condițiile legii, cel puțin 30 de ani pe suport hârtie și/sau pe suport electronic.
Art. III.
Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, Direcția de sănătate publică a municipiului București, Agenția Națională de Transplant, Societatea Comercială „GenerisMed” — S.R.L. București și Societatea Comercială „Dacia International Medical Center” — S.R.L. București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu
București, 29 martie 2013.
Nr. 428.