21 Ianuarie, 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — Instituția publică responsabilă în domeniul turismului eliberează certificate de clasificare pentru structurile de primire turistice, după verificarea, la fața locului, de către personalul de specialitate, a îndeplinirii criteriilor de clasificare pentru categoria și tipul de structură turistică solicitată.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. —
(1) Pentru obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul instituției publice responsabile în domeniul turismului cererea standardizată însoțită de documentația completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condițiile și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice.
(2) Cererea solicitantului este analizată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii însoțite de documentația completă.
(3) În cazul unei documentații incomplete instituția publică responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (2).
(4) Instituția publică responsabilă în domeniul turismului verifică documentația depusă, în termenul prevăzut la alin. (2), și eliberează solicitantului o autorizație provizorie de funcționare prin care atestă că documentația depusă este completă și prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcționa până la data verificării la fața locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de 90 de zile.
(5) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizației provizorii, instituția publică responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, are obligația de a verifica structura de primire turistică și de a întocmi o notă de verificare. Nota de verificare va cuprinde tipul și categoria de clasificare la care se încadrează structura de primire turistică.
(6) Un exemplar al notei de verificare se comunică solicitantului.
(7) În cazul în care structura de primire turistică nu poate fi încadrată la niciun tip și categorie de clasificare, nota de verificare va cuprinde motivele pentru care nu poate fi acordat certificatul de clasificare. Începând cu data la care solicitantul a luat cunoștință de comunicarea notei de verificare, autorizația provizorie de funcționare își încetează valabilitatea.
(8) Certificatul de clasificare se eliberează în termen de 15 zile de la data întocmirii notei de verificare la fața locului, pentru tipul și categoria de clasificare înscrise în nota de verificare.”

3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător în cazul în care operatorul economic solicită o nouă clasificare a structurii de primire turistice.”
4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — Este interzisă funcționarea structurilor de primire turistice fără autorizație provizorie de funcționare, fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spațiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.”
5. La articolul 9, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul cu atribuții de control din cadrul instituției publice responsabile în domeniul turismului în cazul în care se constată săvârșirea contravenției prevăzute la art. 15 lit. d)……………………………………………………………………………………..
(6)  În  perioada  în  care  certificatul  de  clasificare  este retras/expirat sau autorizația provizorie de funcționare și-a încetat  valabilitatea,  operatorul  economic  proprietar  și/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să:
a) desfășoare activități turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză;
b) să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.”

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. —
(1) Pe teritoriul României, operatorii economici pot desfășura activități de ofertare și comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul rețelelor și instrumentelor electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea, cu respectarea legislației în vigoare privind comerțul electronic, numai în baza licenței de turism și/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituția publică responsabilă în domeniul turismului.
(2) În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European își pot desfășura activitatea specifică agențiilor de turism în baza autorizației/licenței sau documentelor echivalente emise de statul   membru   de   origine,   informând   instituția   publică responsabilă în domeniul turismului privind desfășurarea de activități pe teritoriul României.
(3) În sensul prevederilor alin. (2) prestarea în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar și ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcție de: durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea prestării.
(4) Este interzisă desfășurarea de activități specifice agențiilor de turism de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) fără a deține licență de turism și, după caz, anexă la licența de turism.
(5) Este interzisă desfășurarea de activități turistice specifice agențiilor de turism de către operatorii economici cu licența de turism expirată sau fără deținerea poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/ pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism.”

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. —
(1) Licența și brevetul de turism se eliberează de instituția publică responsabilă în domeniul turismului, pe baza cererii și a declarației standardizate date pe propria răspundere a operatorului economic și, respectiv, a persoanelor fizice care solicită obținerea brevetului de turism, însoțite de documentația completă prevăzută de normele metodologice de aplicare ale prezentei hotărâri.
(2) Cererea solicitantului este analizată de instituția publică responsabilă în domeniul turismului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declarației standardizate însoțite de documentația completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă.
(3) Prelungirea termenului de eliberare a licenței sau a brevetului de turism, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.
(4) Licența și brevetul de turism se consideră eliberate în situația în care instituția publică responsabilă în domeniul turismului nu a răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terțe părți.
(5) În cazul unei documentații incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (2).
(6) În situația în care solicitantul nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea licenței sau a brevetului de turism, instituția publică responsabilă în domeniul turismului comunică în scris în termenul prevăzut la alin. (2) motivul neacordării acestora.”
8. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) să înscrie numărul licenței de turism și al poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității  sau  a  falimentului  agenției  de  turism,  pe documentele emise, materialele de promovare și pe propriile pagini de internet.”
9. La articolul 15, literele a), d), f), g), k), l) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins
„a) desfășurarea activității în structuri de primire turistice neclasificate sau neautorizate provizoriu;
……………………………………………………………………………………..
d) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) și b);
…………………………………………………………………………………….
f) continuarea desfășurării activității în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare, precum și după încetarea valabilității autorizației provizorii de funcționare; g) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice/agenției de turism după retragerea/expirarea certificatului  de  clasificare/a  licenței de turism sau după încetarea valabilității autorizației provizorii de funcționare;
………………………………………………………….
k) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (4); l) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (5);
………………………………………………………….
r) ofertarea, comercializarea serviciilor turistice și/sau a pachetelor de servicii turistice de către agențiile de turism pentru structuri de primire turistice neclasificate, neautorizate provizoriu sau cu certificate de clasificare retrase;”.

10. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20. — (1) Condițiile și criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor de turism și a brevetelor, modelul cererii de eliberare a certificatului de clasificare, precum și modelul declarației standardizate date pe propria răspundere a solicitantului licenței sau brevetului de turism se stabilesc de instituția publică responsabilă în domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al conducătorului acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. II.
Certificatele de clasificare, licențele și brevetele de turism eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își păstrează valabilitatea până la modificarea condițiilor și criteriilor pentru care au fost eliberate. Cererile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la data înregistrării acestora.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,

Maria Grapini Ministrul economiei, Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean

 

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 121.