25 Septembrie, 2017
Având în vedere prevederile art. 99 lit. e) și l), art. 101 alin. (2) lit. c), art. 122 alin. (1) lit. h), art. 124 alin (1) lit. e) și art. 181 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și ale art. 8 lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
 Art. 1. —
(1) Prezentul ordin reglementează modalitatea de stabilire/avizare a structurilor de amestec intern/import de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să se asigure acoperirea integrală a necesarului de consum la nivel național.
(2) Până la data de 31 decembrie 2014, respectiv până la 31 decembrie  2015,  potrivit  Legii  nr.  123/2012  a  energiei electrice și gazelor naturale, structura amestecului de gaze naturale se stabilește lunar, distinct pentru următoarele categorii de clienți, după cum urmează:
a) pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, structura amestecului de gaze naturale se stabilește de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să se asigure suportabilitatea costurilor legate de factura energetică, în special a celor legate de încălzirea populației, și luând în considerare
Calendarul de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali stabilit de către Guvern, în conformitate cu graficul de eșalonare a prețurilor producătorilor;
b) pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, structura amestecului de gaze naturale se determină de Direcția operator piață gaze naturale din cadrul Societății Naționale  de Transport Gaze  Naturale  „Transgaz” —  S.A. Mediaș, în condițiile acoperirii integrale și echilibrate a cererii
pieței interne, și se avizează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 2.  — 
(1)  În  înțelesul  prezentului  ordin,  termenii  și expresiile folosite au semnificațiile următoare:
a) amestec intern/import (amestec) — amestecul de gaze naturale constituit din cantități de gaze naturale din producția internă curentă/înmagazinare și de gaze naturale achiziționate din import sau din alte state din spațiul comunitar curente/înmagazinare;
b) gaze naturale din producția internă — gaze naturale din producția internă curentă și gaze naturale din producția internă înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană;
c) gaze naturale din import — gaze naturale curente achiziționate din import sau din alte state din spațiul comunitar și gaze naturale din import sau din alte state din spațiul comunitar, înmagazinate și extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană din România.
(2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului ordin au următoarele semnificații:
a)  ANRE  — Autoritatea  Națională  de  Reglementare  în Domeniul Energiei;
b) DOPGN — Direcția operator piață gaze naturale organizată în cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș;
c) ANRM — Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
d) CPET — clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;
e) NC — clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;
f) SNT — Sistemul Național de Transport.
Art. 3. —
(1) Pentru determinarea structurilor lunare de amestec, până în data de 10 a lunii anterioare lunii de livrare, producătorii, furnizorii, operatorii de distribuție, operatorii de înmagazinare, operatorul de transport și de sistem, precum și clienții eligibili din sectorul gazelor naturale au obligația de a transmite DOPGN următoarele categorii de informații, după cum urmează:
a) în cazul producătorului de gaze naturale — cantitățile de gaze naturale din producția internă lunară curentă, cantitățile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii, cantitățile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012 pentru stabilirea unei excepții de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) în cazul producătorilor de gaze naturale și furnizorilor — cantitățile de gaze naturale din producție internă destinate comercializării în alte state din spațiul comunitar;
c) în cazul furnizorilor și clienților eligibili — cantitățile de gaze naturale din producția internă/import destinate injecției/extracției în/din depozitele de înmagazinare subterană și/sau cantitățile de gaze naturale din producția internă/import achiziționate din depozitele de înmagazinare subterană, defalcate pe piață reglementată și piață concurențială și pe CPET și NC, după caz;
d) în cazul furnizorului de gaze naturale — necesarul de consum estimat al clienților din portofoliul său, defalcat pentru clienții din piața reglementată și pentru clienții eligibili. În cadrul necesarului pentru clienții din piața reglementată se prezintă distinct cererea pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică. În cadrul cererii pentru producătorii de energie termică se prezintă distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației. În cadrul necesarului pentru clienții eligibili, cererea se prezintă distinct pentru fiecare client, cu excepția clienților casnici, pentru care cererea va fi prezentată cumulat. Se precizează dacă clientul eligibil face parte din categoria producătorilor de energie termică. Pentru producătorii de energie termică, în cadrul cererii se prezintă distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;
e) în cazul clientului eligibil care își asigură necesarul de consum de la mai mulți furnizori — declarație pe propria răspundere prin care se confirmă faptul că necesarul său de consum este acoperit de contractele de achiziție a gazelor naturale din producție internă și din import și/sau de cantitățile de gaze naturale pe care le deține în depozitele de înmagazinare subterană;
f) în cazul celorlalți operatori economici din sectorul gazelor naturale, precum și al clienților eligibili care își asigură consumul propriu din achiziții directe din import — necesarul de consum estimat;
g) în cazul clienților eligibili producători de energie termică ce își asigură necesarul de consum de la mai mulți furnizori — totalul necesarului de consum estimat, din care cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;
h) în cazul operatorului de transport și de sistem — cantitățile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor desfășurate în calitate de titular de acord petrolier și cantitățile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;
i) în cazul operatorilor de înmagazinare — programele de injecție/extracție pe beneficiari.
