20 Septembrie, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 671 din 29 martie 2013 al Directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 48 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, în temeiul art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art.  1.  —  
Se  aprobă  Normele  tehnice  de  realizare  a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2013.
Art. 3. —
Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

București, 29 martie 2013.
Nr. 190.