21 August, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.098 din 28 martie 2013, întocmit de Direcția farmaceutică și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 851 din titlul XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (21.2) se introduce un nou alineat, alineatul (21.3), cu următorul cuprins:
„(21.3) Se completează Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România cu prețurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 12 decembrie 2012—26 martie 2013.”
2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Pentru prețurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 aprilie 2013—30 iunie 2013, precum și pentru efectuarea analizei comparative de preț, se vor lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum și cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Națională de Prognoză și publicate pe site-ul Ministerului Sănătății.”
3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Prețurile cu ridicata și amănuntul maximale aprobate sunt valabile până la data de 30 iunie 2013.”
Art. II.
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2013.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 420.