(2) DOPGN are obligația să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor și datelor prevăzute la alin. (1), conform legislației în vigoare.
(3) DOPGN are obligația să solicite reconsiderarea necesarului de consum și/sau să îl modifice în situația în care, din  analiza  informațiilor  primite,  se  constată  una  dintre următoarele situații:
a) necesarul de consum înaintat de un producător, furnizor licențiat, operator de înmagazinare, operatorul de transport și de sistem sau client eligibil din sectorul gazelor naturale este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice și/sau contractele de achiziție și/sau vânzare-cumpărare;
b) există suprapuneri de clienți în portofoliile furnizorilor;
c) apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum.
Art. 4. —
Până la începutul lunii de livrare, furnizorii de gaze naturale și clienții eligibili care își asigură necesarul de consum de la mai mulți furnizori vor transmite DOPGN declarații pe propria răspundere prin care confirmă faptul că necesarul de consum estimat al clienților din portofoliul lor sau necesarul lor de consum, după caz, este acoperit de contractele de achiziție gaze naturale încheiate și/sau de cantitățile de gaze naturale pe care le deține în depozitele de înmagazinare subterană.
Art. 5. —
(1) DOPGN analizează informațiile primite în condițiile art. 3 alin. (1) și întocmește un raport de fundamentare care va conține următoarele:
a) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru CPET, defalcată pentru piața reglementată și pentru piața concurențială de gaze naturale;
b) producția internă curentă de gaze naturale, defalcată pe producători;
c) cantitățile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii, defalcate pe producători;
d) cantitățile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe producători și operatorul de transport și de sistem;
e) cantitățile de gaze naturale utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, defalcate pe producători;
f) cantitățile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;
g) cantitățile de gaze naturale din producție internă destinate comercializării în alte state din spațiul comunitar;
h) programul de injecție/extracție defalcat pe producție internă și import și pe beneficiari;
i) cererea totală de gaze naturale, defalcată pe piața reglementată și pe piața concurențială.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi înaintat ANRE până în data de 12 a lunii anterioare lunii de livrare.
(3) Datele privind necesarul de consum al producătorilor de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, transmise de către DOPGN în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), vor fi validate de către ANRE, conform unei proceduri interne.
(4) În situația în care ANRE constată că necesarul de consum înaintat de o persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 3 alin. (1) este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice sau apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului  de  consum,  ANRE  are  dreptul  fie  să  solicite acestora reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice din oficiu.
(5) Până în data de 15 a lunii anterioare lunii de livrare, ANRE stabilește structura amestecului de gaze naturale pentru CPET, necesarul de consum și sursele pentru acoperirea acestuia.
(6) Structura astfel stabilită se comunică DOPGN printr-o
adresă semnată de președintele ANRE.
Art. 6. —
(1) Pe baza datelor și informațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și a structurii amestecului de gaze naturale pentru CPET, împreună cu cererea de gaze naturale care a stat la baza stabilirii acesteia, DOPGN întocmește un raport de fundamentare privind cererea de gaze naturale și sursele de acoperire a acesteia, în care va propune structura amestecului de gaze naturale pentru NC.
 (2) După stabilirea structurii amestecului de gaze naturale pentru CPET, ordinea de prioritate pe care DOPGN o va avea în vedere în stabilirea amestecului de gaze naturale pentru NC este următoarea:
a) cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă, mai puțin cantitățile din producție internă necesare acoperirii necesarului de consum al CPET, cantitățile din producție internă injectate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea acoperirii necesarului de consum al clienților din piața reglementată, cantitățile prevăzute la art. 8 alin. (3) și cantitățile de gaze naturale din producție internă destinate comercializării în alte state din spațiul comunitar;
b) asigurarea programului de injecție/extracție din depozitele de înmagazinare subterană;
c) cantitățile de gaze naturale din import necesare acoperirii consumului estimat.
