17 August, 2017

Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare părți contractante, considerând că militarii, inclusiv prizonierii de război, și persoanele civile care și-au pierdut viața din cauza evenimentelor din cele două războaie mondiale au dreptul la un loc demn de odihnă veșnică, respectând principiile și prevederile dreptului internațional umanitar referitor la tratamentul persoanelor decedate în timpul conflictelor armate, prevăzute în Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protecția victimelor de război și Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protecția victimelor conflictelor internaționale armate (Protocolul I) din 8 iunie 1977, au convenit următoarele.

ARTICOLUL 1

Definirea termenilor

În scopul prezentului acord, termenii enumerați mai jos au următoarele semnificații:
a) morminte de război  înseamnă locuri de înhumare a militarilor și victimelor civile, decedați în timpul conflictelor armate,  în  prizonierat  sau  ca  urmare  a  acestora,  inclusiv deportații, aflați în morminte individuale ori comune;
b) mormânt de război românesc este un loc aflat pe teritoriul Republicii Slovenia unde sunt înhumate victime române de război;
c) mormânt de război sloven este un loc aflat pe teritoriul României unde sunt înhumate victime slovene de război;
d) amenajarea mormintelor de război înseamnă delimitarea locurilor de înhumare, instalarea sau restabilirea însemnelor comemorative, a monumentelor ori a altor construcții memoriale, precum și alte măsuri necesare;
e) îngrijirea mormintelor de război înseamnă asigurarea protejării, întreținerii și menținerii acestora într-o stare demnă, în conformitate cu acordurile internaționale.

ARTICOLUL 2

Protecția, îngrijirea și amenajarea mormintelor de război

(1) Părțile contractante vor asigura protecția mormintelor de război, fiecare pe teritoriul statului său, îngrijirea și tratarea lor demnă.
(2) Fiecare parte contractantă se obligă ca la protecția și îngrijirea mormintelor de război existente, precum și la amenajarea celor nou-descoperite să procedeze în concordanță cu legislația statului său și cu tradițiile naționale, religioase și cu alte obiceiuri.
(3) În locurile unde se stabilește că au fost înhumate victime de război române în Republica Slovenia, respectiv victime de război slovene în România, acest lucru se evidențiază în mod corespunzător în limbile română și slovenă.

ARTICOLUL 3

Forme de colaborare

(1) Părțile contractante se vor informa reciproc, în scris, cu privire la existența, amplasarea și starea mormintelor de război de la pct. b) și c) ale art. 1 al prezentului acord și își vor transmite documentele corespunzătoare.
(2) Părțile contractante se obligă să faciliteze cercetări prin intermediul organelor competente, să facă schimb de informații privind mormintele de război și să contribuie la culegerea datelor respective, în conformitate cu legislația statului său.
(3) Părțile contractante se vor informa, în scris, despre mormintele de război nou-descoperite.
(4) Părțile contractante se vor informa reciproc, imediat, cu privire la deteriorările identificate la mormintele de război și despre măsurile de îndepărtare ale acestora și, după caz, vor lua măsuri de reamenajare și prevenire a unor astfel de cazuri.
(5) Fiecare parte contractantă va facilita, în concordanță cu legislația  statului  său  și  cu  ordinea  publică,  accesul  la mormintele de război pe teritoriul statului său cetățenilor statului celeilalte părți contractante.
(6) Fiecare parte contractantă asigură dreptul de verificare a stării mormintelor de război care se află pe teritoriul statului său.

ARTICOLUL 4

Amplasarea mormintelor de război

(1) Fiecare parte contractantă asigură folosirea gratuită, pe o perioadă de timp nedeterminată, a terenurilor pe care se află mormintele de război ale statului celeilalte părți contractante.
(2) Din motive de utilitate publică poate fi schimbată destinația terenului, caz în care partea contractantă interesată de schimbare va asigura un alt teren și va acoperi toate cheltuielile în legătură cu reînhumarea rămășițelor pământești și strămutarea mormintelor de război corespunzătoare.
(3) Alegerea unui alt teren și amenajarea noilor morminte de război se vor efectua cu acordul celeilalte părți contractante.
(4) Mormintele de război nou-descoperite se vor amenaja acolo unde sunt găsite rămășițele pământești. Dacă acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile alin. (3) al prezentului articol.

ARTICOLUL 5

Strămutarea rămășițelor pământești

(1) Exhumarea rămășițelor pământești ale celor căzuți, în scopul reînhumării sau predării lor părții contractante interesate, se va face exclusiv la cererea acesteia, cu acordul celeilalte părți contractante. Cererea și răspunsul se transmit organelor responsabile cu aplicarea prezentului acord sau misiunilor diplomatice.
(2) Exhumarea rămășițelor pământești în conformitate cu alin. (1) al prezentului articol se va face de către organizații specializate împuternicite de părțile contractante.
(3) Reprezentanții părților contractante au dreptul de a fi prezenți la strămutarea rămășițelor pământești.
(4) Pentru fiecare exhumare și reînhumare care se desfășoară pe teritoriul aceluiași stat se redactează un proces- verbal, în care vor fi indicate poziția inițială a mormintelor și noul lor amplasament, datele personale ale celor înhumați, dacă sunt cunoscute, înscrisurile de pe însemnele de căpătâi, precum și alte date sau obiecte de identificare; în acest sens se respectă drepturile persoanelor decedate și interesele legale ale rudelor cunoscute ale acestora, în conformitate cu prezentul acord, precum și cu alte acorduri internaționale, la care ambele părți contractante sunt parte.
(5) În cazul descoperirii unor rămășițe pământești ale unor victime de război aparținând unui stat terț, partea contractantă pe teritoriul statului căreia se efectuează exhumarea notifică acest lucru statului terț.

ARTICOLUL 6

Cheltuieli

(1) Cheltuielile de amenajare și îngrijire a mormintelor de război române vor fi acoperite de către Guvernul Republicii Slovenia.
(2) Cheltuielile de amenajare și îngrijire a mormintelor de război slovene vor fi acoperite de către Guvernul României.
(3) Fiecare parte contractantă poate, pe cont propriu, cu acordul celeilalte părți contractante, să amenajeze și să îngrijească mormintele de război aflate pe teritoriul statului celeilalte părți contractante.
(4) Cheltuielile legate de strămutarea rămășițelor pământești le suportă partea contractantă interesată.

ARTICOLUL 7

Aplicarea acordului

(1) De aplicarea prezentului acord, din partea slovenă, se ocupă ministerul abilitat în problematica mormintelor de război.
(2) De aplicarea prezentului acord, din partea română, se ocupă Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.
(3) Părțile contractante se vor informa, reciproc, pe cale diplomatică, asupra organelor responsabile de aplicarea acordului.
(4) Eventuale litigii decurgând din aplicarea și interpretarea prezentului acord vor fi soluționate de părțile contractante prin negocieri.

ARTICOLUL 8

Dispoziții finale

(1) Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părțile contractante își comunică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
(2) Prezentul acord poate fi modificat sau completat de către cele două părți contractante de comun acord. Modificările sau completările se propun în formă scrisă, pe cale diplomatică, și intră  în  vigoare  în  conformitate  cu  prevederile  alin.  (1)  al prezentului articol.
(3)   Prezentul   acord   se   încheie   pentru   o   perioadă nedeterminată.
(4) Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți contractante. Prezentul acord își încetează valabilitatea la 6 luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și slovenă, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Dana Constantinescu

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Anja Kopac Mrak