19 August, 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 28 februarie 2011, cu următoarele modificări și completări:
1. Articolul I se abrogă.
2. Articolul II va avea următorul cuprins:
Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, literele a), d), e) și g) vor avea următorul cuprins:
«a) de punere în aplicare a politicii și strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale;
…………………………………………………………………………………..
d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;
e) de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale și de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice;
……………………………………………………………………………………
g) de organ de decizie, în condițiile legii, în soluționarea de litigii între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii;».
2. La articolul 10 alineatul  (1), punctele  2, 4, 6, 7, 9, 11 și 12 vor avea următorul cuprins:
«2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituții și în organizații internaționale din domeniul reglementării comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, susținând, în cadrul acestora, politica și strategia națională în domeniu, și poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaționale cu caracter tehnic;
……………………………………………………………………………………
4. pune în aplicare, în condițiile legii, acorduri internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale;
……………………………………………………………………………………
6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice,  compatibilității  electromagnetice,  precum  și  în domeniul serviciilor poștale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informațională, precum și propuneri de acte normative în domeniul alocării și atribuirii frecvențelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;
7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea și gestionarea frecvențelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea și funcționarea ANCOM, precum și alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională;
……………………………………………………………………………………
9. implementează programe de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, care vizează capacitatea instituțională a ANCOM;
…………………………………………………………………………………….
11. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competențelor stabilite prin acestea;
12. soluționează litigii, în condițiile legii, între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor finali.»
3. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11, 12, 14 și 201 vor avea următorul cuprins:
«4. adoptă PNN și orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricțiilor impuse din motive de securitate națională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligația de a informa Ministerul pentru Societatea Informațională în legătură cu modificările aduse;
…………………………………………………………………………………….
11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obținerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;
12. acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul radio, precum și licențele de emisie și stabilește și încasează tariful de utilizare a spectrului;
……………………………………………………………………………………..
14. acordă autorizațiile de asigurare a frecvențelor radio și autorizațiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
……………………………………………………………………………………
201. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligații în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice.»”
3. La articolul III, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1. Articolul 19 se abrogă.”
4. La articolul III, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
11. La articolul 52, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul  (51), cu următorul cuprins:
«(51) Termenul de valabilitate a licenței de emisie acordate pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune în sistem analogic în condițiile alin. (5) va fi reînnoit, temporar, până la data stabilită pentru încetarea emisiilor în sistem analogic determinată prin Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național.»”
5. La articolul III punctul 2, alineatul (6) al articolului 59 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6)  Modul  de  desfășurare  a  procedurilor  prevăzute  la alin. (4),  condițiile  de  acordare  a  licențelor  de  utilizare  a frecvențelor radio în sistem digital terestru, precum și cuantumul taxei de licență prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a  Guvernului,  inițiată  de  către  Secretariatul  General  al Guvernului,    la    propunerea   Autorității    Naționale    pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.”
6. La articolul III, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:
„21. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:
«Art. 591. — În perioada de tranziție de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, așa cum este definită de Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, frecvențele radio pot fi utilizate în sistem digital terestru și în baza unui acord eliberat de ANCOM.»”
7. La articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
„31. La articolul 65, literele  c) și f) vor avea următorul cuprins:
«c) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligațiilor prevăzute în licența de emisie:
…………………………………………………………………………………….
f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadență, a tarifului de utilizare a spectrului.»”
8. La articolul III, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. La articolul 651, literele  a) și b) vor avea următorul cuprins:
«a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligațiilor prevăzute în licență;
b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadență, a tarifului de utilizare a spectrului;».”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


 

București, 28 martie 2013.
Nr. 67.