(3) Raportul prevăzut la alin. (1) va conține:
a) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru CPET,
defalcată pentru piața reglementată și pentru piața concurențială
de gaze naturale;
b) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru NC,
defalcată pentru piața reglementată și pentru piața concurențială
de gaze naturale;
c) producția internă curentă de gazele naturale, defalcată pe
producători;
d) cantitățile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte,
exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii, defalcate pe
producători;
e)  cantitățile  de  gaze  naturale  destinate  consumurilor
tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de
către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe producători și
operatorul de transport și de sistem;
f) cantitățile de gaze naturale utilizate de către producătorii
de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea
de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de
gaze naturale, defalcate pe producători;
g) cantitățile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;
h) cantitățile de gaze naturale din producție internă destinate comercializării în alte state din spațiul comunitar;
i) necesarul de import curent și extras din depozitele de înmagazinare;
j) programul de injecție/extracție defalcat pe producție internă și import, pe piață reglementată și piață concurențială, pe CPET și NC și pe fiecare beneficiar.
(4) Raportul prevăzut la alin. (1) este înaintat ANRE până la data de 17 a lunii anterioare lunii de livrare, în vederea avizării acestuia.
(5) ANRE analizează raportul de fundamentare prevăzut la alin. (1), avizează structura amestecului de gaze pentru NC și o comunică DOPGN printr-o adresă semnată de președintele ANRE, până la data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare.
(6) În termen de o zi lucrătoare de la avizarea de către ANRE a structurii amestecului de gaze pentru NC, DOPGN va face cunoscut tuturor producătorilor, furnizorilor și clienților eligibili din sectorul gazelor naturale structura de amestec pentru CPET și structura de amestec pentru NC.
(7) Structurile de amestec stabilite/avizate de către ANRE se afișează  pe  pagina  de  internet  a  Societății  Naționale  de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș și pe pagina de internet a ANRE.
Art. 7. — (1) DOPGN va recalcula structura amestecului de gaze naturale pentru NC aferentă întregii luni de livrare în situația în care constată, în cursul lunii de livrare, că cel puțin una dintre următoarele circumstanțe determină o variație mai mare de ± 5% a consumurilor/surselor lunii curente față de consumurile/sursele estimate la începutul lunii de livrare:
a) existența unui consum efectiv înregistrat diferit de cel estimat pentru luna de livrare;
b)  modificarea  semnificativă  a  consumului  unui  client industrial în cursul lunii de livrare;
c) modificarea prognozelor de consum în cursul lunii de livrare față de prognozele transmise DOPGN de către furnizori și  clienți  eligibili  pentru  stabilirea/avizarea  structurilor  de amestec;
d) modificarea surselor de gaze naturale din producție internă disponibile pe piață;
e) modificarea cantităților de gaze naturale din producție internă destinate comercializării în alte state din spațiul comunitar față de estimarea inițială transmisă DOPGN de către producători și/sau furnizori.
(2) DOPGN va propune spre avizare ANRE structura recalculată a amestecului de gaze naturale pentru NC, prin transmiterea unui raport ce va conține toate datele prevăzute la art. 6 alin. (3), până la data de 17 a lunii de livrare.
(3) Recalcularea structurii de amestec menționate la alin. (1) și avizarea acesteia de către ANRE se realizează până cel târziu la data de 20 a lunii de livrare. Structura de amestec recalculată este obligatorie pentru respectiva lună.
(4) DOPGN are dreptul de a solicita, în cursul lunii de livrare, producătorilor, furnizorilor și clienților eligibili prognozele surselor de gaze naturale și prognozele de consum, după caz, pentru perioada rămasă până la sfârșitul lunii de livrare.
Art. 8. — (1) În situația furnizării gazelor naturale către clienții finali, obligația de a respecta structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE revine:
a) furnizorului, pentru cantitățile de gaze naturale furnizate în regim reglementat clientului final;
b) furnizorului, pentru cantitățile de gaze naturale furnizate clientului  eligibil,  dacă  acesta  asigură  întregul  necesar  de consum al clientului, cu excepția cantităților de gaze naturale furnizate clientului eligibil aflat în situația menționată la alin. (6); c) clientului eligibil, dacă acesta își asigură necesarul de consum din achiziții de la mai mulți furnizori;
d)  operatorilor  de  distribuție,  în  cadrul  contractelor  de achiziție, pentru cantitățile de gaze naturale necesare acoperirii consumului tehnologic specific sistemelor de distribuție, în funcție  de  ponderea  cantităților  distribuite  de  respectivul operator pentru CPET și NC.
(2) Obligația de a respecta structura amestecului de gaze pentru NC avizată de ANRE revine operatorilor economici din sectorul  gazelor  naturale,  pentru  toate  cantitățile  de  gaze naturale utilizate, la toate locurile proprii de consum, la sediul principal, precum și la sediile filialelor, sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor,  punctelor  de  lucru  și  la  celelalte  sedii secundare ale acestora, pentru derularea tuturor activităților, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (3).
(3)    Sunt    exceptate    de    la    respectarea    structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE:
a) cantitățile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii;
b)  cantitățile  de  gaze  naturale  destinate  consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de titularii de acorduri petroliere;
c) cantitățile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;
d) cantitățile de gaze naturale din producția internă utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice  pe  bază  de  gaze  naturale,  conform  prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012.
(4) Consumurile tehnologice specifice exceptate conform alin. (3) se certifică de ANRM și se comunică ANRE și DOPGN, în termen de 5 zile de la încheierea lunii de livrare.
(5) DOPGN are obligația de a urmări respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE de către toți operatorii economici și clienții eligibili din sectorul gazelor naturale.
(6)  Prin  excepție  de  la  alin.  (1),  clientul  eligibil  poate consuma, la opțiunea sau la solicitarea sa, gaze naturale într-un procent de import mai mare decât procentul de import din structurile de amestec stabilite/avizate de ANRE. În cazul în care clientul eligibil își asigură necesarul de consum din achiziții de la mai mulți furnizori, acesta va comunica opțiunea sa DOPGN, iar în cazul în care clientului eligibil îi este asigurat întregul necesar de consum de către un singur furnizor, acesta va comunica solicitarea sa furnizorului său și DOPGN.
Art. 9. —
(1) În vederea menținerii în condiții de siguranță a parametrilor funcționali ai SNT și a unui echilibru stabil surse- consumuri, precum și a realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, atât în faza de injecție, cât și în faza de extracție, furnizorii, inclusiv operatorii de distribuție, și clienții eligibili de gaze naturale au obligația fermă de a contracta și de a obține nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum, conform structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE și comunicate DOPGN, cu excepția situației menționate la art. 8 alin (6).
(2) Producătorii de gaze naturale au obligația să pună la dispoziția  pieței  cantitățile  de  gaze  naturale  din  producția internă, cel puțin la nivelul datelor și cantităților transmise DOPGN, în condițiile art. 3 alin. (1), pentru asigurarea surselor de acoperire a cererii de gaze naturale corespunzătoare celor două structuri stabilite/avizate de ANRE; în situația în care intervin  avarii  care  îl  pun  pe  producător  în  imposibilitatea îndeplinirii  obligațiilor,  acesta  va  pune  la  dispoziția  pieței cantitățile de gaze naturale în limita celor certificate de ANRM.
(3)  Producătorii  de  gaze  naturale  au  obligația  de  a disponibiliza producția de gaze naturale pentru asigurarea componentelor din producția internă în structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (3) și a celor destinate comercializării în alte state din spațiul comunitar.
(4) Producătorii de gaze naturale au obligația să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate  din  activitatea  de  producție,  necesare  acoperirii consumului pe piața reglementată, furnizorii având obligația respectării  destinației  acestor  cantități  de  gaze  naturale. Alocarea cantităților din producția internă cu prioritate pentru acoperirea consumului pe piața reglementată se va realiza conform legislației în vigoare.
(5) Producătorii și furnizorii de gaze naturale au obligația de a încheia contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale până la începutul lunii de livrare.
Art. 10. —
(1) În funcție de soluția tehnică de alimentare a clienților eligibili — racordare directă la conductele de alimentare din amonte, la SNT sau în rețelele de distribuție, aceștia pot încheia fie contracte cu serviciile incluse, fie contracte distincte pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de distribuție a gazelor naturale și înmagazinare.
(2) Serviciile de transport și distribuție a gazelor naturale vor fi prestate numai în situația și pentru perioada în care operatorii economici din sectorul gazelor naturale și/sau clienții eligibili fac dovada către DOPGN a nominalizărilor obținute de la furnizorii de gaze naturale din producția internă curentă/înmagazinare și
din import curent/înmagazinare, după caz, conform structurilor stabilite/avizate de ANRE, cu excepția situației menționate la art. 8 alin. (6), precum și a nominalizărilor la ieșirea din SNT, conform  portofoliului  de  clienți  pentru  care  se  efectuează respectivele servicii de sistem, care trebuie să corespundă cu cele declarate conform art. 3 alin. (1).
(3) În situația nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), la sesizarea DOPGN, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale  „Transgaz”  —  S.A.  Mediaș  va  limita  prestarea serviciului de transport, iar operatorii de distribuție vor limita prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale.
Art. 11. —
DOPGN va înainta zilnic ANRE un raport operativ privind modul de respectare a achizițiilor de gaze naturale din producția    internă    curentă/înmagazinate    și    din    import curent/înmagazinare de către furnizorii și clienții eligibili, conform cotelor  procentuale  ale  amestecurilor  de  gaze  naturale stabilite/avizate pentru luna de livrare.
Art. 12. —
(1) În termen de 10 zile de la încheierea lunii de livrare persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) vor înainta DOPGN situațiile detaliate privind sursele de gaze naturale — cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă/înmagazinată și din import curent/înmagazinat — și cantitățile efective consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora DOPGN va definitiva bilanțul surse-consumuri ale lunii de livrare.
(2) Cantitățile efectiv consumate pe parcursul lunii de livrare vor fi defalcate pe piața reglementată și piața concurențială, precum și pe CPET și NC.
(3) Furnizorii care asigură consumul de gaze naturale pe piața reglementată vor transmite DOPGN, în termenul prevăzut la alin.
(1), o situație detaliată privind cantitățile de gaze naturale din producția internă achiziționate în vederea acoperirii consumului de gaze naturale al clienților reglementați, defalcate pe fiecare producător/furnizor de la care a achiziționat respectivele cantități, precum și pe CPET și NC, cu specificarea prețurilor de achiziție, și o situație detaliată în care să prezinte modul prin care au respectat destinația acestor cantități, respectiv prin precizarea cantităților  efectiv  consumate  de  CPET  și  NC  din  piața reglementată și a cantităților injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană pentru aceste categorii de clienți.
(4) Situațiile transmise conform alin. (3) vor fi însoțite de declarații   pe   propria   răspundere   prin   care   se   certifică corectitudinea datelor transmise.
(5) În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare DOPGN va înainta ANRE următoarele rapoarte:
a) un raport privind sursele de gaze naturale, consumurile realizate, defalcate pe piața reglementată și pe piața concurențială, precum și pe CPET și NC, cu respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, cu excepția situației menționate la art. 8 alin (6), și cantitățile injectate/extrase în/din depozitele  de  înmagazinare  subterană  de  către  beneficiarii acestora, cu evidențierea schimburilor de gaze naturale, defalcate
pe fiecare producător/furnizor/client eligibil, după caz;
b) un raport privind sursele de gaze naturale din producția internă și consumurile realizate, defalcate pe CPET și NC pentru fiecare producător și furnizor de pe piața reglementată, cu specificarea prețurilor de achiziție raportate de aceștia;
c) un raport privind cantitățile de gaze naturale din import și cantitățile de gaze naturale comercializate în alte state din spațiul comunitar, defalcate pe furnizori și pe fiecare punct de interconectare;
d) un raport privind operatorii economici și clienții eligibili din sectorul  gazelor  naturale  care  nu  au  respectat  structurile amestecurilor  de  gaze  naturale stabilite/avizate  de ANRE, inclusiv în situația menționată la art. 8 alin. (6), cu precizarea procentajului gazelor naturale din import rezultat.
Art. 13. —
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, DOPGN va transmite persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) formularele și formatul în care acestea   vor   furniza   datele   și   informațiile   transmise   în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
Art. 14. —
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici și clienții eligibili din sectorul gazelor naturale atrage sancționarea acestora în condițiile prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
Art. 15. —
Producătorii de gaze naturale, operatorii licențiați și clienții eligibili din sectorul gazelor naturale, ANRE și DOPGN vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 16. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.
 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț


București, 27 martie 2013.
Nr. 15.