17 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 și art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012—2013 și suma totală alocată acestor ajutoare de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 116.317 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2013.
Art. 3. —
Modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație, se stabilește astfel:
a) trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 1 și 2 din anexă;
b) semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr. crt. 3 din anexă;
c) lunar/trimestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr. crt. 4 din anexă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean


București, 27 martie 2013.
Nr. 119. ANEXĂ

Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012—2013 și suma totală alocată acestor ajutoare de stat

 

Nr. crt.

 

Specificare

 

Denumirea ajutorului de stat

 

Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat

Suma totală alocată fiecărei perioade

— mii lei —

 

 

1.

Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

 

În sectorul creșterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale

 

 

2013

 

 

5.815

 

 

2.

Aplicarea  Directivei  2003/96/CE  a  Consiliului  din

27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, sub formă de rambursare

 

Ajutor   de   stat  pentru   motorina utilizată în agricultură

 

Trimestrul

IV 2012

 

 

76.630

 

 

3.

Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

 

 

Plata primelor de asigurare

 

 

2013

 

 

30.872

 

 

4.

 

Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea și menținerea registrului genealogic și de determinarea calității genetice a raselor de animale

 

 

2013

 

 

3.000

TOTAL:

116.317