20 August, 2017

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 3.156 din 29 martie 2013 al Ministerului Sănătății și nr. DG 673 din 29 martie 2013 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:
— art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014;
— Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, prevăzute în anexele nr. 1—41*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului  sănătății  și  al  președintelui  Casei  Naționale  de

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu


Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 și 922 bis din 27 decembrie 2011.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu